Ondernemerschap

Omgevingsbeleid en omgevingsvisies

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. De werkingssfeer van de Omgevingswet is breder dan de huidige Wet Ruimtelijke Ordening. De Omgevingswet bundelt wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. 

Provincie

De provincie Limburg heeft in december 2021 de provinciale omgevingsvisie Limburg POVI vastgesteld. Het is een strategische lange termijn (2030-2050) visie op de fysieke leefomgeving en gaat o.a over landbouw, milieu, water, natuur, landschap, bodem, gezonde leefomgeving en wonen. Door middel van Programma’s worden bepaalde onderwerpen verdiept uitgediept. Zo komt er o.a. een programma Natuur en een programma Landschap. De LLTB was en is intensief betrokken bij de totstandkoming en heeft inbreng geleverd zodat de ontwikkeling van agrarische bedrijven mogelijk blijft. In de Omgevingsverordening legt de Provincie een aantal regels vast voor onder meer natuur, milieu, (grond-)water en ruimte. In 2024 start de Provincie met een herziening van de POVI en daaraan gekoppeld de Provinciale Omgevingsverordening.

Gemeenten

Veel Limburgse gemeenten zijn inmiddels ook gestart met het opstellen van een omgevingsvisie. Sommigen hebben de omgevingsvisie al vastgesteld en enkele gemeenten moeten nog beginnen. De LLTB is in de meeste gemeenten betrokken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. De vervolgstap is dat gemeenten de visie nader uitwerken in een programma. Uiteindelijk moeten de concrete regels worden vastgelegd in een omgevingsplan. Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Het verschil met het bestemmingsplan is dat een omgevingsplan niet alleen betrekking heeft op ruimtelijke ordening maar ook andere aspecten van de fysieke leefomgeving bevat zoals luchtkwaliteit of gezondheid. Uiterlijk in 2029 moeten de bestemmingsplannen worden vervangen door nieuwe omgevingsplannen. Per 1 januari 2024 worden de bestaande bestemmingplannen omgezet naar het omgevingsplan. Dit gebeurt van rechtswege, dus vanzelf en beleidsneutraal, als gevolg van de wet.

Jan-Nick van der Broek

Projectleider

 

Jan-Nick van der Broek 470x310

Fons Kersten

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Fons Kersten web
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.