Geld

Meest gestelde vragen contributie nota 2019

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen omtrent de contributia factuur 2019.

Wie bepaalt de tarieven?
De ledenraad heeft besloten om de contributietarieven zeer beperkt te laten stijgen. De bedrijfscontributie wordt met 2 procent geïndexeerd ten opzichte van 2018 en de basiscontributie wordt met € 13,29 vehoogd naar een bedrag van € 190,00.

Hoe wordt de bedrijfsomvang bepaald?
Bepalend voor de contributie van 2019 zijn de bedrijfsgegevens die u heeft opgegeven bij de gecombineerde opgave van 2018.

Wie bepaalt de regiocontributie?
De hoogte van de regiocontributie (€ 75) wordt bepaald door de regio’s zelf. Het bedrag voor de regio wordt geïnd met de rest van de contributie en doorbetaald aan de regio’s. Heeft u vragen over de hoogte van de regiocontributie en wat ermee gebeurt, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van uw regio.

Zijn alle onderdelen van de contributiefactuur verplicht?
Ja, alle onderdelen op de factuur zijn verplicht. Er is voor gekozen om een gespecificeerde factuur te sturen, zodat u kunt zien wat u waarvoor betaalt. Het is dus niet zo dat er een post kan worden geschrapt, bijvoorbeeld de afdelingscontributie of contributie Vaktechniek, CEMP en innovatie.

Kan ik de LLTB machtigen door een automatische incasso om de jaarlijkse contributie af te schrijven?
Dat kan. Daarvoor vraagt u het formulier ‘Doorlopende machtiging’ op via contributie@lltb.nl. U ontvangt vervolgens het formulier ter invulling en ondertekening per post of mail. De automatische incasso wordt dan vanaf 2020 van kracht.

Hoe kan ik de LLTB machtigen om mijn bedrijfsgegevens jaarlijks op te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)?
Ruim 90 procent van onze leden heeft inmiddels de machtiging afgegeven om uw bedrijfsgegevens jaarlijks op te vragen bij de RVO. Door ons te machtigen hoeft u de gegevens niet zelf meer aan ons door te geven. Dat scheelt u en ons veel werk. Om de LLTB te machtigen vraagt u het ‘Machtigingsformulier RVO’ aan via contributie@lltb.nl.

Kan ik het onderdeel nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst opzeggen?
Nieuwe Oogst is het verenigingsblad van de LLTB. Nieuwsvoorziening is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de vereniging. Alle hoofdverantwoordelijke bedrijfsleden hebben één verplicht abonnement, deze kan niet worden opgezegd.

Ik heb zelf geen agrarisch bedrijf meer. Kan ik wel lid blijven?
Wanneer u het bedrijf heeft beëindigd of overgedragen, kunt u lid zonder agrarisch bedrijf worden voor € 190 (in LLTB-regio Zuid-Limburg geldt een regiotoeslag van € 25). U blijft betrokken bij de LLTB, ontvangt de uitnodigingen van de regio en het ledenblad Nieuwe Oogst en houdt nog de eventuele overige voordelen van het lidmaatschap (onder andere korting ziektekostenverzekering en voordelen LTO Ledenvoordeel) en toegang tot het LLTB ledennet. Het is voordeliger om lid zonder agrarisch bedrijf te worden (inclusief ledenblad Nieuwe Oogst), dan een “los” abonnement op Nieuwe Oogst voor niet-leden af te sluiten bij uitgever Wegener voor € 209 (exclusief 9 procent BTW).

Ik krijg een factuur voor het bedrijfslidmaatschap, maar ik heb mijn bedrijf beëindigd. Wat nu?
Bepalend voor de contributie van 2019 is de opgave bij de gecombineerde opgave van 2018. Wanneer het bedrijf nadien is beëindigd, kunt u uw lidmaatschap om laten zetten naar een lidmaatschap zonder agrarisch bedrijf of het lidmaatschap volledig beëindigen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken via contributie@lltb.nl.

Het bedrijf is overgedragen aan een opvolger. Kan ik het lidmaatschap overzetten?
Wanneer het bedrijf is overgenomen door een opvolger en deze ook het lidmaatschap wil overnemen, dan moet de opvolger zelf tekenen voor het lidmaatschap. Dit geldt ook wanneer de opvolger al als medeondernemer lid was (medeverantwoordelijk lid). Stuur een bericht naar contributie@lltb.nl en wij sturen u de juiste formulieren.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?
Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan kunt u dit schriftelijk met opgave van reden aan ons kenbaar maken. Dit doet u door een bericht te sturen naar LLTB Ledenadministratie, Postbus 960, 6040 AZ in Roermond, of een e-mail naar contributie@lltb.nl. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegging moet vóór 1 december 2019 binnen zijn, dan eindigt het lidmaatschap op 1 januari 2020.

Bij einde van uw lidmaatschap eindigen ook uw lidmaatschapsvoordelen, zoals korting ziektekostenverzekering, korting autoverzekering, telefonie, energie en andere voordelen via LTO Ledenvoordeel.

Kan ik uitstel van betaling krijgen?
Wanneer u de contributiefactuur niet kunt betalen, kan een andere betalingsregeling worden afgesproken. Deze afspraak leggen we schriftelijk vast.

Waarom is er op de factuur geen BTW berekend over de contributie?
De Belastingdienst heeft bepaald dat de LLTB vanaf 2015 over contributiegeld geen BTW mag berekenen. Voorgaande jaren was dit nog wel het geval. Over de post Nieuwsvoorziening/ Nieuwe Oogst wordt 9 procent BTW berekend.

Sectorspecifiek

Varkenshouderij

Voor leden varkenshouders is er sinds 2018 een samenwerking met POV van kracht. De basiscontributie voor 2019 stijgt met € 10 naar € 409 per bedrijf met meer dan 15 NGO varkens (dit is inclusief nieuwsvoorziening, LLTB-basiscontributie en Toeslag Varkenshouderij). Het contributieplafond wordt verhoogd van € 1.974 naar € 2.224. Onderstaande NGE tarieven gelden voor 2019:

 POV Belangenbehartiging  € 3,75
 POV Onderzoek & Innovatie  € 0,64
 POV Sectorpromotie  € 0,64
 LTO Nederland - internationaal/intersectionaal  € 0,62

Glastuinbouw

De contributieberekening voor LLTB-leden glastuinbouw wijzigt. Per 2019 wordt de contributie op basis van de systematiek van Glastuinbouw Nederland berekend. U ontvangt één factuur voor het lidmaatschap van Glastuinbouw Nederland en LLTB. 

Bijdrage BO akkerbouw

Voorheen werd de bijdrage BO akkerbouw apart gefactureerd. Dit jaar maakt deze bijdrage van € 25,10  onderdeel uit van de contributiefactuur en is bedoeld om de bureaukosten (huisvesting, personeel en dergelijke) van BO Akkerbouw te financieren. De bijdrage geldt voor alle leden met meer dan 7 NGE akkerbouwgewassen. Dit bedrag is landelijk vastgesteld.

Extra toeslagen op factuur

  • Contributie CEMP en Innovatie – NGE Open Teelten * € 0,26 per NGE
  • Toeslag Boom- en Vaste Plantenteelt > 15 nge voor cultuurgroepen - € 90,00
  • Sector toeslag Boom- en Vaste Plantenteelt > 15 nge € 50,00
  • Toeslag Gastlidmaatschap NFO-enkelleden LLTB - € 245,00
  • Korting in verband met dubbellidmaatschap NFO > 25 NGE (€ 0,60 per NGE Fruitteelt)
  • Bedrijfscontributie Zorglandbouw (zie hieronder).

CLZ Zorgboeren toeslag

 Omzet totale zorgtak (in euro's)  Toeslag (in euro's)
 0 - 6.000  231,38
 6.001 - 120.000  382,28
 120.001 - 180.000  613,66
 180.001 - 240.000  915,46
 Meer dan 240.000  1.222,29
Terug naar contributie

Geert van Kempen

Projectleider

GvKempen@lltb.nl
06-13606716

Geert van Kempen