field-1246620_1920

Samen zuiver: Update ondersteuning zuiveringscollectieven

24-05-2016

De LLTB en Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) hebben het Project Samen Zuiver gestart om ondernemers te ondersteunen om aan wet- en regelgeving te gaan voldoen. Per 1 januari 2018 geldt namelijk een verplichte zuivering van te lozen restwaterstromen voor glastuinbouwbedrijven.

De zuiveringsplicht geldt voor restwaterstromen die gewasbeschermingsmiddelen kunnen bevatten, met name drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater.

Zuiveringscollectieven

In eerste instantie was de aandacht rond de jaarwisseling gericht op bewustwording en informatie over regelgeving en mogelijke maatregelen op bedrijfsniveaus de vorming van zuiveringscollectieven in glastuinbouwconcentratiegebieden. Deze maand staat het verzamelen van bedrijfsgegevens en gebiedsgegevens centraal. Dat zijn enerzijds gegevens over het riool die bij de desbetreffende gemeenten worden opgevraagd en de ruimtelijke structuur in het gebied. Anderzijds is het de verantwoordelijkheid van ondernemers om de eigen waterstroom en lozingen in kaart te brengen. Ondernemers worden gevraagd gegevens aan te leveren, die vervolgens worden verwerkt in een overzicht per gebied. Nadat alle gegevens per gebied verzameld zijn, rapporteren we die per gebied terug en besluiten de collectieven over de verder te nemen stappen. De komende weken staan in het teken van de terugkoppelingsbijeenkomsten per gebied.

Vervolgaanpak

WPM en LLTB hebben besloten de zuiveringscollectieven verder te ondersteunen om tot gebiedsgerichte oplossingen voor de zuiveringsplicht te komen. Vanuit Samen Zuiver wordt gebiedscollectieven aangeboden deel te nemen aan een project om per gebied in kaart te brengen wat de mogelijke scenario’s voor zuivering zijn. De verzamelde bedrijfs- en gebiedsgegevens vormen input voor de scenario’s. Daarbij gaat het om aard, en seizoenpatroon van het te zuiveren water, de rioolgegevens en de ruimtelijke mogelijkheden in het desbetreffende gebied. Het resultaat is een rapport per gebiedscollectief met de mogelijk in te zetten zuiveringstechnieken en -voorzieningen toegesneden op lozingspatronen en randvoorwaarden in dat gebied. Niet alleen komen de techniek en ruimtelijke inpassingsmogelijkheden in beeld, maar ook het kostenpatroon wordt in beeld gebracht. De scenario’s worden beschreven aan de hand van kenmerken als technische uitvoering, bedrijfszekerheid, flexibiliteit (t.a.v. verandering in aanbod en normeringen), organisatie  en kostenpatroon. WPM en LLTB hebben opdracht verleend aan Brinkers een ter zake kundig consortium van Agrimaco, Delphy en DLV.

Financiering komt grotendeels voor rekening van WPM en LLTB met een beperkte eigen bijdrage van euro 250 per deelnemer en euro 100 voor LLTB leden. Met de rapporten krijgen collectieven voldoende onderliggende informatie aangereikt om te beoordelen of en hoe collectief zuiveren een haalbare businesscase oplevert voor elk individueel bedrijf in het collectief. Gebiedscollectieven en ondernemers wordt in de terugkoppelingsbijeenkomsten verzocht over deelname te beslissen.    

Meer informatie
Voor meer algemene en achtergrondinformatie:
https://www.glastuinbouwwaterproof.nl
https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/kaswaterweter/

Met vragen en voor meer informatie kunt u terecht bij LLTB projectleider Annemie Hermans (+31 6 22562521 / ahermans@lltb.nl ) of WPM projectleider John Timmermans (+31 6 55742387 / john.timmermans@wpm.nl)

3576364365_558ac53e8f_o

Pagina delen