field-1246620_1920

LLTB wil protocol evacuatie vee bij hoogwater actualiseren

27-02-2018

De LLTB roept leden die te maken krijgen met evacuatie van dieren bij hoogwater, op zich te melden. De LLTB en LLTB-lid Jeanne Hesen hebben het initiatief genomen om het protocol voor evacuatie van landbouwdieren bij hoogwater in de Maas te actualiseren. De bestaande plannen zijn nodig aan vervanging, dan wel verdere invulling toe.

De verantwoordelijkheid van de evacuatie ligt op dit moment bij de veehouder zelf, terwijl de Veiligheidsregio’s (een combinatie van overheden) in geval van hoogwater de regie voeren. De focus ligt daarbij helaas niet op de landbouw of veeteelt.

Evacuatie van landbouwdieren is een complex gebeuren. Er moet rekening gehouden worden met opvang van vee tijdens de evacuatie, terwijl de veegezondheidsstatus van elk veebedrijf het niet toelaat dat dieren van een ander bedrijf er worden opgevangen. Het is wel mogelijkheid om leegstaande stallen hiervoor te gebruiken, maar die moeten dan wel in kaart gebracht zijn.

Daarnaast is het heel moeilijk om, wanneer een evacuatie aan de orde is, voldoende gekeurde veevervoerwagens te vinden. Een ander cruciaal punt is dat de Veiligheidsregio bepaalt vanaf welk tijdstip er geëvacueerd mag worden. Dit kan bijvoorbeeld slechts 24 uur voor het hoogwater zijn, en het is vrijwel onmogelijk om alle dieren van een bedrijf te verplaatsen in zo’n kort tijdsbestek.

Er is kortom voldoende reden om met veehouders in overleg te gaan en een praktische oplossing hiervoor te zoeken. Het is de bedoeling om op termijn een LLTB-ondernemersgroep op te richten. Een aantal zaken is al in gang gezet. Zo staat een gesprek met de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord al op de agenda.

Na een oriënterend overleg met Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg over dit voor hen onbekende probleem, heeft de LLTB kaarten ontvangen die een indicatie geven van waar zich problemen zouden kunnen voordoen in geval van hoogwater. Wij adviseren u de kaarten in te zien (pdf 17MB).

Rijkswaterstaat meldt daasrbij wel nog: “Gebruik van de informatie is voor eigen risico. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis en informatie van Rijkswaterstaat. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Rijkswaterstaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele uitkomen van de verstrekte verwachtingen.”

Hierbij doen we een oproep aan veehouders – van Eijsden tot aan Mook-Middelaar – die te maken kunnen krijgen met de evacuatie van vee bij hoogwater, zich te melden bij de LLTB (Twan Gielen, tgielen@lltb.nl) of Jeanne Hesen (jeannehesen@hetnet.nl), zodat het aantal bedrijven en dieren in kaart kan worden gebracht. Dan kunnen we samen met uw hulp, dit probleem aanpakken en oplossen.

Maas

Pagina delen