Slim bemesten

Slim bemesten

In het mestbeleid van het rijk wordt löss onder zandgronden gebracht. Dat is naar het oordeel van de agrariërs in Zuid-Limburg en de LLTB onjuist. In 2015 is daarom door 25 akkerbouwers en melkveehouders in samenwerking met LLTB, Delphy en Agriconnection een traject gestart dat tot doel heeft aan te tonen dat op löss voldaan kan worden aan de nitraatrichtlijn bij een stikstofgebruiksruimte die beter aansluit bij het landbouwkundig advies voor grasland en akkerbouwgewassen en recht doet aan de eigen karakteristiek van löss. De ervaringen uit het WML-project Duurzaam Schoon Grondwater vormen daarbij de basis en worden verder uitgewerkt in Slim Bemesten.

De inzet om een eenvoudig en betrouwbaar model te ontwikkelen voor löss – het nitraatuitspoelingsmodel voor lössgronden – dat erkend wordt door de overheid verloopt voorspoedig. De inzet is erop gericht löss in het zevende nitraatactieprogramma een eigen status te geven en met een maatwerkbenadering – te borgen via het model – de nitraatnorm op de Zuid-Limburgse lössgronden te realiseren.

De resultaten van de aanpak en de onderzoeken worden jaarlijks gepresenteerd op de praktijkdagen op de Proefboerderij Wijnandsrade. Verdere uitrol van de aanpak vindt nu plaats via de projecten Grondwaterbeschermingsgebieden en via adviezen binnen het InterBestuurlijk Programma (IBP) Heuvelland.

Het project Slim Bemesten is afgerond.

Slim Bemesten wordt mede gefinancierd door:

Logo's samen

Theo Coumans

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Theo Coumans liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten