field-1246620_1920

LLTB start meldpunt wilde zwijnen

26-09-2014

De LLTB heeft een meldpunt ingesteld om beter zicht te krijgen op de verspreiding van wilde zwijnen in Limburg. De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) steunen het initiatief van de LLTB. Langs die weg zijn ook de Limburgse wildbeheereenheden betrokken.

DIT MELDPUNT IS INMIDDELS GESLOTEN

Vast staat, dat het wilde zwijn in onze provincie inmiddels vrijwel overal in het landschap aanwezig is en dat de populatie snel toeneemt. Dat blijkt ook uit de registratie van de Fauna Beheer Eenheid Limburg (FBE), die al vanaf 2000 het aantal meldingen van gedode wilde zwijnen (jagers, verkeer) bijhoudt. Op deze animatie van de FBE is te zien hoe het wilde zwijn door de jaren heen in opmars is. Ook zijn er overzichten van uitgekeerde schadevergoedingen als gevolg van vraat- en/of wroetschade aan landbouwgewassen. Maar veel schades worden niet gemeld en dat zal straks alleen nog maar toenemen omdat er vanaf 1 oktober een behandelbedrag van 300 euro per melding bij de agrariër in rekening wordt gebracht.

Omdat gegevens over daadwerkelijke aantallen en locaties onvolledig zijn, kunnen hooguit ruwe schattingen worden gemaakt over hun voorkomen. Daardoor is lastig te voorzien wat de verwachte toename van de aantallen wilde zwijnen in de komende jaren zal zijn.

Het meldpunt wilde zwijnen staat open voor boeren en jagers. Het gaat daarbij om visuele waarnemingen, maar ook om sporen en schade aan landbouwgewassen en bijvoorbeeld wroetschade in weilanden, die aantoonbaar zijn toe te wijzen aan wilde zwijnen. LLTB-bestuurder Pieter van Melick roept LLTB-leden en jagers op ook daadwerkelijk van het meldpunt gebruik te maken. “We realiseren ons, dat we ook met dit meldpunt geen exacte wetenschap bedrijven. Maar nu tasten we eigenlijk in het duister. Door het op deze manier te monitoren en te vergelijken met de FBE-registraties zal zeker een beter inzicht ontstaan in de groei en verspreiding van de populatie. Dat geeft ook weer aanknopingspunten voor het beheer.“

Waarnemingen kunnen hieronder worden gemeld. Ook de LLTB-infolijn staat open voor meldingen. De LLTB-infolijn is dagelijks bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur onder telnr. 0900-46365582 en per e-mail via info@lltb.nl. Gevraagd wordt in elk geval de eigen contactgegevens door te geven, wat de waarneming was, op welke locatie en op welke datum. Bij voorkeur ontvang het meldpunt daarbij ook foto’s als aanvullend bewijs.

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet de schade gemeld worden bij het Faunafonds. LLTB-leden kunnen via de infolijn gratis hulp krijgen bij het aanvragen hiervan.

De LLTB blijft aandringen op het handhaven van de nulstand buiten de (omrasterde) Meinweg als erkend leefgebied. Belangrijke reden hiervoor is de vrees voor toenemende schade aan landbouwgewassen zoals graan, aardappelen en mais, maar ook vollegrondsteelten in vooral Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast voorziet de LLTB grote risico’s op besmetting van varkens in de veehouderij met mogelijk dramatische gevolgen voor de gehele sector. Tenslotte is de verkeersveiligheid in het geding. Zelfs bij lage snelheid kan de impact van een botsing met een overstekend wild zwijn van 140 kilo aanzienlijk zijn.

Zwijnen

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Akkerbouw, Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen, Fruitteelt, Paardenhouderij, Pluimveehouderij, Varkenshouderij