field-1246620_1920

Bijeenkomst Gras en Maismanifestatie Vredepeel

Wageningen University & Research Open Teelten organiseert ook dit jaar weer de Gras en Maismanifestatie vanuit het demonstratieproject Grondig Boeren met Mais en de Publiek Private Samenwerking Ruwvoer, Bodem & Kringlooplandbouw. Deze vindt plaats op 8 september 2022.

Programma

Tijdens deze dag kunt u het geleide programma volgen, waarbij een 9-tal thema’s de revue passeren. We werken daarbij met tijdsloten zodat we in relatief kleine groepen de rondgang kunnen maken. Hiervoor dient u zich vooraf aan te melden.

Daarnaast is er de mogelijkheid om het bedrijvenplein in het veld te bezoeken waar diverse bedrijven hun producten en diensten presenteren. Op dit bedrijvenplein vindt u de kwekers: Syngenta, Farmsaat, Corteva-Pioneer, Saaten Union, KWS en Limagrain die hun maisrassen presenteren.

Thema's tijdens geleide rondgang

1. Gras

  • Kruidenrijk grasland. Er is steeds meer belangstelling vanuit melkveehouders voor het gebruik van kruiden en klavers. Kruiden en klavers vergroten de biodiversiteit in het grasland, kunnen een bijdrage leveren aan de smakelijkheid en bieden mogelijkheden voor duurzaam bodembeheer (PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw). Door LBI.
  • Diverse Kruidenrijke graslanden worden gepresenteerd. Door DLF, Barenbrug en DSV.

2. Mais

  • Systeemdemo Grondig Boeren met Mais. Welke resultaten zijn er bereikt op het gebied van beperken nitraatverlies. De inzet van en keuze voor type vanggewas komt aan de orde. Welke kennis kunnen we delen m.b.t. aaltjesstatus vanggewassen. Door WUR Open Teelten.
  • Systeemproef Mais & Sorghum (PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw). Door WUR Livestock Research.
  • Gewasbescherming 2030 in de teelt van mais. Hoe pakken we de onkruidbestrijding in de maisteelt in de toekomst aan. Diverse strategieën worden getoond. Door WUR Open Teelten en BASF/Agrifirm/Cebeco.
  • Wat zijn de voordelen van mengteelten: meer eiwit, biodiversiteit, beschikbaarheid mineralen? Door WUR Open Teelten.
  • Mengteelten in de praktijk. In demoveldjes worden combinaties van o.a. stokslaboon en mais getoond. Waar moet je op letten bij de teelt. Door MOVO zaden.

3. Kringlooplandbouw 

  • Duurzaam bouwplan. Wat zijn de mogelijkheden om de (ruw)voerproductie via vruchtwisseling op een duurzame manier te optimaliseren m.b.t. economie (opbrengsten en kosten), bodembeheer, klimaat, biodiversiteit en sluiten kringlopen. Presentatie van resultaten van een meerjarig veldexperiment (PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw). Door WUR Open Teelten.
  • Krachtvoervervangers eigen teelt. Door Agrifirm.

Demonstratieproject Grondig Boeren met Mais

Het demonstratieproject Grondig Boeren met Mais is opgezet voor een rendabele maisteelt zonder negatieve effecten op de omgeving. Om nu en in de toekomst voldoende mais van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er vooral meer aandacht komen voor goed bodembeheer.Brabantse en Limburgse agrariërs werken hierin samen met loonbedrijven, adviseurs en onderzoek. Het project in Brabant is mede gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de provincie Noord-Brabant en de Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta.In Limburg is het project gerealiseerd door bijdragen uit het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.Op locatie Vredepeel ligt de Systeemdemonstratie van Grondig Boeren met Mais waar diverse teeltsystemen van mais worden vergeleken. Ook ligt er een aantal detaildemonstraties waar specifieke vraagstukken nader worden bekeken.

Bijeenkomst delen