Geld

Meest gestelde vragen contributiefactuur 2023

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen omtrent de contributie factuur 2023.

Wie bepaalt de tarieven?
De LLTB Ledenraad heeft besloten om de contributietarieven te indexeren. Gezien de kostenstijgingen en inflatie is het voorstel om naast de eerder voorgestelde indexatie aanvullend te indexeren op de basiscontributie (+2,0%) en bedrijfscontributie (gemiddeld +2,0%).

De basiscontributie wordt met € 20,00 verhoogd naar een bedrag van € 255,00.

Hoe wordt de bedrijfsomvang bepaald?
Bepalend voor de contributie van 2023 zijn de bedrijfsgegevens die u heeft opgegeven bij de gecombineerde opgave van 2022.

Wie bepaalt de regiocontributie?
De hoogte van de regiocontributie (€ 75,00) wordt bepaald door de regio’s zelf. Het bedrag voor de regio wordt geïnd met de rest van de contributie en doorbetaald aan de regio’s. Heeft u vragen over de hoogte van de regiocontributie en wat ermee gebeurt, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van uw regio.

Zijn alle onderdelen van de contributiefactuur verplicht?
Ja, alle onderdelen op de factuur zijn verplicht. Er is voor gekozen om een gespecificeerde factuur te sturen, zodat u kunt zien wat u waarvoor betaalt. Het is dus niet zo dat er een post kan worden geschrapt, bijvoorbeeld de regiocontributie of toeslag CEMP en Innovatie open teelten.

Kan ik de LLTB machtigen voor een automatische incasso om de jaarlijkse contributie af te schrijven?
Dat kan. Daarvoor vraagt u het formulier ‘Doorlopende machtiging’ op via ledenzaken@lltb.nl. U ontvangt vervolgens het formulier ter invulling en ondertekening per post of mail. De automatische incasso wordt dan vanaf 2024 van kracht.

Hoe kan ik de LLTB machtigen om mijn bedrijfsgegevens jaarlijks op te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)?
Ruim 90 procent van onze leden heeft inmiddels de machtiging afgegeven om uw bedrijfsgegevens jaarlijks op te vragen bij de RVO. Door ons te machtigen hoeft u de gegevens niet zelf meer aan ons door te geven. Dat scheelt u en ons veel werk. Om de LLTB te machtigen vraagt u het ‘Machtigingsformulier RVO’ aan via ledenzaken@lltb.nl.

Kan ik het onderdeel nieuwsvoorziening/Nieuwe Oogst opzeggen?
Nieuwe Oogst is het verenigingsblad van de LLTB. Nieuwsvoorziening is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de vereniging. Alle hoofdverantwoordelijke bedrijfsleden hebben één verplicht abonnement, deze kan niet worden opgezegd.

Ik krijg een factuur voor het bedrijfslidmaatschap, maar ik heb mijn bedrijf beëindigd. Wat nu?
Bepalend voor de contributie van 2023 is de opgave bij de gecombineerde opgave van 2022. Wanneer het bedrijf nadien is beëindigd, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via ledenzaken@lltb.nl

Het bedrijf is overgedragen aan een opvolger. Kan ik het lidmaatschap overzetten?
Wanneer het bedrijf is overgenomen door een opvolger en deze ook het lidmaatschap wil overnemen, dan moet de opvolger zelf tekenen voor het lidmaatschap. Dit geldt ook wanneer de opvolger al als medeondernemer lid was (medeverantwoordelijk lid). Stuur een bericht naar ledenzaken@lltb.nl en wij sturen u de juiste formulieren.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?
Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan kunt u dit schriftelijk met opgave van reden aan ons kenbaar maken. Dit doet u door een bericht te sturen naar LLTB Ledenadministratie, Postbus 960, 6040 AZ in Roermond, of een e-mail naar ledenzaken@lltb.nl. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegging moet vóór 1 december 2023 binnen zijn, dan eindigt het lidmaatschap op 1 januari 2024.

Bij einde van uw lidmaatschap eindigen ook uw lidmaatschapsvoordelen, zoals kortingen op de zorgverzekering, autoverzekering, telefonie, energie en andere voordelen via LTO Ledenvoordeel.

Automatische incasso
Voor de leden met een automatische incasso zal de contributiefactuur in twee termijnen worden afgeschreven (28 juni en 27 september).

Kan ik uitstel van betaling krijgen?
Bij bijzondere omstandigheden kan in overleg een betalingsafspraak op maat worden gemaakt. Deze afspraak leggen we schriftelijk vast.

Waarom is er op de factuur geen BTW berekend over de contributie?
De Belastingdienst heeft bepaald dat de LLTB vanaf 2015 over contributiegeld geen BTW mag berekenen. Over de post Nieuwsvoorziening/ Nieuwe Oogst wordt 9 procent BTW berekend.

Sectorspecifiek

Varkenshouderij
Voor leden varkenshouders is er sinds 2018 een samenwerking met POV van kracht. De basiscontributie voor 2023 bedraagt € 455 per bedrijf met meer dan 15 NGE varkens (dit is inclusief nieuwsvoorziening, LLTB-basiscontributie en Toeslag Varkenshouderij). Het contributieplafond stijgt in 2023 naar € 2.850. Onderstaande NGE tarieven gelden voor 2023:

 POV Belangenbehartiging

 € 4,25

 POV Sectorpromotie

 € 0,64

 LTO Nederland - internationaal/intersectoraal

 € 0,90

Facturering van de post POV Onderzoek en Innovatie (€0,64) verloopt vanaf 2022 via de POV.

Deze bijdrage wordt aan alle varkenshouders in Nederland gefactureerd omdat hiervoor een algemeen verbindend verklaring (AVV) geldt.

Glastuinbouw
Per 2019 wordt de contributie op basis van de systematiek van Glastuinbouw Nederland berekend. U ontvangt één factuur voor het lidmaatschap van Glastuinbouw Nederland en LLTB. Voor meer informatie kunt u de link raadplegen:

23-063_GTNL_Folder_Contributie_AP5_A5_DIGI.indd (glastuinbouwnederland.nl)

Bijdrage BO akkerbouw
De bijdrage voor BO akkerbouw bedraagt € 28,40 en geldt voor alle leden met meer dan 7 NGE akkerbouwgewassen. Dit bedrag is landelijk vastgesteld. De bijdrage is bedoeld om de bureaukosten (huisvesting, personeel en dergelijke) van BO Akkerbouw te financieren.

Extra toeslagen op factuur

  • Bijdrage Biohuis €100,00. De LLTB betaald per biologisch lid een afdracht van 350,00 per jaar aan het Biohuis.
  • Contributie CEMP en Innovatie – NGE Open Teelten * € 0,35 per NGE (met een maximum van €450,00)
  • Toeslag Bomen, vaste planten en zomerbloemen> 15 nge voor cultuurgroepen € 110,00
  • Sector toeslag Bomen, vaste planten en zomerbloemen > 15 nge € 55,00
  • Toeslag Gastlidmaatschap NFO-enkelleden LLTB € 245,00
  • Korting in verband met dubbellidmaatschap NFO > 25 NGE (€ 0,60 per NGE Fruitteelt)
Terug naar contributie

Geert van Kempen

Projectleider

GvKempen@lltb.nl
06-13606716

Geert van Kempen