Zuid-Limburg

Stimuleringsregeling voor Zuid-Limburgse agrariërs om wateroverlast te voorkomen

1 dec 2021

Waterschap Limburg heeft een stimuleringsregeling voor agrariërs opengesteld om meer water vast te houden op landbouwpercelen. Dit zorgt ervoor dat er minder water vanuit de heuvels naar beneden afstroomt. Het is een van de maatregelen in de aanpak van de wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.

Water

Bestuurslid van LLTB-regio Zuid-Limburg Bert Merx is blij met de regeling. “We hebben hier als sector en als regiobestuur hard aan getrokken”, zegt Merx. “Wij willen graag van alles doen om maatschappelijke problemen in de toekomst te helpen voorkomen en we zijn blij dat daar nu een beloning tegenover staat.”

Het klimaatprogramma Water in Balans van Waterschap Limburg is opgezet om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering aan te pakken. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met alle betrokken partijen. Eén van de doelstellingen binnen het programma is om circa 10 mm extra water vast te houden in het landelijk gebied in Zuid-Limburg.

Maatregelen

De regeling heeft betrekking op teeltseizoen 2022 en aanvragen kunnen gedaan worden van 3 januari 2022 tot en met 31 mei 2022 afhankelijk van de maatregelen die men kiest. Na evaluatie in de zomer van 2022 volgt een openstelling voor teeltseizoen 2023, afhankelijk van het nog resterende budget. Er is in totaal € 600.000 uitgetrokken voor de regeling, die wordt uitgevoerd volgens het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-principe. Actieve agrariërs met landbouwgrond in Zuid-Limburg kunnen zich aanmelden voor de regeling. De regeling geldt voor een of meerdere van onderstaande maatregelen die bijdragen aan het vasthouden van extra water op landbouwpercelen:

 1. De aanleg van landbouwbuffers en dijkjes (dammetjes) op een landbouwperceel;
 2. Het plaatsen van strobalen op een landbouwperceel;
 3. Het plaatsen van houten schotten op een landbouwperceel;
 4. De aanleg van verruigde aardappelruggen of de aanleg van aardappeldrempels tussen de ruggen;
 5. De aanvoer en toepassing van compost ten behoeve van waterberging en waterremming;
 6. Het optimaliseren van de groenbemesterkeuze ten behoeve van waterberging en waterremming;
 7. Het direct zaaien van suikerbieten in onbewerkte grond;
 8. De ruitzaai van maïs;
 9. De alternatieve teelt aan de kopakker of rand van het landbouwperceel bij uienteelt;
 10. Het doorzaaien van bestaand grasland;
 11. Het inzaaien van kruidenrijk grasland;
 12. Het verruigen van de boomspiegel bij fruitteelt.

In het boekje Water vasthouden op Landbouwpercelen Zuid-Limburg’ zijn ook diverse voorbeelden van maatregelen te vinden.

Water in Balans

De stimuleringsregeling wordt uitgevoerd binnen het programma Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

 

Pagina delen