field-1246620_1920

Ledenbijeenkomst 7de Actieprogramma Nitraat

De LLTB houdt drie ledenavonden over het 7de actieprogramma en de bezwaren die wij als LLTB zullen indienen. Tevens hopen wij van u te horen wat de plannen voor u als ondernemer gaan betekenen.

LLTB_logo

Wij zijn er ons van bewust dat de avonden worden organiseerd in een voor u drukke periode, maar hopelijk bent u in staat aanwezig te zijn op één van de onderstaande avonden. Dat hoeft niet per se in uw eigen regio. Alle bijeenkomsten starten om 20 uur

 • Zuid-Limburg
  Woensdag 29 september - Zaal Keulen in Klimmen

 • Midden-Limburg
  Woensdag 6 oktober - Gemeenschapshuis Baexheimerhof in Baexem

 • Noord-Limburg
  Donderdag 7 oktober - Cafézaal Roelanzia in Ysselsteyn

Meld u aan door een mail te sturen naar kridderbeks@lltb.nl.

Heeft u nu al vragen voor ons die u graag tijdens de bijeenkomsten beantwoord ziet, mail ze naar Johan van Diepen.

 

7e Actieprogramma Nitraat

Het ministerie van Landbouw heeft op 6 september de internet consultatie geopend voor het 7de actieprogramma Nitraat. In de inleidende stukken bij het actieprogramma staat vermeld dat het ministerie overleg heeft gehad met de betrokken ministeries en partijen. Er heeft echter geen overleg met LTO plaatsgevonden over het 7de actieprogramma en dit is reeds ingediend bij de Europese Commissie.

Het 7de actieprogramma gaat verder dan het nu lopende actieprogramma en staat los van het wel of niet verkrijgen van derogatie. Belangrijk hierin is dat de basis van het actieprogramma ligt in de Europese Nitraatrichtlijn van 1992, waarin ieder land verplicht is iedere vier jaar een actieplan in te dienen om aan te tonen hoe men denkt verontreinigingen van het grond- en oppervlaktewater met nitraat denkt te verminderen tot de maximale norm van 50 mg nitraat per liter.

De nu voorgestelde maatregelen in het 7de actieprogramma zet de landbouw sterk onder druk en vraagt veel aanpassingen in de huidige bedrijfsvoering. Het actieprogramma is basseerd op vijf peilers:

 1. Duurzame bouwplannen ter verbetering van water- en bodemkwaliteit;
 2. Gebiedsspecifieke aanpak in gebieden waar de waterkwaliteit achterblijft;
 3. Overige verplichte maatregelen;
 4. Communicatie, kennis en pilots;
 5. Controle en handhaving.

De peilers A, B en C zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering vanaf 1 januari 2023. Belangrijke punten zijn:

Duurzame bouwplannen:

Maatregel

Rotatieschema rustgewas op alle percelen

Vanggewas/ winterteeld op alle percelen zand- en lössgronden

Voor graasdier-bedrijven verplicht % rustgewassen op alle in gebruik zijnde percelen

Voor graasdier-bedrijven verplicht % blijvend grasland totaal gebruik

Basisniveau 2023

Minimaal 1 : 4

60%

60%

 

Einddoel 2027

Minimaal 1 : 3

100%

70%

50%

Gebiedsgerichte aanpak

In gebieden waar de nitraatrichtlijn wordt overschreden, zuid-oostelijke zand- en lössgebieden, gaat de agrariër samen met experts bepalen welke maatregelen worden ingezet, passend binnen de bedrijfsvoering, met als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Dit betreft individuele inzet, maar ook samenwerking met ondernemers uit de regio, zoals in de pilots van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft plaatsgevonden.

Mocht dit onvoldoende resultaten opleveren dan worden in het 8ste actieprogramma verplichtingen opgelegd.

Overige maatregelen

Verplichtingen die voortvloeien uit aanpassing uit de uitvoeringsregeling Europese Meststoffenverordening die in juli 2022 van kracht wordt. Daaraan worden ook diverse herzieningen van lopende wetgeving gekoppeld, zoals updates van bodemkaarten, gebruiksnormen, herwonnen stikstofmeststoffen et cetera.

Internetconsultatie

De internetconsultatie staat nog open tot 18 oktober 2021. Het is goed om individueel bezwaar in te dienen. Dit kan via deze link. Belangrijk daarbij is dat u daarin vooral uw eigen bezwaren vanuit uw bedrijf weergeeft. Het heeft onvoldoende impact wanneer een standaard bezwaarschrift wordt ingediend. Na indiening ontvangt u in uw mailbox een bevestiging waarin vaak vermeld staat dat u de indienen nog moet bevestigen via een toegevoegde link. Doe dit ook, anders is het bezwaar niet ingediend

 

Bijeenkomst delen