Corona banner

Veelgestelde vragen rondom corona

LTO Nederland heeft een Q&A opgesteld, met daarin veelgestelde vragen (en antwoorden) en links naar websites waar u aanvullende informatie kunt vinden. Deze lijst wordt iedere dag bijgewerkt en aangevuld op basis van de actualiteit.

(Laatst bijgewerkt: 6 mei 2020 om 8.30 uur)


ALGEMENE VRAGEN

Wat doen LTO Nederland en de LLTB op dit moment allemaal?

Het crisisteam van LTO Nederland werkt hard aan verschillende maatregelen om de land- en tuinbouwsector door deze moeilijke tijden te helpen. In dit dashboard ziet u welke doelstellingen LTO al heeft behaald en aan welke doelstellingen nog wordt gewerkt.

De LLTB heeft een eigen crisisaanpak uitgerold en is landelijk met verschillende bestuurders en medewerkers aangehaakt via LTO Nederland. Ook in Limburg zijn al diverse acties opgezet, bijvoorbeeld het inzamelen van mondkapjes en wegwerpoveralls voor zorginstellingen en Support Your Locals. Het laatste nieuws vanuit de LLTB en LTO Nederland en de ontwikkelingen rondom dergelijke acties kunt u volgen op de coronapagina van de LLTB.

TOZO en TOGS

Waar vind ik meer informatie over de regeling TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) en TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)?

Klik hier voor meer informatie over de TOZO.
Klik hier voor meer informatie over de TOGS.

Regelingen ZZP’ers

Waar kan ik de aanvulling voor levensonderhoud aanvragen?

Bij de gemeente waar uw woont. Meer informatie is hier te vinden.

Arbeid en Regeling werktijdverkorting

Met alle vragen over arbeid en de regeling werktijdverkorting kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Situatie aan de grenzen

Waar vind ik actuele grensinformatie?

Het is heel lastig om aan onafhankelijke informatie over dichte grenzen te komen. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw staat in contact met verschillende partijen en ministeries en doet er alles aan om het beeld scherp te krijgen. Via de website houdt de Werkgeverslijn werkgevers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de grenzen van landen als Polen, Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland en Litouwen.

Voerleveranciers

Waar kan ik meer informatie vinden over richtlijnen van voerleveranciers?

Klik hier voor meer informatie.

Licenties Gewasbescherming en Knaagdierbestrijding

Hoe staat het met de Licenties Gewasbescherming en Knaagdierbestrijding?

Agrarische ondernemers kunnen door de coronacrisis in de knel komen met hun gewasbeschermings- of knaagdierbeheersingslicentie. Zij zouden hun bewijs van vakbekwaamheid kunnen verliezen als deze de komende tijd verloopt en er nog niet voldoende verlengingsbijeenkomsten waren gevolgd. Dat zou wat LTO Nederland betreft onterecht zijn, omdat alle verlengingsbijeenkomsten momenteel zijn opgeschort vanwege de coronacrisis. Hierover is contact geweest met de overheid.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat weten dat de werkzaamheden tot nader order uitgevoerd mogen worden: ‘Mocht uw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 verlopen en u hebt vanwege de coronabeperkingen niet voldoende bijscholingsbijeenkomsten kunnen volgen, dan zal de overheid hier een coulance-regeling op toepassen. Dit betekent dat u in de genoemde situatie uw werkzaamheden conform uw Bewijs van Vakbekwaamheid tot nadere communicatie kan blijven uitoefenen.’

Kijk voor de actuele informatie op deze website.

Erfbetreders

Mogen erfbetreders nog op mijn bedrijf komen?

Leveranciers en andere erfbetreders hebben van hun eigen brancheorganisaties ook richtlijnen gekregen. Belangrijk is: fysiek contact vermijden en bonnen en andere documenten via de brievenbus uitwisselen. LTO Nederland heeft een poster gemaakt om erfbetreders op de genomen maatregelen rondom het coronavirus te wijzen. Bekijk en download de poster hier.

Overige vragen

Waarom staan de beroepen ‘boer en tuinder’ niet op de cruciale beroepenlijst?

De hele keten wordt hierin benoemd; boeren en tuinders zijn hier een onderdeel van.

Waar kan ik informatie vinden over het coronavirus en de gevolgen voor de land- en tuinbouw?

 • Voor algemene vragen over het coronavirus: RIVM;
 • Voor vragen over landelijk beleid: LTO Nederland;
 • Voor werkgever en arbeid gerelateerde vragen: Werkgeverslijn land- en tuinbouw;
 • Voor vragen rond veiligheid en hygiëne: Stigas;
  Stigas heeft tevens een poster gemaakt met instructies met het oog op het coronavirus.
  Deze is hier te vinden.

Waarom staan dierenartsen/-verzorgers niet op de lijst met cruciale beroepen? Kan mijn dierenarts/-verzorger gewoon komen?

De minister van LNV schrijft in een brief naar de Tweede Kamer dat het bij de lijst van cruciale beroepsgroepen gaat om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Ook als mensen een onmisbare functie vervullen ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen of vitale processen, vallen zij binnen het bereik van de lijst. Veterinaire taken of diensten ten behoeve van de voedselketen vallen, volgens de minister, binnen het bereik van de lijst. Het is aan ondernemers, werkgevers en werknemers om hierin juiste keuzes te maken. Van veel beroepen, en dus ook van dierverzorgers, wordt zoveel als mogelijk gevraagd zelf oplossingen te vinden om - binnen de kaders van de geldende coronamaatregelen - activiteiten toch doorgang te laten vinden. Bij knelpunten is het advies om lokaal oplossingen te zoeken.

Waar kan ik meer informatie over de hygiënemaatregelen vinden?

Op de website van het RIVM.

Waar kan ik terecht met vragen omtrent annulering van lange termijn orders?

Klik hier voor meer informatie over overmacht en onvoorziene omstandigheden in leveringscontracten. Het meldpunt waar u oneerlijke handelspraktijken kunt melden, vindt u hier.

BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Moet ik gewoon aangifte loonheffingen doen?

Ja, de Belastingdienst vraagt werkgevers om hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Juist nu, tijdens de coronacrisis. Het UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen namelijk nodig voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen.

De Belastingdienst doet een beroep op werkgevers om de aangifte loonheffing te doen, maar werkgevers hoeven deze heffing nog niet te betalen als zij uitstel van betalingen aanvragen. Werkgevers kunnen als zij in betalingsproblemen zijn gekomen door het Coronavirus bijzonder uitstel van betalingen aanvragen.

Klik hier voor meer informatie.

Wat is stand van zaken met betrekking tot het uitstel van de heffing energiebelasting?

Veel ondernemingen hebben nu moeite met hun liquiditeit. Daarom wil het kabinet de heffing van de energiebelasting voor ondernemingen in de 2e, 3e en 4e belastingschijf tijdelijk uitstellen. Datzelfde geldt voor de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE). Uit de opbrengst van die opslag op energieverbruik wordt de pot voor de duurzame energiesubsidie SDE+ deels gevuld. Die verdeling was altijd fifty-fifty tussen ondernemingen en burgers, maar dat is inmiddels veranderd naar twee derde voor ondernemers. Zij betalen daar nu dus meer aan mee. Door de coronacrisis hebben ondernemers juist nu een financiële buffer nodig. Vandaar dat het kabinet onderzoekt hoe de energieheffingen kunnen worden uitgesteld. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas. Het plan dat onderdeel uitmaakt van het Noodpakket Banen en economie moet nog verder worden uitgewerkt. Het kabinet gaat hierover in gesprek met de energieleveranciers.

FINANCIËN

Financiële noodmaatregelen/-regelingen

Waar kan ik meer informatie vinden over de Borgstellingsregeling Landbouw?

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet geeft aan dat de verruiming snel wordt opengesteld. LTO Nederland heeft hiervoor gepleit omdat het een belangrijk vangnet is om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Agrarische ondernemers kunnen bij de bank een Borgstellingskrediet aanvragen. De overheid staat dan borg voor de lening. Die verruiming kan essentieel zijn voor agrarische ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Klik hier voor meer informatie.

Waar kan ik een aanvraag voor de regeling Borgstelling MKB (landbouwkrediet) indienen?

Bij uw eigen bank.

Voor welke belastingmaatregelen/heffingen kan ik uitstel van de betaling aanvragen?

Inkomstenbelasting, BTW, loonbelasting, uitstel heffing energiebelasting, heffing Waterschap. 

Ik heb gehoord/gelezen dat de banken een uitstel voor de aflossing aanbieden, klopt dat?

Ja, dat klopt. Hier is meer informatie te vinden.

Waar kan ik uitstel van aflossing aanvragen?

Bij uw eigen bank.

Kan de LLTB mij helpen bij de aanvraag van deze regelingen?

De LLTB biedt zijn leden, die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, de mogelijkheid om aanspraak te maken op twee uur gratis advies van Arvalis. Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Op de website van LTO Nederland vindt u daarnaast een liquiditeitsprognose, die u kan helpen bij uw aanvraag.

Is er een loket waar ik terecht kan met mijn vragen op financieel gebied?

Klik hier voor meer informatie.

PSYCHOSOCIAAL

Ik ben bang voor het virus en de gevolgen. Waar kan ik met mijn vragen terecht?

De LLTB biedt ledenzorg: voor de menselijke kant van het agrarisch ondernemerschap. Naast de bedrijfseconomische kant, kan deze crisis de agrarisch ondernemers en hun gezinnen ook op een andere, menselijke kant treffen. Komt u of één van uw gezinsleden door corona op persoonlijk vlak in de knel? Schroom niet om hulp te vragen. De LLTB biedt graag een luisterend oor aan leden die een gesprek willen om hun hart te luchten of zorgen te delen. Voor de psychosociale kant van het ondernemerschap biedt de LLTB vanuit ledenzorg laagdrempelig professioneel advies en verwijst desgewenst door naar specialisten. Klik hier voor meer informatie over de LLTB Ledenzorg.

SECTOREN

Bomen en vaste planten

Kijk voor actuele informatie en vragen over Bomen en Vaste planten op de website van LTO Bomen en Vaste Planten.

Waar kan ik het geleden omzetverlies in de maand maart doorgeven?

LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten wil graag van zoveel mogelijk leden het omzetverlies over de maand maart weten. Klik hier voor meer informatie.

Is transport van planten nog toegestaan? Bijvoorbeeld aardbeienplantjes of plantgoed voor de fruitteelt.

Ja, transport van planten is toegestaan vanwege het belang van de voedsel continuïteit.

Glastuinbouw/Sierteelt

Voor alle vragen die u als tuinder heeft, kunt u terecht bij Glastuinbouw Nederland.

Ik lijd schade en heb inmiddels een schadeformulier gekregen via de mail. Dit heb ik ingevuld. Waar moet ik het nu naartoe mailen?

Naar Glastuinbouw Nederland. Neem contact op met Jos van Kester (06-46216729) voor meer informatie.

Kalverhouderij

Wie zet zich in voor een oplossing voor ‘het niet afnemen van kalveren’?

De COV is hier mee bezig. De COV heeft minister Schouten om een financiële tegemoetkoming voor getroffen kalverhouders gevraagd. Ook is in een brandbrief aan de Europese Commissie marktsteun gevraagd.

Vleesvee

Waarom worden er geen exportkeuringen meer verricht voor fok- en gebruiksvee?

Vanwege de beperkte capaciteit en (inter)nationale maatregelen in verband met het coronavirus heeft de NVWA besloten om beschikbare capaciteit voor keuringen te concentreren op keuringswerkzaamheden in slachthuizen en certificering van exporten die van belang zijn voor de voedselvoorziening. LTO-vakgroep Vleesvee is bekend met dit probleem en heeft het belang van export van levende dieren onder de aandacht gebracht van de NVWA en LNV. Lees hier meer.

Varkenshouderij

Voor alle vragen die u als varkenshouder heeft, kunt u terecht bij de POV.

Paardenhouderij

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sectorraad Paarden.

Welke paardenbedrijven zijn verplicht gesloten?

Per 24 maart geldt dat onder andere sportclubs en sportverenigingen gesloten zijn. Daaronder vallen ook manegebedrijven en paard- en ponyverenigingen. Per 29 april is er een uitzondering voor maneges en verenigingen die paardensportactiviteiten aanbieden aan kinderen tot en met 18 jaar. De groep van kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. De groep van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand. Voor de groep van 19 jaar en ouder geldt dat maneges en verenigingen gesloten blijven, in ieder geval nog tot en met 19 mei.

Alle andere paardenbedrijven zoals dressuur-, spring- en/of trainingsstal en pensionstallen zonder leden betreffen geen sportclub of sportvoorziening, maar een onderneming waar handel, africhting en soms ook individuele lessen verzorgd worden. Deze bedrijven zijn niet gesloten, maar dienen uiteraard wel de RIVM-maatregelen na te leven.

Naast eerder vermelde bedrijven zijn er nog de fokkerij-gerelateerde bedrijven, zoals opfok, hengstenhouderij en andere. Ook deze bedrijven zijn niet gesloten en dienen de RIVM-maatregelen na te leven.

Mogen er privélessen gegeven worden?

Het uitoefenen van het vak instructeur als hippische ondernemer, doelend op het verzorgen van privélessen, kent geen specifiek verbod. Uiteraard dienen de omstandigheden te voorzien in het ten alle tijden waarborgen van de minimale afstand van 1,5 meter en geen groepsvorming of samenscholing te bewerkstelligen. Daarbij dienen de (hygiëne)maatregelen in acht genomen te worden. Weeg zelf als hippische ondernemer af of u privélessen wel of niet door laat gaan. Daarin speelt uiteraard ook mee, indien de les op locatie gegeven wordt, of de locatie het toelaat en toestaat om de les te verzorgen.

Mogen topsporters hun trainingen in sportcentra hervatten?

Voor zover de topsport gebruik dient te maken van een alternatieve locatie dan thuis, zijn daar per 29 april weer mogelijkheden toe. Topsporters mogen op aangewezen trainingslocaties trainen als ze daarbij 1,5 meter afstand tot elkaar houden en alle hygiënemaatregelen treffen zoals het RIVM die heeft vastgesteld.

Mogen erfbetreders nog op mijn bedrijf komen?

Leveranciers en andere erfbetreders hebben van hun eigen brancheorganisaties ook richtlijnen gekregen. Belangrijk is: fysiek contact vermijden en bonnen en andere documenten via de brievenbus uitwisselen. LTO Nederland heeft een poster gemaakt om erfbetreders op de genomen maatregelen rondom het coronavirus te wijzen. Bekijk en download de poster hier.

Welke beperkingen zijn er voor pensionstalhouders?

Een ondernemer is verantwoordelijk voor wat er op zijn erf plaatsvindt. In het kader van de coronamaatregelen kan de ondernemer besluiten in welke aangepaste vorm het bedrijf voor de pensionklanten open kan zijn. De (hygiëne)maatregelen vanuit de overheid zijn daarin leidend. LTO Paardenhouderij heeft een poster gemaakt om pensionklanten op de genomen maatregelen rondom het coronavirus te wijzen. Bekijk en download de poster hier.

Mogen paarden vervoerd worden?

Vervoer van paarden is niet verboden. Voor internationale transporten zijn er in verband met corona extra maatregelen vanuit transporteurs nodig. Deze zijn te vinden op de website van de NVWA, waarop onder meer een overzicht van maatregelen voor transporteurs van levende dieren staat.

Nertsenhouderij

LTO Nederland heeft naar aanleiding van de gevonden besmettingen van COVID-19 bij nertsen een lijst opgesteld van veelgestelde vragen en antwoorden. Klik hier om deze lijst te bekijken.

Mesttransport en loonwerk

Kijk voor alle vragen over mesttransporten en loonwerk op de website van Cumela.

MULTIFUNCTIONELE LANDBOUW

Algemeen

Welke multifunctionele bedrijven komen in aanmerking voor de TOGS-regeling?

De regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) staat sinds 15 april (15.15 uur) ook open voor agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden. Voor agrarische ondernemingen geldt dat als de hoofdactiviteit valt onder hoofdcode 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en de jacht, TOGS alleen mag worden aangevraagd als er een nevenactiviteit is met SBI-code 55.20.1, 55.20.2, 55.30 of 93.29.9. Het omzetverlies moet betrekking hebben op een van deze nevenactiviteiten. Kijk voor meer informatie op de website van het RVO.

Wat kunnen ondernemers in de multifunctionele landbouw doen als de SBI-code wel in de lijst voorkomt, maar niet als hoofd-SBI van het bedrijf ingeschreven staat bij de KVK?

Een mogelijkheid die er voor deze ondernemers overblijft, is om gebruik te maken van het formulier ‘melding niet aansluitende SBI-code’. Daarin kunnen drie mogelijke wijzigingen aangemerkt worden:

 • De geregistreerde SBI-code dekt niet (volledig) de lading van mijn hoofdactiviteit;
 • De geregistreerde SBI-code is niet meer mijn hoofdactiviteit;
 • Een van de geregistreerde nevenactiviteiten is inmiddels hoofdactiviteit geworden.

Ondernemers die door de coronamaatregelen in de knel zijn gekomen of dreigen te gaan komen, kunnen proberen om via deze weg alsnog aanspraak te maken op de regeling.

Boerderijwinkels

Mag de boerderijwinkel open blijven?

Ja, met aangepaste regels mag de boerderijwinkel open blijven. LTO Nederland heeft een poster voor klanten ontwikkeld, om hen te wijzen op regels die gelden. Deze poster is hier te vinden.

Regels voor klanten:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Verblijf niet langer in de winkel dan noodzakelijk;
 • Neem geen extra bezoekers mee;
 • Voorkeur aan contactloze betaling;
 • Bij verkoudheidsklachten: blijf thuis;
 • Neem voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht:
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep;
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen.

Verder kunt u als ondernemer extra maatregelen nemen door de verschillende contactpunten, zoals deurklinken, regelmatig gedurende de dag te reinigen.

Moeten er aanvullende beschermingsmaatregelen genomen worden (zoals in supermarkten)?

Ja, u bent er als ondernemer verantwoordelijk voor dat uw klanten regels naleven of kunnen naleven. De Rijksoverheid heeft richtlijnen voor verantwoord winkelen opgesteld. Deze vindt u hier.

Aanvullend heeft het CBL voor kleine supermarkten zonder winkelwagens gesteld dat het gebruik van een mandje verplicht is. Beperk het aantal mandjes zodat er niet meer klanten binnen kunnen dan één klant per 10m2 winkelvloer. Indien er bij een winkel op een bepaald moment geen mandje (of winkelwagen indien aanwezig) beschikbaar is, mogen er op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten dienen buiten te wachten tot er een mandje beschikbaar is. Lees hier meer.

Boerderijcampings en recreatie

Mag ik nog gasten ontvangen op mijn bedrijf?

Tot en met 28 april:

 • Kunnen eet- en drinkgelegenheden en sportclubs niet geopend zijn;
 • Zijn gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen van campings en vakantieparken gesloten;
 • Mogen er geen bijeenkomsten en samenkomsten met meer dan drie personen plaatsvinden. Vergunningsplichtige bijeenkomsten en evenementen zijn verboden tot 1 juni.

Voor alle accommodaties geldt dat er maatregelen genomen moeten worden om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Veiligheidsregio’s of gemeenten mogen vakantieparken en dergelijke sluiten wanneer niet aan deze maatregelen voldaan kan worden. De verordeningen zijn een uitwerking van landelijk beleid, maar kunnen per regio verschillen. Raadpleeg de veiligheidsregio voor de exacte regels.

Buiten het bovenstaande en mits het mogelijk is om de gestelde (hygiëne)maatregelen in acht te nemen, is er geen verbod op het ontvangen van bezoekers. Als het niet in een regionale noodverordening is vastgesteld, hoeven verblijfsaccommodaties niet dicht (eet- en drinkgelegenheden hiervan wel). Door het sluiten van sanitaire groepsvoorzieningen is het voor veel verblijfsaccommodaties in de praktijk echter niet mogelijk om gasten te ontvangen. Alleen campers, caravans en andere locaties met privévoorzieningen kunnen mogelijk open gaan of blijven.

Roomservice, eten afhalen en eten bezorgen is nog wel toegestaan. Daarbij moet voorkomen worden dat mensen dicht op elkaar staan en eten mag niet ter plekke worden opgegeten. Groepsvorming is ten slotte verboden, wat het geval is wanneer drie of meer personen dichter bij elkaar staan dan 1,5 meter en geen huishouden vormen.

Welke extra hygiënemaatregelen kan ik toe passen?

Dit verschilt uiteraard per situatie. Denk aan: geen handen schudden, niet persoonlijk ontvangen/begeleiden van gasten maar geef informatie op papier, telefonisch contact of via e-mail, WhatsApp en dergelijke, gebruik ontsmettende schoonmaakmiddelen, het extra vaak en goed schoonmaken van handcontactpunten (kranen, lichtknoppen, deurklinken enzovoorts), gebruik alleen papieren handdoeken, stel papieren zakdoekjes en handgel met alcohol ter beschikking aan bezoekers en eventuele medewerkers, contactloos betalen, mensen met klachten zoals hoesten, niezen en koorts verzoeken niet te komen. En hang gedragsregels voor personeel en gasten zichtbaar op.

Wanneer moet ik sluiten/gesloten blijven?

Met uitzondering van de geldende voorschriften van het RIVM en de betreffende veiligheidsregio/gemeente is het een eigen afweging om uw recreatieve bedrijvigheid wel of niet (deels) te sluiten of in aangepaste vorm door te laten gaan. Uiteraard zijn op de eerste plaats de gestelde ‘verboden’ bepalend. Dit betekent dat alleen verblijf met het eigen gezin (of met maximaal drie personen die niet verwant zijn) in een accommodatie met privé sanitaire voorzieningen is toegestaan. Verder kunt u onderstaande punten gebruiken in uw afweging:

 • Is het te doen om voldoende extra hygiëne maatregelen toe te passen?
 • Is het mogelijk dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar bewaren?
 • Zijn er ruimtes die gezamenlijk gebruikt dienen te worden, waarbij bezoekersstromen door elkaar heen gaan lopen? Gezamenlijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij vakantieparken en campings dienen verplicht gesloten te zijn.
 • Ontvangt u veel gasten uit risicogroepen zoals kwetsbare ouderen of andere mensen met gezondheidsproblemen?
 • Kunt u de gast nog dezelfde beleving bieden als anders? Het kan dat dit niet meer mogelijk is door de sluiting van horecagelegenheden of attracties in de nabije omgeving en gebieden zoals stranden en natuur waar zich te veel mensen bij elkaar bevinden.
 • Ontvangt u doorgaans veel gasten die uit een besmet gebied komen? Het is juridisch lastig om gasten uit een besmet gebied te weigeren zolang er geen sprake is van een lockdown en u loopt mogelijk grotere gezondheidsrisico’s als u veel personen uit een besmet gebied op uw bedrijf ontvangt. Het kan raadzaam zijn uit voorzorg te sluiten.
 • Als u bijvoorbeeld in het geval van een camping nog open moet gaan, is het de vraag of dit gezien de beperkte mogelijkheden zonder sanitaire groepsvoorzieningen versus de (opstart)kosten wijsheid is, mede gezien het extra financieel risico dat u loopt. Het is denkbaar dat er later alsnog overheidsmaatregelen volgen die sluiting verplichten.

Wat verstandig is, is buiten de verboden een grijs gebied en kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het RIVM adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet binnen 1,5 meter van andere personen te komen. Ga in overleg met de klant om te bespreken wat wijsheid is en biedt eventueel een alternatief aan zoals een voucher of het verplaatsen van de boeking naar een andere datum. Let op: Dit hoeft u niet te doen. Indien de klant niet wenst te komen, bent u niet verplicht om geld terug te betalen.

Is er steun voor het inkomensverlies als gevolg van de maatregelen?

Er is een regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Om hier gebruik van te kunnen maken, moet worden voldaan aan diverse criteria. Zo dient het te gaan over de hoofdactiviteit van de onderneming, mag de onderneming geen fysieke vestiging hebben op een woonadres en moet de SBI-code zijn opgenomen in de lijst met vastgestelde getroffen branches en sectoren. Momenteel staan de-SBI codes die multifunctionele landbouwbedrijven veelal hebben, nog niet in de lijst. Ook de twee bovengenoemde punten zijn vaak een probleem bij bijvoorbeeld een minicamping als neventak. Het is dan nu (nog) niet mogelijk om compensatie aan te vragen. Onderaan deze internetpagina staat wat eventuele mogelijkheden kunnen zijn als het niet lukt met de SBI-code.

LTO voert samen met HISWA/RECRON en VEKABO lobby om toerisme en horeca gerelateerde neventakken voor een tegemoetkoming of noodfonds in aanmerking te laten komen. Tevens wordt er voor verblijfsrecreatie gesproken over bijvoorbeeld het toestaan van seizoenverlenging na 1 oktober om de geleden schade in te kunnen halen. Daarnaast worden gemeenten gevraagd om de heffing van toeristenbelasting uit te stellen of in 2020 achterwege te laten.

Verder kunt u mogelijk een beroep doen op uw gasten om met uw bedrijf niet in de financiële problemen te komen. Dit door een voucher voor te stellen in plaats van het terug betalen van de (aan) betaling. Een ander idee is om aan (potentiële) gasten die nog niet geboekt hebben, een voucher aan te bieden en te betalen voor een boeking zodra dat weer mogelijk is. In de horeca ziet u bijvoorbeeld dergelijke oproepen: het te koop aanbieden van een diner-bon voor 50 euro, ter waarde van 55 euro of met gratis dessert, zodat de bedrijven toch geld binnen krijgen.

De Tijdelijke overbruggingsregling zelfstandig ondernemers (Tozo) is om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te verschaffen. Met deze regeling kunnen zelfstandige ondernemers maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. Via de regeling kunt u ook leningen voor bedrijfskapitaal krijgen.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is voor werkgevers met omzetverlies om werknemers met een vast en met een flexibel contract door te betalen. Deze komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. Aanvragen kunnen vanaf 6 april worden ingediend bij het UWV. Indien u al werktijdverkorting heeft aangevraagd, krijgt u hierover bericht. Het wordt beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Er wordt aanvullende informatie bij u opgevraagd.

Het is niet meer mogelijk op mijn bedrijf te overnachten vanwege het sluiten van de sanitaire voorzieningen of omdat de veiligheidsregio recreatieve overnachtingen verboden heeft. Wat betekent dit voor de aanbetalingen?

De oorspronkelijke overeenkomst kan niet worden uitgevoerd en dat brengt een restitutieplicht met zich mee ten aanzien van de vooruitbetaalde gelden. Er mogen geen administratiekosten worden gerekend. Het is prima om de gast een verblijf aan te bieden voor een vervangende periode om restitutie te voorkomen. Bekijk of u er samen uit kunt komen door middel van een voucher, tegoedbon of andere afspraken.  

Een aanbod om de vakantie op een later moment alsnog in te halen op uw bedrijf hoeft door de recreant echter niet te worden geaccepteerd; dat is namelijk een aanzienlijke aanpassing van de oorspronkelijke overeenkomst. U kunt de gast wel vragen om enige coulance te tonen gezien de omstandigheden en om als bedrijf niet in de financiële problemen te komen. In het geval de recreant het aanbod niet accepteert, dient u de vooruitbetaalde gelden terug te betalen. Maar zeker wanneer de boeking na 14 maart 2020 is gemaakt, hoeft u niet akkoord te gaan met het verzoek tot terugbetaling van de huursom. Het was op dat moment immers geen onvoorziene gebeurtenis meer.

Hoe ga ik om met het versturen van (aan)betalingsverzoeken voor boekingen die na de geldende verboden periode gepland staan?

Het is momenteel nog niet te zeggen hoe de maatregelen na de aangegeven periode al dan niet verlengd worden. Het is beter te wachten met het versturen van betalingsverzoeken voor accommodaties/activiteiten die nu niet plaats kunnen vinden totdat het vervolg duidelijk is. U kunt overwegen om het wel te doen, waarbij u de boeking omzet in een later te besteden voucher, mocht de boeking te zijner tijd niet door kunnen gaan.

Als ik zelf besluit om te sluiten en boekingen te annuleren, wat betekent dit voor (aan)betalingen?

U levert dan niet meer wat u bent overeengekomen en uw gasten hebben recht op restitutie.

Mijn bedrijf/activiteit is niet gesloten door een overheidsmaatregel, maar klanten annuleren toch hun boekingen. Kunnen kosten hiervan vergoed worden?

Als uw bedrijf/activiteit niet is gesloten door een overheidsmaatregel kan de gast gewoon komen. Als hij/zij annuleert vanwege het coronavirus, dan impliceert dat niet dat hij het vooruitbetaalde bedrag kan terug claimen. De overeengekomen annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing. Mogelijk kunt u met de klant de boeking uitstellen naar een andere periode.

In het geval de gast afkomstig is uit een land of regio die ‘op slot zit’ en dus zijn woonomgeving niet mag verlaten, is het antwoord niet anders. Je kunt gewoon ‘leveren’ wat is afgesproken, maar de groep kan als gevolg van een overmachtssituatie ‘niet afnemen’. Indien de betreffende gast een annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan hij daarmee in contact treden. In sommige gevallen keert de verzekering uit bij een negatief reisadvies. Die situatie ligt echter meer in de risicosfeer van de gast dan van de ondernemer en de afgesproken annuleringsvoorwaarden gelden. Een optie is dat u een alternatieve periode aanbiedt om dan alsnog de activiteiten te laten plaatsvinden.

LTO Nederland heeft een document opgesteld, waar ondernemers gebruik van kunnen maken om gasten te informeren over de situatie en de mogelijkheden.

Eén of meerdere personen van een gezelschap kunnen niet meekomen, want ze zitten in thuisquarantaine of ze komen uit een gebied dat op slot zit. Hoe zit het in deze gevallen met annuleren en kosten?

Als in uw regio recreatieve overnachtingen niet zijn verboden en het op uw accommodatie mogelijk is een verblijf te bieden met privé sanitaire voorzieningen, ligt dit meer in de risicosfeer van de betreffende personen. U kunt als ondernemer in principe gewoon leveren, maar de groep kan door een “overmachtssituatie” niet afnemen. Restitutie van geld is dan ook niet aan de orde. U kunt een alternatieve periode aanbieden aan de groep, hiertoe bent u echter niet verplicht.

Kan de gast eventueel een beroep doen op de dekking van zijn annuleringsverzekering?

Als er geen lockdown is, is er voor een eventueel afgesloten annuleringsverzekering geen sprake van een geldige annuleringsreden en volgt er dus geen terugbetaling uit de verzekering. Tenzij de recreant zelf ziek is of een reisgenoot ziek is of - wanneer hij/zij niet ziek is - hij/zij zich heeft bijverzekerd voor extra annuleringsredenen, zoals de uitbraak van een besmettelijke ziekte. Dit laatste is overigens meestal niet het geval. Bij een annulering omdat de recreant of een van zijn/haar reisgenoten ziek is, moet er wel een doktersverklaring worden aangeleverd om een beroep te kunnen doen op de annuleringsverzekering.

Wanneer een boeking wordt omgeboekt naar een nieuwe periode, geldt dan nog de oude annuleringsregeling (waardoor er sprake is van een betalingsverplichting die is gerelateerd aan de oorspronkelijke aankomstdatum)?

In deze bijzondere tijd van uitzonderlijke overmacht geldt de oude annuleringsregeling. De consument is gehouden het bedrag te betalen dat hij volgens de oorspronkelijke overeenkomst, dus gerelateerd aan de oorspronkelijke datum van aankomst of datum van uitvoering van de overeenkomst, verschuldigd is.

Een alternatief is dat er wordt omgeboekt, zonder het recht van annuleren. Een mogelijkheid is met een voucher te gaan werken die in de plaats komt van een terugbetaling door de ondernemer bij annulering. Er zijn op dit moment veel van deze zogenaamde ‘corona-vouchers’. Deze hebben een langere geldigheidsduur dan andere vouchers, bijvoorbeeld één jaar in plaats van zes maanden. De waarde van de voucher is het bedrag dat door de consument is aanbetaald voor zijn boeking.

De voucher biedt voordelen voor de consument, want in plaats van slechts een beperkte teruggave van zijn aanbetaling (die is volgens de oorspronkelijke overeenkomst beperkt naarmate de annulering korter voor de aankomst of aanvang van het verblijf of uitvoeringsdatum plaatsvindt) blijft de volledige aanbetaling staan. De aanbetaling kan via de voucher worden ingewisseld voor de betaling van een nieuwe verblijfsperiode of een nieuwe activiteit bij dezelfde aanbieder die in de plaats komt van het verblijf of de activiteit die als gevolg van de coronacrisis is komen te vervallen.

Er is veel onvrede bij klanten die boekingen annuleren. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

Probeer om begrip te vragen. Van beide kanten is er immers niets te doen aan de genomen maatregelen, die zijn vooral genomen in het belang van ieders gezondheid. Wanneer uw accommodatie open kan blijven en u dus kunt leveren wat is afgesproken, maar de klant kiest er zelf voor om te annuleren, kunt u overwegen om klanten tegemoet te komen door een voucher voor een volgend bezoek/verblijf aan te bieden ter waarde van de (aan)betaling. Dit heeft voor de klant als voordeel, dat in plaats van mogelijk beperkte teruggave op basis van de annuleringsvoorwaarden, het volledige bedrag als tegoed blijft staan.

Dienen betaalde seizoenplaatsen te worden terugbetaald?

Als de overeenkomst voor een seizoenplaats kan worden uitgevoerd zonder gebruik van gezamenlijke sanitaire voorzieningen en er is geen verbod op recreatieve overnachtingen, dan is terugbetaling niet aan de orde. U kunt de gasten immers ontvangen en gebruik laten maken van de plaats. Het verblijf is anders dan normaal doordat voorzieningen gesloten zijn, maar dit is geen reden dat een gast kosteloos kan annuleren.

Als de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, moet de aanbetaling/vooruitbetaalde prijs worden terugbetaald. Bij een seizoenplaats is nog steeds te verwachten dat het grootste deel van de overeenkomst kan worden uitgevoerd. De klant kan wel vragen om een deel van het betaalde bedrag terug te krijgen, afhankelijk van de hoogte hiervan ten opzichte van de mogelijke (ter verwachten) resterende periode.

Hoe zit het met de huurovereenkomst van vaste plaatsen voor stacaravans/chalets als een klant wil annuleren?

De vraag is of de klant de overeenkomst wil annuleren of de overeenkomst wil eindigen. In dat geval moet namelijk de stacaravan snel van het bedrijf worden verwijderd en dat is waarschijnlijk niet de bedoeling van de vaste gast. De gast vraagt zich waarschijnlijk af of hij wel kan komen c.q. of het bedrijf wel open is. Of hij/zij wil vanwege corona zelf niet komen.

Als uw bedrijf open is en de gast is niet afhankelijk van de gesloten sanitaire groepsvoorzieningen, kunt u gasten gewoon ontvangen. Ze kunnen ongestoord gebruik blijven maken van hun chalet/stacaravan. Geef wel aan dat er wellicht enkele beperkingen zijn, maar die hebben geen invloed op het gebruik van het eigen chalet. Pas als het kabinet een besluit neemt dat alle recreatiebedrijven dicht moeten, is er een nieuwe situatie. De gevolgen daarvan voor de uitvoering van de standplaatsovereenkomst zijn dan ook nog niet bekend. Het advies is om daarover dan ook nog geen uitspraken te doen naar uw vaste gasten.

Heeft u andere vragen?

Klik hier voor meer veelgestelde vragen en antwoorden.

Boerderijeducatie

Mag ik groepen ontvangen voor boerderijlessen?

Nee. De overheid heeft maatregelen genomen tegen het verder verspreiden van het coronavirus. Groepsvorming is verboden, wat het geval is als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen. Deze maatregel geldt tenminste tot 1 juni 2020.

Agrarische kinderopvang

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten mogen worden tot de kinderopvang?

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de noodopvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Als één van de ouders thuis kan werken, is er geen sprake van noodopvang en verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen.

Wat moet ik doen als kinderopvangorganisatie als de ouder de factuur niet of onvolledig betaald (in de periode dat de opvang gesloten is)?

Dit is afhankelijk van het contract dat u met de ouder bent overeengekomen. Voor het recht op kinderopvangtoeslag, zal de ouder de volledige factuur moeten blijven betalen. Daarom adviseert de overheid u om uw klanten te vragen de volledige factuur te blijven betalen. U kunt hen er daarbij op wijzen dat zij dan kinderopvangtoeslag blijven ontvangen en dat de overheid de eigen bijdrage compenseert tot de (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs. Dit geldt ook voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.  Meer informatie over de regeling vanuit de overheid voor gastouders is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Moeten ouders ook de eigen bijdrage blijven doorbetalen?

Wanneer ouders de volledige factuur blijven door betalen, dus inclusief de eigen bijdrage, blijven zij kinderopvangtoeslag ontvangen en compenseert de overheid de eigen tot de (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs.

Hoe compenseert de overheid de eigen bijdrage van ouders voor kinderopvang?

De overheid maakt de compensatie over aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. Die kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel overmaken, oftewel het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart tot en met 28 april 2020. Als deze situatie langer duurt, kan de overheid deze compensatie bijvoorbeeld met enkele weken verlengen.

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?

Neem voor de kinderen die nog komen, in lijn met de adviezen van het RIVM, de volgende hygiënemaatregelen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek;
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. Gooi ze direct weg en was uw handen;
 • Geen handen schudden;
 • Houd tenminste 1,5 meter afstand.

Als kinderen verkouden zijn, een loopneus, keelpijn, een lichte hoest of verhoging tot 38 graden hebben of veel moeten niezen, moeten ze thuis blijven. Hetzelfde geldt voor kinderen van wie een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts heeft.

Zorgboerderijen

Wat mag ik met dagbesteding (en logeeropvang)?

De urgentie in het medisch systeem en de richtlijnen van het RIVM zijn momenteel zodanig dat we de gevolgen daarvan zien in vrijwel alle gelederen van de samenleving. De schatting van de Federatie Landbouw en Zorg is dat op dit moment de geleverde dagbesteding op zorgboerderijen met circa 80 procent is afgenomen. In het Financiële Dagblad van 25 maart wordt zelfs aangegeven dat landelijk 90 procent minder dagbesteding wordt afgenomen.

In de zorglandbouw is dit het gevolg van keuzes van cliënten en mantelzorgers zelf, lokale gemeentelijke richtlijnen en keuzes op regionaal en lokaal niveau van zorgboerderijen en hun regionale organisaties, waarbij zorgboerderijen maximaal proberen om zorg op afstand te bieden.

Er zijn nog wel uitzonderingen waar dagbesteding beperkt geboden wordt aan schrijnende gevallen of familieleden van mensen in vitale beroepen. Daarbij moet per deelnemer een zorgvuldige afweging gemaakt worden van de risico’s van tijdelijke beperking of beëindiging van de zorg enerzijds en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het voorkomen van de verspreiding van het virus anderzijds. Factoren die een rol spelen bij het maken van deze afweging:

 • Realiseer u dat op een zorgboerderij vaak mensen uit verschillende sociale netwerken bij elkaar komen. Daarmee is de zorgboerderij een knooppunt van contacten. Dit werkt twee kanten op: door de vele verschillende contacten is er een groter risico op besmetting en als er sprake is van besmetting met het virus, dan verspreidt zich dit over een grote groep mensen.
 • Als de deelnemer behoort tot de kwetsbare doelgroep (personen van 70 jaar en ouder, mensen met onderliggend lijden en mensen met een verminderde weerstand tegen infecties), dan is het advies van het RIVM heel duidelijk: vermijd zoveel mogelijk het contact met andere mensen; vermijd gezelschappen. Het is niet mogelijk om binnen een dagbestedingssetting deze richtlijnen na te komen, daarom horen wij dat in de praktijk dagbesteding voor deze doelgroep wordt stopgezet en er op afstand alternatieve zorg wordt geboden (telefonisch contact of beeldbellen).
 • Kan ik op de zorgboerderij de algemene maatregelen, zoals algemene hygiëne en 1,5 meter onderlinge afstand, daadwerkelijk toepassen? Denk hierbij ook aan het vervoer en het zoveel mogelijk beperken van de groepsgrootte.
 • Hoe essentieel is de voorzetting van de dagbesteding? Zijn hier ook alternatieven voor? Wij horen prachtige voorbeelden vanuit de achterban: huiswerkpakketten voor deelnemers, gebrachte maaltijden, vlogs over en weer, beeldbellen, dagelijks telefonisch contact en daardoor ook steeds een vinger aan de pols voor maatwerk als zaken thuis ontsporen. Meer over zorg op afstand onder praktische tips verderop in de tekst.
 • Via de regionale organisaties kan met de regionale GGD worden overlegd. Zij kunnen de risico’s in de regio inschatten en op basis daarvan advies geven. In veel regio’s heeft deze afstemming inmiddels plaatsgevonden, volg daarom de afspraken met regionale organisaties op.

Verder zijn er landelijke richtlijnen in ontwikkeling met betrekking tot de openstelling van dagbestedingslocaties.

Verdere maatregelen:

Deelnemers met klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts) komen niet op dagbesteding en moeten thuis/binnen blijven. Dit geldt ook voor deelnemers waarvan een gezinslid koorts heeft. Deelnemers die ziek zijn geweest en 24 uur geen klachten meer hebben kunnen weer naar dagbesteding komen.

Wat mag ik met woonzorg?

Op woonvoorzieningen gaat de zorg door. Ook hier geldt dat de algemene richtlijnen zo goed mogelijk moeten worden nageleefd. Het gaan dan om de algemene hygiëneregels en het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar.

Daarnaast hebben VWS en de VGN een duidelijk advies geformuleerd met betrekking tot bezoek op woonlocaties: geen bezoek, tenzij… Als er op een woonlocatie ook dagbesteding aan deelnemers buiten de boerderij wordt geboden, dan kan dit gezien worden als een vorm van bezoek en is het verstandig om dit te stoppen.

Klik hier voor meer informatie over het advies van VWS en VGN en over de voorwaarden op basis waarvan cruciaal bezoek kan plaatsvinden.

Praktische tips bij alle vormen van zorg (dagbesteding, ambulant, logeren en wonen):

 • Geen handen schudden;
 • Goed de handen wassen (20 seconden met water en zeep);
 • 1,5 meter afstand houden van elkaar;
 • Letten op signalen van verkoudheid, keelpijn, hoesten en koorts;
 • Dagelijks schoonmaken van deurklinken, trapleuningen, gereedschappen, (auto)sleutels, telefoon en alle andere dingen die u dagelijks in handen heeft;
 • Contact (telefonisch) houden met deelnemers die ziek thuis zijn of die thuis zijn omdat een gezinslid koorts heeft. Als een deelnemer alleen thuis is, houd dan ook indien mogelijk contact in de weekenden;
 • Weekendplanning met deelnemers doornemen: bewust maken van maatregelen en bij andere zorg dan wonen dringend adviseren om bezoek uit te stellen, bij wonen geen bezoek.
 • Oplossingen en tips om digitaal contact te onderhouden via deze link;
 • Zorg voor voldoende rust voor uzelf en uw personeel! Voorkom overbelasting. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u elke dag tijd voor uzelf hebt zonder gestoord te worden door telefoon, mail of vragen van medewerkers.

Hoe zit het met mijn personeel?

Personeel met koorts blijft thuis tot de koorts en andere klachten 24 uur verdwenen zijn. Indien een medewerker geen koorts heeft, maar wel last heeft van hoesten en/of neusverkoudheid, dan werkt de medewerker indien mogelijk vanuit thuis. Is dit niet mogelijk, dan kan de medewerker ingezet worden voor administratieve taken of taken waarbij de medewerker minimaal 1,5 meter afstand kan houden tot anderen.

Als het voor de continuïteit van de zorg nodig is (als er niet voldoende gezonde medewerkers zijn die het werk kunnen doen), dan kan de medewerker getest worden. De regionale GGD is het aanspreekpunt voor het regelen van de tests. Meer informatie vindt u hier.

Praktische tips voor personeel dat niet aan het werk kan:

 • Begeleiders kunnen worden ingezet om telefonisch of digitaal contact te onderhouden met deelnemers;
 • Begeleiders kunnen bijvoorbeeld bijscholing volgen via e-learning. Vaak worden er gratis cursussen aangeboden, bijvoorbeeld:

Wat moet ik doen als een deelnemer of bewoner ziek is?

Dagbesteding, logeren

Als een deelnemer van dagbesteding last heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan blijft hij/zij thuis. Als de zorgboerderij de enige betrokken zorgverlener is, is het belangrijk om telefonisch contact te onderhouden met de deelnemer om diens situatie te blijven volgen. Als deze deelnemer woont op een zorgboerderij, dan gelden de maatregelen zoals hieronder beschreven.

Wonen

Een deelnemer met verkoudheid, hoesten of keelpijn (zonder koorts) blijft zoveel mogelijk op zijn eigen kamer of appartement. Personeel beperkt het contact met de deelnemer zoveel mogelijk, maar kan zorg blijven bieden.

Heeft een deelnemer last van verkoudheid, hoesten of keelpijn EN koorts; dan wordt contact gezocht met de huisarts. In dit geval moeten zijn of haar huisgenoten ook binnen blijven. Bij verdenking van corona (dus bij klachten EN koorts) wordt ook contact opgenomen met de regionale GGD. Het team infectiezieken van de regionale GGD adviseert en ondersteunt de zorgboerderij vervolgens met betrekking tot de te nemen maatregelen. Zij kunnen zorgboeren ook informatie geven over hoe zij aan persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen komen.

Ambulant

Als een deelnemer last heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts, dan moet deze binnen blijven. Als er koorts is, laat de deelnemer dan contact opnemen met de huisarts. Als de deelnemer zelf niet ziek is, maar zijn of haar gezinslid heeft koorts, dan gelden dezelfde richtlijnen als voor een zieke deelnemer.

Ondersteun de deelnemer door het bezorgen van boodschappen en/of maaltijden. Blijf contact onderhouden, bijvoorbeeld telefonisch, maar voorkom fysiek contact. Als fysiek contact nodig is voor de verzorging, werk dan volgens de richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten ziekenhuizen.

Bij een verdenking van het coronavirus (dus bij klachten EN koorts) is het verstandig om advies te vragen bij de regionale GGD.

Waar kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen?

Er is een tekort aan beschermingsmiddelen, daarom is het belangrijk dat deze alleen ingezet worden als dat echt noodzakelijk is. Het RIVM heeft daarom een richtlijn opgesteld voor het gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis.

Via de regionale GGD kunnen zorgboerderijen informatie krijgen over waar zij persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen krijgen. Dit wordt per regio geregeld door de Regionaal coördinator hulpmiddelen. Veelal zal het nodig zijn dat de arts die betrokken is bij de van corona-verdachte patiënt, zelf contact opneemt met deze Regionaal coördinator hulpmiddelen.

Onze zorgen over het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen hebben wij ook bij het Ministerie van VWS onder de aandacht gebracht.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Inmiddels zijn er vanuit allelei soorten financiering landelijke uitspraken gedaan over doorbetalingof compensatie van zorg. Het belangrijkste uitgangspunt blijft dat zorgaanbieders deze crisis goed moeten kunnen doorstaan en ze dus zowel voor reguliere zorg, alternatieve zorg en door corona niet geleverde zorg gecompenseerd worden. Het is daarbij erg belangrijk dat zorgboerderijen alle vormen van zorg die geleverd worden (fysieke bezoeken én alternatieve vormen) registreren.

Als u helemaal geen zorg (dus ook niet op afstand) meer kunt of wilt bieden, dan zullen gederfde inkomsten vooral vanuit de NOW-regeling voor ondernemers moeten komen. Veel zorgboeren bieden zorg aan via de regionale inkooporganisaties. Als u via hen zorg biedt, check dan vooral bij hen hoe het staat met de regionale afspraken; deze zijn namelijk momenteel vrijwel dagelijks aan verandering onderhevig.

ZIN Wet langdurige zorg (Wlz)

Met betrekking tot de langdurige zorg is door de Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vastgelegd dat er:

 • Voor regulier geleverde zorg gewoon betaald en gefactureerd kan worden via het normale verkeer;
 • Sprake is van een tijdelijke verspoeling van de verantwoording, zodat alternatief geboden zorg vergoed kan worden. Let wel: alle geleverde zorg moet worden geregistreerd;
 • Een compensatie van omzetderving volgt als zorgaanbieders te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis. Deze regeling moet nog nader uitgewerkt worden. Het uitgangspunt is dat in elk geval tot 1 juni wordt vergoed conform de omzet in het contract of een zo goed mogelijke inschatting daarvan. De wijze waarop dit administratief verwerkt moet worden is momenteel nog onderwerp van gesprek;
 • Mogelijkheden zijn voor financiering van extra kosten die door corona gemaakt worden. Dit moet door zorgaanbieders geregistreerd worden;
 • Nog wel een discussie gaande is met onder andere ZN over de wijze van verantwoorden van de gederfde inkomsten. De Federatie Landbouw en Zorg neemt actief deel aan deze discussie en zet in op zo min mogelijk aanvullende administratieve lasten.

Lees meer:

ZIN Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is duidelijk naar haar leden. Gemeenten wordt gevraagd om te zorgen voor continuïteit van zorgaanbieders. Daarom hebben zij met het Rijk de volgende afspraken gemaakt:

 • Reguliere zorg - waar die nog mogelijk is binnen de richtlijnen van het RIVM - kan via het normale betalingsverkeer gefactureerd worden;
 • Met betrekking tot het leveren van zorg op een alternatieve wijze zijn de gemeenten gevraagd om hier ruimte voor te geven en flexibel te zijn in de verantwoording;
 • Het uitgangspunt is dat ook als zorginstellingen te maken hebben met omzetdaling, de financiering aan onderaannemers onverminderd door moet gaan. Sommige gemeenten willen dat apart laten factureren (heeft niet onze voorkeur) en andere staan toe dat zorgaanbieders op een referentieniveau (bijvoorbeeld 80 tot 100 procent van februari 2020 of maart 2019) declareren. Wij bepleiten hierin - samen met andere brancheorganisaties en de VNG - een uniforme lijn, maar dat is op dit moment nog niet zo;
 • Meerkosten die zorgaanbieders maken als gevolg van de coronacrisis (voortkomend uit de RIVM-maatregelen) worden door het Rijk vergoed. Het verzoek aan gemeenten is om de meerkosten daarom te vergoeden aan de zorgaanbieders.

Ook hier zien wij momenteel een ontwikkeling waarin gederfde inkomsten niet onvoorwaardelijk worden gecompenseerd. Het lijkt er steeds meer op dat het van belang is dat aanbieders (en dus ook zorgboerderijen) kunnen onderbouwen hoe zij hun zorgplicht zoveel mogelijk binnen de richtlijnen invullen. Bijvoorbeeld dat zorg die tijdelijk fysiek niet veilig kan plaatsvinden, of in ieder geval niet in de normale intensiteit, vervangen wordt door alternatieve vormen van zorg (op afstand en/of maatwerk). Houd dat dus bij en communiceer ook duidelijk dat u niet gestopt bent met het leveren van zorg, maar het tijdelijk op een andere manier doet (zie hieronder ook de tips in dit kader).

Als u echt volledig stopt met het begeleiden van deelnemers zonder een alternatief te bieden, dan is de verwachting dat u voor compensatie primair naar de noodmaatregelen van de overheid (zie verderop) wordt verwezen. Zorg die wel (alternatief) wordt aangeboden maar niet wordt afgenomen, moet gewoon via de gemeente worden vergoed.

Meer informatie via deze link.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Met betrekking tot de PGB’s is er afgelopen week wat meer duidelijk geworden, hoewel er op dit vlak nog veel vragen zijn. Zorg vanuit PGB’s van de WMO, de Jeugdwet en langdurige zorg die niet geleverd kan worden door de coronamaatregelen, kan worden doorbetaald mits er zoveel mogelijk alternatieve zorg wordt geboden.

De budgethouder moet wel een registratie bijhouden van de zorg die wel, alternatief en niet geboden wordt. Hiervoor wordt nog een formulier ontwikkeld. Tot die tijd moet het zelf worden bijgehouden. Daarnaast is er voor budgethouders een mogelijkheid gekomen om meerzorg in te zetten. De regels hiervoor verschillen per zorgwet. Via onderstaande link vindt u hier meer informatie over.

Lees meer over:

Onderaanneming

In de praktijk blijkt dat grote zorgaanbieders die hoofdaannemer zijn voor zorg die door zorgboerderijen in onderaanneming wordt geboden, op dit moment niet altijd toezeggingen willen doen voor het doorbetalen van de zorg. Dit is echter wel mogelijk volgens en ook de intentie van de afspraken die er binnen de verschillende zorgwetten zijn gemaakt. Ook hierbij gaat het om doorbetaling van alternatief geleverde zorg. Hier wordt hard aan gewerkt.

Vangnet doorbetaling zorg onvoldoende en/of omzetverlies van ander bedrijfsonderdeel

Het is de bedoeling dat de bovengenoemde afspraken die het Rijk, ZN en de VNG hebben gemaakt, ertoe leiden dat de zorg zoveel mogelijk alternatief gecontinueerd wordt en dat zorgaanbieders daardoor geen of minder dan 20 procent omzetverlies hebben. Dit betekent dat zij niet gecompenseerd hoeven te worden via andere regelingen. Mocht echter blijken dat uw zorgboerderij toch een groter omzetverlies heeft, dan kunt u daar wél een beroep doen op. Zeker voor zorgboerderijen die ook nog andere bedrijfsonderdelen hebben die getroffen worden door de maatregelen, kan dit aan de orde zijn. Bijvoorbeeld in verband met omzetverlies uit een theeschenkerij, winkel of recreatie.

Regelingen werkgevers

LTO en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw richten zich vooral op het infomeren van werkgevers. Hun informatie vindt u op deze sites: https://www.lto.nl/onderwerpen/corona/ en https://werkgeverslijn.nl/corona/.  

Een belangrijke regeling voor een zorgboerderij met personeel is de NOW-regeling. Deze kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart worden aangevraagd tot en met 31 mei. De NOW is bedoeld voor bedrijven die gedurende drie aaneengesloten maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben in de periode van maart tot en met juli. Zij kunnen hiermee een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Deze regeling kan worden aangevraagd bij het UWV. Meer over de NOW leest u hier.

ZZP-regelingen

De eigenaar van een zorgboerderij zonder personeel (ZZP-er) kan gebruik maken van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Deze regeling kan worden aangevraagd bij de eigen woongemeente. Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen:.

 • Er kan inkomensondersteuning worden aangevraagd als de zelfstandige verwacht dat hij/zij als gevolg van de coronacrisis de komende drie maanden een inkomen heeft dat minder is dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Deze inkomensondersteuning is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald;
 • Er kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van maximaal 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en kent een rentepercentage van 2 procent.

Meer over de Tozo leest u hier.

Overige regelingen

De TOGS-regeling (bekend onder de term Noodloket) is op dit moment niet van toepassing voor zorgboerderijen. Andere bedrijfsonderdelen, zoals kampeerterreinen en winkels, kunnen hier wel onder vallen als deze activiteit geregistreerd is als hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel. Ook voor agrarische recreatieondernemingen waarbij de recreatie als nevenactiviteit staat geregistreerd bij de KvK, is het sinds 15 april mogelijk om gebruik te maken van deze regeling. Klik hier voor meer informatie over de TOGS.

Waar vind ik meer informatie/handige inzichten en tips?

Klik hier voor meer informatie.

-----------------------------------------------------------------------

Heeft u een vraag die niet in dit overzicht wordt beantwoord?

Meld dit dan via het reactieformulier corona.

Terug naar vorige pagina