Boomteelt

Inspiratiesessie Plants For Plants

25 jan 2021

Sinds de start van Plants For Plants eind 2019 zijn er mooie stappen gezet op het gebied van verwaarding van innovatieve gewassen en het aanboren van nieuwe markten voor deze niet-traditionele teelten. Op donderdag 11 februari van 15 tot 17 uur worden in een digitale inspiratiesessie de eerste resultaten en ontwikkelingen gepresenteerd.

Plants For Plants proefperceel Venray

Kansrijke gewassen als brandnetel, vezelhennep, veldboon en lupine krijgen binnen Plants For Plants voet aan de grond. Tijdens de inspiratiesessie wordt gekeken naar de onvermoede mogelijkheden voor verwaarding van deze gewassen en hoe de sector daar optimaal van kan profiteren. Ondernemers en onderzoekers inspireren de deelnemers met voorbeelden, concrete ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

LLTB-projectleider Patrick Lemmens start de bijeenkomst met een korte toelichting op het belang van Plants For Plants en een voorstelronde van de betrokken organisaties. Judith van de Mortel, lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem bij HAS Hogeschool, geeft inzicht in het belang van een vitale bodem voor de landbouw en de bijzondere rol van teeltkeuze en planning daarin.

Vervolgens nemen onderzoekers van het Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), onderdeel van Maastricht University, de deelnemers mee in de positieve effecten die bio-grondstoffen uit de landbouw op de maatschappij kunnen hebben, vanzelfsprekend in relatie tot het verdienmodel van de teler.

Tenslotte geven enkele ondernemers inzicht in de wijze waarop zij al experimenteren met diverse gewassen (bijvoorbeeld lupine) om actief in te spelen op deze ontwikkelingen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld optimaal voorbereid zijn op een toenemende vraag naar plantaardige eiwitten?

De deelnemers krijgen bovendien de ruimte om met elkaar en de sprekers te discussiëren over de materie, met als doel het verkrijgen van handvaten om zelf met innovatieve gewassen aan de slag te gaan. Daarnaast is het mogelijk om gedurende de sessie vragen te stellen via een chatfunctie. Volop ruimte om ervaringen te delen en van elkaar te leren! Meld u dus nu aan via deze link. Dit kan tot en met woensdag 10 februari. 

Lees hieronder tevens het uitgebreide artikel over Plants For Plants dat afgelopen weekend in Nieuwe Oogst verscheen.

Aanmelden

‘Hier kan een nieuw verdienmodel liggen’

Verwaarding van innovatieve gewassen, verduurzaming van ketens van grondstof tot eindproduct, nieuwe markten voor gewassen en een gezondere bodem. Een greep uit de kansen die niet-traditionele gewassen de sector kunnen bieden. Binnen het project Plants For Plants krijgen deze voet aan de grond.

Het verkennen van de mogelijkheden om niet-reguliere gewassen een serieuze kans te geven in de akkerbouw, dat is waar het bij Plants For Plants om draait. Waar dergelijke initiatieven in het verleden veelal bij kleinschalige experimenten bleven, moet een bredere aanpak leiden tot daadwerkelijke mogelijkheden om tot schaalvergroting te komen.

‘Het is eigenlijk heel simpel. Hoe meer delen van een plant je gebruikt, hoe meer deze waard is’, verduidelijkt LLTB-portefeuillehouder Susanne Görtz. ‘Wanneer hetzelfde gewas dan ook nog eens een bijdrage levert aan een gezonde bodem, is het duidelijk: hier kan een nieuw verdienmodel liggen voor de plantaardige sector.’

Nieuwe gewassen

De LLTB-bestuurder ziet hierin een kans weggelegd voor nieuwe gewassen. ‘Binnen Plants For Plants wordt ingezet op het slim combineren van toepassingen en het verwaarden van duurzaamheid voor agrarisch ondernemers. Juist de bijdrage van nieuwe gewassen en een uiteindelijk milieuvriendelijke grondstofwinning zouden weleens de sleutel kunnen zijn in de zoektocht naar perspectief voor alternatieve gewassen.’

Een bekend voorbeeld van een dergelijk alternatief gewas is vezelhennep. Hoewel hier al jaren mee wordt geëxperimenteerd, blijft een echte doorbraak in Nederland uit. ‘Onder meer de afhankelijkheid van externe marktpartijen maakt het gebruik van vezelhennep lastig’, licht Görtz toe. ‘Eenvoudiger zou het zijn om de toepassing dichter bij de sector te zoeken.’

Momenteel doen studenten van HAS Hogeschool onderzoek naar de toepassing van vezelhennep als duurzaam middel voor onkruidbeheersing in de boomteelt. ‘We slaan daarmee twee vliegen in één klap. De akkerbouw krijgt perspectief om een nieuw verdienmodel op te bouwen voor een innovatief gewas en de boomteelt krijgt toegang tot een regionaal geteeld, duurzaam alternatief voor beheersing van onkruid’, zegt Görtz.

De vezelhennep die de studenten voor hun onderzoek gebruiken, wordt geteeld door Loonbedrijf Gebroeders de Boer uit Lottum. De agrarisch ondernemers doen hiermee tevens eerste ervaringen op met het gewas, de oogsttechnieken en de toekomstige mogelijkheden tot verwaarding.

Ook met de toepassing van eiwitgewassen als veldboon en lupine wordt binnen Plants For Plants geëxperimenteerd. Zowel in de productie van diervoeding als de humane voeding neemt de interesse in plantaardige eiwitten toe.

Alternatieven soja-import

Voor de veehouderij kunnen eiwitgewassen perspectief bieden op duurzame alternatieven voor de import van soja. In de humane voeding kunnen deze gewassen een belangrijke rol spelen in de trend naar bijvoorbeeld meer plantaardige voeding en vleesvervangers.

‘De uitdaging is om deze twee ontwikkelingen te combineren’, legt Görtz uit. ‘Toepassing als diervoeding kan een eerste boost geven aan de teelt. Door deze gewassen vervolgens waar nodig op een andere manier te telen, oogsten of verwerken, kunnen in de toekomst ook de meer hoogwaardige markten worden ontsloten.’

Binnen Plants For Plants wordt eveneens onderzoek gedaan naar minder voor de hand liggende gewassen. Zo blijkt de grote brandnetel uitermate geschikt als gecombineerde bron voor de productie van biocomposiet, een duurzaam alternatief voor plastic. De grote brandnetel heeft ook een insectenwerende werking, waardoor het kan worden toegepast als middel in de biologische plaagbeheersing.

De grote hamvraag blijft: in hoeverre kunnen gewassen als vezelhennep, veldboon, lupine en brandnetel daadwerkelijk bijdragen aan een gezamenlijke verduurzaming van de maatschappij? Het antwoord op deze vraag wordt onderzocht door internationale studenten aan de Universiteit Maastricht. Zij werken levenscyclusanalyses uit, waarbij de milieubelasting van de gewassen wordt berekend.

‘Bijzonder aan Plants For Plants is dat een verbinding is gelegd tussen Wageningen University & Research, HAS Hogeschool en de Universiteit Maastricht. Vanuit hun eigen achtergrond en expertise leveren deze kennisinstellingen hun kennis en maken ze bruggetjes naar diverse activiteiten waar studenten bij betrokken zijn’, vertelt Görtz.

Vanuit HAS Hogeschool, direct gekoppeld aan het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem, zijn momenteel drie groepen tweedejaarsstudenten actief betrokken bij deelprojecten binnen Plants For Plants. Zij maken onder andere gebruik van de proefveldjes nabij Brightlands Campus Greenport Venlo om gericht veldwerk uit te voeren. Zoals het bemonsteren van de bodem en het beoordelen van de gewasontwikkeling. Deze testveldjes zijn samen met partner Compas Agro gerealiseerd.

Proefperceel Venray

Naast de kleinschalige proefvelden heeft de gemeente Venray een proefperceel ter beschikking gesteld. ‘De gemeente Venray staat voor een duurzame regionale ontwikkeling en gaat graag samen met de agrarische sector op zoek naar nieuwe mogelijkheden’, aldus wethouder Cor Vervoort. ‘Door dit perceel in bruikleen te geven voor het project, dragen we zichtbaar bij aan dit traject en heeft het perceel een nuttige toepassing met een duurzaam rendement’, stelt de wethouder.

Kansrijke ketens voor primaire sector

Plants For Plants is eind 2019 opgestart als samenwerking tussen LLTB, BioTreatCenter, HAS Hogeschool, Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), Stichting Wageningen Research, Vereniging Innovatief Platteland, Compas Agro, Loonbedrijf Gebroeders de Boer en gemeente Venray, ondersteund door de provincie Limburg.

Binnen het project worden kennis en kunde van bodem, gewassen, technologie en nieuwe markten met elkaar verbonden. Daarnaast wordt onderzocht welke nieuwe (integraal duurzame) ketens voor de primaire sector kansrijk kunnen zijn op basis van unieke combinaties van toepassingen. De eerste resultaten worden in februari tijdens een inspiratiesessie gepresenteerd.

Onderdeel van Plants For Plants is het ontwikkelen van het ‘Fieldlab Bodem & Gewas’, waarin de huidige samenwerking tussen de betrokken partijen ook op langere termijn kan worden voortgezet.

Pagina delen

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht