Volg LLTB op Twitter!

05-07-2018HAS Hogeschool en de LLTB starten nieuw lectoraat Bodem

lectoraat bodem HAS

Judith van de Mortel is bij HAS Hogeschool gestart als lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’. Dit nieuwe lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.

In het lectoraat wordt nauw samengewerkt tussen HAS Hogeschool en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Het lectoraat loopt tot 2022.

Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect en de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te blijven voorzien, met behoud van het milieu en balans in ecosystemen.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit binnen de volgende onderzoekslijnen:

  • De plant inzetten om de bodem te verbeteren: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie als nieuwe bemestingsstrategie en het inzetten van nieuwe teelten/ mengteelten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.
  • De bodem inzetten om de plant te verbeteren: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie om plantweerbaarheid in gewassen te verhogen voor het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  • Het aanpassen van het gewas aan bodemproblematieken: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie in tolerantie van het gewas tegen verschillende bodemproblemen (verzuring, verzilting, vernatting, verdichting en/of watertekort, uitputting nutriënten, verlies bodemdiversiteit, afdichting, verontreiniging en overbemesting (eutrofiëring) onderzoeken.

Financiële ondersteuning LLTB

De LLTB financiert gedurende de looptijd van het lectoraat een gedeelte van de begrote kosten van het lectoraat. Met en voor de leden werkt de LLTB aan het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem. Toegepast onderzoek door het lectoraat speelt daar een belangrijke rol in. In het studiejaar 2018-2019 gaat het lectoraat samen met de LLTB en agrarisch adviesbureau Arvalis projectmatig aan de slag met tweedejaars studenten van de opleiding Toegepaste Biologie in Venlo. Binnen het project voeren de studenten een verkenning uit naar de aanpak van de nutriëntenproblematiek in de Kabroekse Beek, nabij de gemeente Horst aan de Maas.  Studenten willen hierbij inzicht verkrijgen in kansrijke maatregelen die de agrarische ondernemers kunnen nemen om aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen.

Uitdaging

Judith van de Mortel kijkt ernaar uit te starten als lector. “Ik wil met dit lectoraat de komende jaren meer bewustwording en bewustzijn creëren in de agrofoodketen. Dit leidt hopelijk tot gedragsverandering in het proces naar duurzaam bodembeheer. Het lectoraat heeft daarbij wel de hulp van boeren en tuinders nodig en tevens van de gehele keten rondom de agrarische sector, zodat er meer kennis ontstaat over het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem. Daarnaast wil ik als lector HAS Hogeschool op de kaart zetten als kennis- en expertisecentrum Bodem voor Zuid-Nederland.”

lectoraat bodem HAS
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen