Volg LLTB op Twitter!

09-09-2019Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij

Kalf

Dit voorjaar heeft minister Schouten alle veesectoren afzonderlijk gevraagd te komen met een plan om de veehouderij versneld te verduurzamen. De vraag komt voort uit het kabinetsbeleid, de kringloopvisie die minister Schouten heeft opgesteld én de zorgen met betrekking tot het maatschappelijke debat aangaande de veehouderij.

De afgelopen maanden heeft de kalversector intensief gewerkt aan het ‘Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij’. Hierin staan de ambities benoemd van de kalversector voor de komende jaren.

Het sectorplan is opgesteld door de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK). Daarin zijn naast de LTO-vakgroep Kalverhouderij ook de andere schakels van de keten vertegenwoordigd via COV (slachterij) en Nevedi (voer). Uitgangspunt voor het sectorplan vormt de ambitieagenda die de kalversector in 2016 heeft opgesteld.

Een aantal maatschappelijke aandachtspunten zal de komende jaren nadrukkelijker worden opgepakt, denk aan: emissiereductie, verbeterde kalvergezondheid en dierenwelzijn en een zorgvuldige aanvoer van kalveren. Het zwaartepunt van de aanpak ligt bij een versnelde overgang naar integraal duurzame stallen die emissiearm zijn, met een gezond stalklimaat en met meer ruimte en ligcomfort voor kalveren. Om deze omslag te kunnen maken vraagt de sector van de minister wel tijd en ruimte voor innovatie. Ook moet er financiële dekking zijn.

Het sectorplan voorziet dat in 2024 een derde van de bestaande stallen is aangepast naar emissiearme systemen en in 2028 twee derde van de stallen, uiteraard onder de voorwaarden van beschikbare en uitgeteste (betrouwbare) stalsystemen en een investeringsregeling van de overheid. In deze periode zal de beschikbare leefruimte van kalveren geleidelijk toenemen met 10 procent. In het plan wordt er rekening mee gehouden dat door de sector voorgestelde kwaliteitsslagen kunnen leiden tot 10 procent minder kalveren in 2030.

Ook wil de kalversector stappen zetten op het gebied van transport van jonge kalveren. Dierenwelzijn speelt met name een rol bij transporten die complex zijn en lang duren. De sector wil daarom de import van kalveren geleidelijk inperken. De verwachting is dat in 2030 de import met 20 procent is gedaald. Met name van verre bestemmingen is import dan wellicht overbodig.

De ambities voor emissiearme stalinrichtingen en aanpassingen gericht op dierenwelzijn zullen zwaar wegen voor kalverhouders. Voorzitter LTO-vakgroep Kalverhouderij Wim Thus: ‘We realiseren ons terdege dat we veel vragen van kalverhouders. Maar de politiek en maatschappij verlangen op deze punten nadrukkelijk een inspanning van de sector. Daaraan zullen we tegemoet moeten komen.’

Via onderzoek zal de kalversector zo snel mogelijk nieuwe en goede technieken moeten vinden die zorgen voor een aanzienlijke emissiereductie vanuit stallen via een aanpak bij de bron. Thus: ‘Beschikbare technieken is een eerste randvoorwaarde. Daarnaast is substantiële financiële ondersteuning vanuit de overheid noodzakelijk om als sector versneld dergelijke investeringen te kunnen doen. Alleen dan kunnen we onze ambities realiseren.’

Ook zal de sector – samen met de melkveehouderij – de zorg voor jonge dieren extra waarborgen. Om de kalvergezondheid verder te verbeteren is in het plan een breed scala aan aangrijpingspunten benoemd, zoals workshops gericht op de ontvangst van kalveren, e-learning (Eveal), kritische succesfactoren om antibioticagebruik te reduceren en doorontwikkeling van een gezondheidsscore waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit InfoKalf, het KalfVolgSysteem en KalfOK (het actieplan van de melkveehouderij aangaande jongvee). Het kwaliteitssysteem Vitaal Kalf zal daarbij worden benut.

Thus geeft aan dat de bestuurders van de vakgroep Kalverhouderij in dit hele proces indringende discussies hebben gevoerd met de ketenpartijen. ‘Het waren geen gemakkelijke overleggen. Andere schakels uit de keten en de overheid zagen graag nog meer versnelde investeringen op de bedrijven. Ons doel is steeds geweest om een aanpak te creëren die gefaseerd en draaglijk is. De bestuursleden van de Vereniging van Kalverhouders (VVK) zijn meegenomen in de besluitvorming waarna we tot een gedragen en eenduidige aanpak zijn gekomen. Goed dat we hierin samen hebben opgetrokken, want het is bepalend voor de toekomst van de kalverhouders.’

Het Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij is hier te vinden.

Op 27 augustus is het Sectorplan met minister Schouten besproken. In deze brief aan de Tweede Kamer heeft de minister haar standpunt over het plan gegeven.

Dit is een bericht van LTO Nederland voor de sectorgroep Kalverhouderij.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Rundvee- en schapenhouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen