Boomteelt

Plants For Plants

Op deze pagina vindt u meer informatie over het project Plants For Plants.

Gewas en teelt

Binnen het project is een aantal niet-reguliere gewassen aangemerkt als potentieel kansrijk. Voor de akkerbouwers in de regio, maar ook voor verdere verduurzaming van potentieel afnemende sectoren van (delen van) het gewas. Deze gewassen worden waar mogelijk onderworpen aan teelt-experimenten en aanvullend onderzoek ten aanzien van potentieel nieuwe toepassingen.

Momenteel staan de volgende gewassen in het project centraal: Brandnetel, Sorghum, Myscanthus,  Veldboon, Tagetes, Vezelhennep. Deze gewassen worden gedemonstreerd op het demoveld van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Waar mogelijk worden deze de komende jaren op iets grotere schaal geteeld ten dienste van nader onderzoek op een proefperceel dat in het project is ingebracht door de gemeente Venray.

Markt en nieuwe toepassingen

Doel van het project is te komen tot een positief saldo of verdienmodel voor de teler door een combinatie van duurzame toepassing van specifieke gewascomponenten. Hierbij kan gedacht worden aan de teelt van eiwitgewassen voor hoogwaardige (dier)voeding, waarbij reststromen van het gewas ingezet kunnen worden als vezelbron voor bijvoorbeeld duurzame meubelindustrie.

Resultaten

Een groep tweedejaars studenten Toegepaste Biologie heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassing van een aantal gewassen. Juist de combinatie van dergelijke toepassingen én de mogelijkheid deze in de regio te operationaliseren, leidt tot een hogere toegevoegde waarde. Op basis van hun bevindingen hebben de studenten gewaskaarten gemaakt die inzicht bieden in – vaak onverwachte – unieke toepassingen.

Gewaskaart

Afbeelding 1: Gewaskaart zilvergras

Verdienmodellen

Nieuwe potentiële markten zijn prettig voor de afzet van producten. De vraag is echter in hoeverre deze kansen al daadwerkelijk vertaald kunnen worden naar toegevoegde waarde voor de agrarische ondernemer. Hoe moet de teler zelf acteren in de markt om de vruchten te kunnen plukken van de innovatie? Op welke wijze kunnen deze ontwikkelingen optimaal worden georganiseerd? Tweedejaarsstudenten Bedrijfskunde van HAS Hogeschool doen hier momenteel onderzoek naar.

Bijeenkomsten

Binnen het project worden verschillende bijeenkomsten gehouden. Sommige bijeenkomsten focussen specifiek op een bepaald gewas, anderen op mogelijke nieuwe toepassingen. Weer andere bijeenkomsten gaan in op de knelpunten die nieuwe ketenvorming met zich meebrengt. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de coronacrisis wordt deze zomer weer gestart met de bijeenkomsten.

Save the date

Mits de coronasituatie het toelaat, wordt in september een aantal grotere bijeenkomsten gehouden waar delen van het project centraal staan. Hierbij wordt aangehaakt op de reeds geplande innovatiedagen van projectpartner Compas Agro:

  • Donderdag 3 september: Innovatiedag Boomkwekerij
  • Vrijdag 4 september: Innovatiedag Asperge
  • Vrijdag 25 september: Innovatiedag Aardbei en Blauwe Bes

Gewaskaarten

Afbeelding 2 en 3: Gewaskaarten grote brandnetel en veldboon