Natura2000

Natura2000 en stikstof

De belangrijkste natuurgebieden van Europa worden beschermd door middel van de aanwijzing als Vogel- en Habitarichtlijngebieden. Limburg telt 23 van deze Natura2000-gebieden. Mede door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 zijn de gevolgen voor de economie, waaronder agrarische bedrijven, groot. Iedere activiteit waarbij stikstof in de vorm van stikstofoxiden of ammoniak kan vrijkomen, wordt kritisch bekeken. 

De LLTB neemt deel aan landelijk en provinciale overleggen over Natura2000 met het doel om tot praktische oplossingen te komen en bedrijfsontwikkeling mogelijk te houden. Bedrijfsontwikkeling die niet alleen economisch van belang is, maar ook om doelen op het terrein van klimaat, omgeving en dierwelzijn te halen. Van belang daarbij is dat de uitstoot van stikstof door de landbouw de afgelopen decennia al vergaand is teruggedrongen. De LLTB acht verdere vermindering van de uitstoot bespreekbaar, mits dit gebeurt op een wijze die haalbaar en betaalbaar is én als bedrijfsontwikkeling mogelijk blijft. Tevens moet de overheid en de maatschappij daarbij reëel zijn en accepteren dat in een dichtbevolkt en productief land als Nederland sommige typen natuur niet haalbaar zijn.

Overigens betrekt de LLTB andere aspecten van Natura2000 in de overleggen, zoals nitraat en grondwaterpeilen. Ook hier moet een haalbaar en reëel beleid gevoerd worden.

Theo Coumans

Hoofdbestuurslid
Portefeuillehouder

Theo Coumans liggend
Project

Nieuws

Meer nieuws
Project

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.