Volg LLTB op Twitter!

Nieuws over bemesting en bodem

13-11-18Aanpak eerlijke mestketen
Een jaar geleden kwam er via de media veel aandacht voor de gang van zaken in de mestketen. LTO Nederland, POV, Cumela, TLN en Rabobank hebben afgesproken met het ministerie van LNV om aan de slag te ... Lees meer
04-04-18LTO over derogatie: ‘We kunnen twee jaar vooruit’
Met het besluit van het Europese Nitraatcomité om de Nederlandse landbouw voor de jaren 2018 en 2019 derogatie te verlenen, kunnen boeren vooruit en kan LTO Nederland in samenspraak met andere partije... Lees meer
06-03-18Project Slim Bemesten op stoom
Onder begeleiding van Agriconnection, Delphy en LLTB hebben agrariërs een projectplan opgesteld om met maatwerk en boerenverstand de nitraatbelasting in het bodemvocht terug te dringen en zo te voldoe... Lees meer
05-05-15Pilot Slim Bemesten
In samenwerking met een twintigtal akkerbouwers en melkveehouders is het project Slim Bemesten opgesteld. Doel van het project is een bedrijfsspecifieke aanpak op het gebied van bemesting te ontwikkel... Lees meer
17-03-15Mestarme zones rond Natura2000-gebieden
Over bemesting rond Natura2000-gebieden is afgelopen week onduidelijkheid ontstaan. Belangrijkste afspraak daarover is dat samen met de Provincie Limburg de opties voor nitraatreductie in beeld gebrac... Lees meer

Documenten over bemesting en bodem

  • Document 1
  • Document 2
  • Document 3

Over bemesting en bodem

Mest

Het bemesten van gronden is nodig om voedingstoffen te geven aan de bodem en een goede groei van gewassen mogelijk te maken. De LLTB zet zich in voor mogelijkheden op het gebied van bemesting waarbij gewassen goed kunnen groeien, de bodemvruchtbaarheid niet in het gedrang komt, kringlopen worden gesloten en er kan worden voldaan aan de doelstellingen op het gebied van water- en milieukwaliteit. Mestbeleid is voor de LLTB meer dan alleen nitraat- en fosfaatdoelstellingen, het gaat namelijk ook om actuele onderwerpen als bodemvruchtbaarheid, grondstoffenschaarste en de voedselproblematiek.

Het mestbeleid in Nederand is in 1984 begonnen en is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Nederland heeft in het kader van deze richtlijn afspraken gemaakt om specifieke doelen op het gebied van nitraat in grond-, val- en oppervlaktewater te behalen. Om deze doelstellingen te behalen is er een systeem ingevoerd bestaande uit gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, gebruiksvoorschriften over de manier waarop mest mag worden aangewend, een stelsel van dierrechten en zijn er regels over het transport van mest ingesteld. De laatste 10 jaar zijn de normen vooral aangescherpt om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te voldoen.

Momenteel zijn de Rijksoverheid en de Europese Commissie in gesprek met de inhoud van het vijfde Actieprogramma dat moet gaan gelden van 2014 tot en met 2017. De onderhandelingen bepalen de gebruiksnormen en de gebruiksvoorschriften in de komende jaren. De Limburgse landbouw heeft de afgelopen jaren, ondanks de droge grondsoorten, duidelijk grote stappen voorwaarts gemaakt op het gebied van water- en milieukwaliteit. Tegeijkertijd zien veel agrarische ondernemers de gevolgen van de aanscherping van het mestbeleid in de portemonnee of zien de gevolgen aan hun gewassen. De LLTB acht het mede daarom van belang dat de inzet van de agrarische sector wordt erkend en dat er meer ruimte komt voor flexibiliteit voor ondernemers. Het is ook onverstandig om in het volgende Actieprogramma de gebruiksnormen verder te korten en de LLTB wil “ruimte waar mogelijk en actie waar nodig”. Het behoud van de bodemvruchtbaarheid is namelijk essentieel om op termijn goed te kunnen blijven ondernemen. Wel zou de overheid in samenwerking met de sector moeten inzetten op een samenhangend pakket aan innovatie om de water- en milieukwaliteit verder te verbeteren. Bijvoorbeeld via innovatie in teeltsystemen, nieuwe meststoffen en toedieningstechnieken en aandacht voor het verdienmodel. De LLTB en de sector pakken dit reeds op met een Deltaplan Agrarische Waterbeheer, het Masterplan Mineralen Management en praktijkproeven met bijvoorbeeld bewerkte mestsoorten.

Relevante websites over bemesting en bodem

Specialist LLTB

Harry Kager
Harry Kager 
Beleidsmedewerker Duurzaamheid
tel. (0475) 381825 
fax (0475) 333 243