Akkerbouw

Achterbanraadpleging Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming

10 aug 2020

Binnenkort start de achterbanraadpleging van het Uitvoeringprogramma Gewasbescherming. LTO Nederland was nauw betrokken bij de onderhandelingen over het programma, om ervoor te zorgen dat het zo veel mogelijk oplevert voor boeren en tuinders om gezonde gewassen te kunnen blijven telen.

Akkerbouw 2

Het uitvoeringsprogramma is een voorstel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en betrokken partijen (waaronder LTO Nederland) om uitvoering te geven aan de Toekomstvisie gewasbescherming 2030. In het uitvoeringsprogramma staat het handelingsperspectief van de agrarische ondernemer centraal.

Het doel is te komen tot weerbare gewassen en teeltsystemen in 2030. Het gaat niet alleen om waar we naartoe willen, maar ook over hoe we daar komen. Om te kunnen innoveren en experimenteren hebben telers ruimte, middelen en ondersteuning nodig.

Want er moet wat veranderen: ondanks de al geleverde inspanningen voor verduurzaming wordt een economisch rendabele, gezonde teelt steeds moeilijker. Gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen en alternatieven en een eerlijke prijs blijven vaak uit.

‘Het is van groot belang dat we nu als sector onze stem laten horen’, stelt LLTB-portefeuillehouder Susanne Görtz. Ze roept agrarische ondernemers dan ook op actief deel te nemen aan de achterbanraadpleging van de voor hen relevante sectorgroep(en). ‘Onze standpunten moeten worden gehoord, anders zal er nog niets veranderen. Nu hebben we de kans om onze mening te laten horen en op voorhand mee te denken en mee te praten over het Uitvoeringsprogramma. Op deze manier is de weg veel korter dan als we achteraf, na vaststelling, nog zaken willen veranderen.’

Inzet LTO Nederland

LTO heeft zwaar ingezet op een aantal speerpunten:

  • Balans tussen de korte en lange termijn: het middelenpakket neemt in rap tempo af en alternatieven zijn niet van vandaag op morgen beschikbaar. Telers moeten een gezond gewas kunnen (blijven) produceren.
  • Fytosanitaire garanties: Nederland staat internationaal bekend om zijn hoogwaardige producten, waaronder uitgangsmateriaal. Het buitenland stelt vaak strenge eisen. Onze handelspositie moet in stand blijven.
  • Economisch perspectief: verduurzaming van teeltsystemen kost geld terwijl de Nederlandse consument er niet voor betaalt en de wereldmarkt er niet om vraagt. Plantaardige productie moet rendabel blijven voor telers.
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid: de doelen zijn zeer ambitieus, om ze te realiseren is inzet van iedereen nodig. Het kan niet zo zijn dat inspanningen van andere partijen vrijblijvend zijn en de sector wordt afgerekend op de prestaties.

Achterbanraadpleging

De bij LTO Nederland aangesloten sectoren organiseren hun eigen achterbanraadpleging.

Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

Op dinsdag 18 augustus om 20 uur bespreken de vakgroepen Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt de inhoud van het uitvoeringsprogramma met u in een digitale bijeenkomst. Uiteraard is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Meld u aan via deze link. De webinar wordt tevens opgenomen en is vanaf 19 augustus terug te kijken op de website van LTO.

Vanaf die dag ontvangen leden met een akkerbouw- of vollegrondgroenteteeltbedrijf een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale ledenenquête. We willen graag weten: waar moeten we op letten en kunnen we hiermee door? Op basis van de raadpleging wordt het besluit genomen of er al dan niet commitment aan het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming kan worden gegeven.


Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Op dinsdag 18 augustus om 16 uur bespreekt de vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen de inhoud van het uitvoeringsprogramma met u in een digitale bijeenkomst. Uiteraard is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Meld u aan via deze link. De webinar wordt tevens opgenomen en is vanaf 19 augustus terug te kijken op de website van LTO.

Vanaf die dag ontvangen leden met een bomen-, vaste planten- of zomerbloemenbedrijf een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale ledenenquête. We willen graag weten: waar moeten we op letten en kunnen we hiermee door? Op basis van de raadpleging wordt het besluit genomen of er al dan niet commitment aan het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming kan worden gegeven.


Andere sectoren

De vakgroep Paddestoelen bespreekt het uitvoeringsprogramma in direct contact met leden. Leden die vragen hebben kunnen contact opnemen met de vakgroepbestuurders. Leden van KAVB en NFO kunnen bij die organisaties meer informatie inwinnen over hoe de achterbanraadpleging voor hen wordt vormgegeven.

Voor de glastuinbouwsector zal Glastuinbouw Nederland de achterbanraadpleging vanaf 17 augustus organiseren. Zodra de details daarover bekend zijn, worden de leden via de LLTB en via Glastuinbouw Nederland geïnformeerd.

Planning

We realiseren ons ten volste dat deze periode verre van ideaal is voor een achterbanraadpleging. Vanwege corona blijft het organiseren van fysieke bijeenkomsten lastig, bovendien vindt de raadpleging plaats in een van de drukkere maanden op agrarische bedrijven. Dit is onder de aandacht gebracht bij de betrokken partijen van het uitvoeringsprogramma. Vanwege eerdere vertraging in de onderhandelingen en noodzaak om het uitvoeringsprogramma tijdig op de Kameragenda te zetten, is besloten om de achterbanraadpleging niet verder te vertragen.

Bron: LTO Nederland (7 augustus 2020)

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Glastuinbouw, Paddenstoelenteelt, Vollegrondsgroenteteelt, Akkerbouw, Boom- en Vaste Plantenteelt, Fruitteelt, Tuinbouw Bedekte Teelten, Tuinbouw Open Teelten

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht