Ondernemerschap

Omgevingsbeleid en omgevingsvisies

Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten bereiden zich voor op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De werkingssfeer van de Omgevingswet is breder dan de huidige Wet Ruimtelijke Ordening die alleen over ruimtelijke ordening gaat. In de omgevingswet worden ook aspecten zoals gezondheid, veiligheid en een gezonde leefomgeving meegenomen.

Provincie

De provincie Limburg heeft in december 2021 de provinciale omgevingsvisie Limburg POVI vastgesteld. Het is een strategische lange termijn (2030-2050) visie op de fysieke leefomgeving en gaat o.a over landbouw, milieu, water, natuur, landschap, bodem, gezonde leefomgeving en wonen. Door middel van Programma’s worden bepaalde onderwerpen verdiept uitgediept. Zo komt er o.a. een programma Natuur en een programma Landschap. De LLTB was en is intensief betrokken bij de totstandkoming en heeft inbreng geleverd zodat de ontwikkeling van agrarische bedrijven mogelijk blijft. In de Omgevingsverordening legt de Provincie een aantal regels vast voor onder meer natuur, milieu, (grond-)water en ruimte.

Gemeenten

Veel Limburgse gemeenten zijn inmiddels ook gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. Sommigen hebben de omgevingsvisie al vastgesteld en enkele gemeenten moeten nog beginnen. De LLTB is in de meeste gemeenten betrokken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Dat wil zeggen dat de LLTB vooraf kan reageren op voorstellen of op de concept-omgevingsvisie. De vervolgstap is dat gemeenten de visie nader uitwerken in een programma. Uiteindelijk moeten de concrete regels worden vastgelegd in een omgevingsplan. Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Het verschil met het bestemmingsplan is dat een omgevingsplan niet alleen betrekking heeft op ruimtelijke ordening maar ook andere aspecten van de fysieke leefomgeving bevat zoals luchtkwaliteit of gezondheid. Uiterlijk in 2029 moeten de bestemmingsplannen worden vervangen door omgevingsplannen.

Bert Vergoossen

Projectleider

Bert Vergoossen

Thijs Rompelberg

Voorzitter hoofdbestuur
Portefeuillehouder

Thijs Rompelberg
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.