Noord-Limburg

'Start Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten in Noord-Limburg en Oost-Brabant’

15 mrt 2022

Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Als antwoord hierop ontwikkelen de samenwerkende partijen nieuwe rotatieteelten in de Peel. Teelten die op termijn economisch rendabel moeten zijn. Boeren, proeftuinen, onderwijs, overheid en onderzoek bundelen de krachten en starten samen het innovatieve project Verbonden Peelproeftuinen voor Slimme Rotatieteelten. Meer boeren zijn welkom om aan te sluiten.

Bodem 3

Het plan is dat boeren in de Peelproeftuinen én op eigen percelen nieuwe rotatieteelten ontwikkelen. De partijen gaan uit van vruchtwisseling van bestaande en ook nieuwe gewassen zoals bijvoorbeeld lupine en veldbonen. Bij de ontwikkeling van nieuwe rotatieteelten krijgen boeren hulp van HAS Hogeschool, WUR Open Teelten Vredepeel en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw.

Cruciaal voor het slagen van het project is de samenwerking met en tussen boeren. Bijvoorbeeld op het gebied van grondruil als een rotatieteelt andere grond vergt. Of vanuit teelt-kennisgroepen om kennis en ervaring over teelten uit te wisselen.

Duurzamer en productiever

Het beoogde resultaat is dat het werken met slimme rotatieteelten kosten bespaart, de bodemvruchtbaarheid toeneemt, er minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest nodig zijn en de uitspoeling van schadelijke stoffen zoals nitraat wordt verminderd. Michiel Ytsma van AgroProeftuin de Peel: 'Zo werken we samen met boeren in de Peel aan een duurzaam verdienmodel voor bedrijven op de zandgronden.'

Unieke samenwerking

Het project wordt financieel ondersteund door het rijksprogramma IBP Vitaal Platteland en Provincie Noord-Brabant.

Uniek in dit project is de samenwerking tussen de regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. De proeftuinen en netwerkorganisaties WUR|Open Teelten proefbedrijf Vredepeel, Platform Nieuwe Teelten Limburg, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Regio Noord-Limburg, LLTB, Innovatiehuis de Peel en AgroProeftuin de Peel zijn actief betrokken. Deze samenwerking moet leiden tot een innovatienetwerk dat boeren inhoudelijk ondersteunt bij hun activiteiten in dit project.

Doe mee!

Boeren in Noord-Limburg en Oost-Brabant kunnen deelnemen aan het project. Wil jij aan de slag met vernieuwende rotaties op basis van vruchtwisseling en nieuwe teelten? Op het eigen bedrijf of in de Peelproeftuinen? Neem dan contact op met Patrick Lemmens, projectleider LLTB, via Plemmens@lltb.nl of tel. 0622693273.

Dit is een bericht van AgroProeftuin De Peel.

 

 

Pagina delen