Volg LLTB op Twitter!

08-09-2018'Minister Schouten heeft goede toon en goede koers te pakken'

Carola Schouten

Minister Carola Schouten (LNV) heeft met haar visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden volgens LTO Nederland een goede toon te pakken. De minister kiest voor kringlooplandbouw en zet daarmee een koers uit die past bij de ambities van veel boeren en tuinders.

Schouten spreekt waardering uit voor wat boeren en tuinders nu al doen en gedaan hebben en vindt dat zij beter moeten worden beloond.

LLTB-voorzitter Léon Faassen reageert positief op de visie. “Prima, nu moeten we samen naar de volgende stap en deze mooie woorden omzetten naar haalbaar beleid. Bij een dergelijk beleid hoort ook een passend inkomen voor boeren en tuinders. Ook de regelgeving moet dan meer op maat. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om mest te verwerken als kunstmestvervanger. Meer kringloop biedt kansen, zeker in combinatie met innovatieve oplossingen, waarin de agrosector meester is.”

De LLTB heeft het onderwerp bodem al een tijd geleden op zijn agenda gezet. “We investeren samen met de HAS Venlo in het lectoraat Bodem, dit sluit dus perfect aan bij de ambities van de minister. De bodem is onze basis en dit is voor onze achterban altijd vanzelfsprekend en dus belangrijk geweest. De LLTB zal in LTO-verband de ambities en ideeën van de minister verder bespreken.”

De minister legt voor de toekomst de lat hoog, prikkelt en daagt boeren en tuinders uit, maar is tegelijkertijd ook realistisch in de tijd die nodig is om deze visie uit te voeren. “Dit is een visie die ons aanspreekt en waar we met de minister graag over doorpraten”, zegt LTO voorzitter Marc Calon. “Laten we dit verhaal nu ook omzetten in een breed landbouwakkoord en een concreet programma dat voortbouwt op lopende initiatieven en projecten, zoals bijvoorbeeld onze ambitie Gezonde Teelt, Gezonde Toekomst, Grondgebonden Melkveehouderij en Vruchtbare Kringloop projecten.”

‘We doen het voor de volgende generatie’, is wat veel boeren en tuinders motiveert. Het is deze toon die in de visie van minister Schouten doorklinkt. De bodem beter doorgeven aan onze kinderen, is waar de minister aan appelleert. Zuinig omgaan met hulp- en grondstoffen, energie en de voedselverspilling terugdringen. Maar ook veel minder kunstmest en chemische gewasbescherming en de focus op gezonde, weerbare planten die tegen een ‘klimaatstootje’ kunnen, is wat LTO Nederland aanspreekt. 

Dat de Nederlandse land- en tuinbouw decennia wereldwijd toonaangevend zijn in efficiënt voedsel produceren, schept ook verplichtingen. “Het is een logische volgende fase als we nu wereldwijd het voorbeeld worden van kringlooplandbouw en daar een nieuw verdienmodel van kunnen maken. Die omschakeling vraagt veel van boeren en tuinders, maar is wel de weg naar een volhoudbare land- en tuinbouw”, zegt Calon. “Boeren en tuinders kunnen dat niet alleen. Dat is wat de minister ook benadrukt in haar visie. Zij spreekt nadrukkelijk ook over de rol van de consument en eerlijk belonen. Dat is nieuw.”

In de kringlooplandbouw die minister Schouten voor ogen heeft, wordt bewerkte, dierlijke mest steeds belangrijker en zal vaker de kunstmest vervangen. Mestverwaarding en het sluiten van mineralenkringlopen op bedrijfsniveau, lokaal, regionaal of zelfs over de grens, is een belangrijke schakel in de kringlooplandbouw. “De overheid kan helpen hierin doorbraken te realiseren door kick-start en pilotprojecten financieel te ondersteunen en wettelijke belemmeringen voor het terugbrengen van deze ‘circulaire’ mineralen op het land weg te nemen.”

LTO Nederland is het met de minister eens dat je de Nederlandse land- en tuinbouw niet alleen op nationale schaal mag bekijken. Dat geldt voor hulp- en grondstoffen, veevoer en mineralen. De verwevenheid met landen om ons heen is groot. “De voedselproductie heeft altijd een internationale dimensie en dat erkent de minister. Maar daar zie ik in de visie een kleine omissie. De minister gaat net wat te weinig in op de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische sector.”

Over natuurinclusieve landbouw en herstel van de biodiversiteit (denk aan Veldleeuwerik, Duurzame Zuivelketen, agrarisch natuurbeheer) schetst de minister een eerlijk en realistisch beeld. “De landbouw heeft een belangrijke sleutel in handen voor verdere verbetering van natuurwaarden in Nederland. Want herstel en verbetering van de biodiversiteit is in het belang van de boer, de tuinder. Dat ziet de minister ook zo.” LTO Nederland is onder meer partner in Deltaplan Herstel Biodiversiteit en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Calon: “We kunnen als boeren en tuinders een serieuze bijdrage leveren om de ambities van de landbouwvisie van minister Schouten te realiseren. Dat willen we ook. De komende maanden gaan we het gesprek aan met de minister, de ketenpartners en de maatschappelijke organisatie om deze visie om te zetten in concrete acties. We doen graag mee, maar het mag niet alleen bij een mooie visie blijven.” 

Bekijk hier het bericht van LNV.

 

 

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen