Water

Sterk agrarisch blok in waterschap

19 jun 2023

De fractie ongebouwd in Waterschap Limburg is na het besluit van de Tweede Kamer gehalveerd van vier naar twee zetels en de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur is ook vervallen. ‘Schandelijk!’, vindt waterschapsbestuurder Chrit Wolfhagen.

Chrit Wolfhagen

‘De sector betaalt bijna € 60 per hectare terwijl de natuur € 4 per hectare bijdraagt’, stelt Wolfhagen. ‘En los van deze ongelijkheid is het bijzonder onverstandig dat ze zomaar de helft van de gebiedsspecifieke waterkennis overboord gooien’, zegt LLTB-bestuurder en waterportefeuillehouder Peter van Dijck.

Met de komst van de BBB heeft de kiezer volgens Wolfhagen een duidelijk signaal afgegeven. ‘Na overleg met de LLTB, de verkenner en de formateurs hebben wij als fractie ongebouwd besloten een samenwerking aan te gaan met de partij die ideologische het beste bij ons past en dat is de BBB’, legt hij uit. ‘Wij gaan verder onder de naam BBB+ en hebben nu een sterk blok van zes zetels.’

De coalitievorming was volgens Wolfhagen niet eenvoudig. ‘Het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk sloot op dertien punten niet aan op wat wij willen. Maar we hebben op geen enkel punt water bij de wijn gedaan en alles goed vastgelegd in het bestuursakkoord’, merkt Wolfhagen op. ‘Wij hebben het economische, haalbare en betaalbare laten prevaleren boven de ecologisch uitgangspunten.’

‘Wat ons betreft is het waterschap er op de eerste plaats voor de hydrologie en daarna pas voor de ecologie. En mij dunkt dat er voor die eerste de komende tijd genoeg uitdagingen liggen’, valt Van Dijck Wolfhagen bij.

Projecten met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden volgens de waterschapsbestuurder gewoon uitgevoerd, maar extra geld voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied is er volgens hem niet. ‘Daarvoor staat de overheid volledig aan de lat.’

Standpunten
‘Voor wat betreft de beverproblematiek gaan wij voor populatiebeheer, wetende dat andere partijen daar heel anders over denken. Ook het thema droogte in relatie tot beregenen staat prominent op de agenda en beprijzing van het onttrekken van grond- en oppervlaktewater is wat onze fractie betreft onbespreekbaar. Wij voegen immers meer water toe dan wij onttrekken, nog los van het feit dat onze sector verantwoordelijkheid is voor de voedselzekerheid.’
Wolfhagen realiseert zich dat de uitdagingen groot zijn. ‘Maar met een sterk blok gaat de fractie BBB+ de doelstellingen waarmaken.’

Pagina delen