Volg LLTB op Twitter!

Mirk Oppenhuis de Jong

Mirk

Ik ben gefascineerd door de agrarische sector en al meer dan 30 jaar werkzaam in diverse functies in (de periferie van) die sector.

Van zaaizaad en pootgoed tot spuitmachines en de public relations voor de hele sector. De agrarische sector gaat er te vaak vanuit dat iedereen het belang van goede, efficiënte, veilige en gezonde voedselproductie wel begrijpt. Dat lijkt wel steeds minder het geval en dat trek ik me persoonlijk aan. Maatschappelijke relevantie is de kern van belangenbehartiging en communicatie is de sleutel.

Profiel: Management, organisatie
Thema's: Communicatie en marketing

 

Jeroen Achten

Jeroen Achten klein

Vanaf 2005 ben ik werkzaam in de agrarische sector. Eerst als adviseur in de varkenshouderij, vervolgens als adviseur ruimtelijke ordening en sinds 2013 bij de LLTB. 

Vanaf het omvormen van de tien afdelingen naar drie regio’s is mijn functie veranderd in die van Regiocoördinator. De regiobesturen blijven qua regionale belangenbehartiging het eerste aanspreekpunt voor de leden, maar ik verzorg de aansluiting met het werkapparaat in Roermond.

Mijn motto: Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom we verder.

Profiel: Regiocoördinator

Bert Vergoossen

Bert Vergoossen klein

Sinds 2003 ben ik werkzaam bij de LLTB, waar ik op verschillende terreinen actief ben geweest. Veel leden zullen mij kennen van mijn inzet bij wildschade en faunabeheer. Ook heb ik me afgelopen jaren bezig gehouden met multifunctionele landbouw. Daarnaast heb ik veel kennis op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo heb ik afgelopen jaren de LLTB-afdelingen ondersteund bij de herziening van bestemmingsplannen. 
In mijn nieuwe functie blijf ik ook ruimtelijke ordening doen.

Profiel: Omgeving
Thema's: RO/Erosie

Ursula Elskamp

Ursula Elskamp klein

Vanaf 1978 ben ik werkzaam in de plantaardige sector. Eerst in het internationale tuinbouwbedrijfsleven (groentezaden), vanaf 2001 bij ZLTO en sinds 2006 bij LLTB. Mijn expertise ligt bij plantaardige open teelten, bij belangenbehartiging met oog op de ontwikkelingen op breed agrarisch (teelt-)gebied en op maatschappelijk en politiek (beleids-)terrein. Vanuit die achtergrond zet ik me in voor ondernemers met deze open teelten, op regionale en landelijke dossiers die van belang zijn voor duurzame bedrijfsvoering, ondernemerschap en continuïteit, waar mogelijk proactief, op projectmatige wijze en ad hoc.

Profiel: Akkerbouw
Thema's: Plantaardig extensief, Mineralen
Gebieden: Vakgroep Plantaardig extensief, Project Samengestelde Vakgroep

Ester Hendrix

MVB20160315-0070.JPG

De agrarische sector in de breedste zin van het woord heeft altijd mijn aandacht getrokken. Het is dan ook echt mijn sector. De keuze om tuinbouw te gaan studeren aan de HAS in Den Bosch was dan ook geen vreemde keuze. Daarna heb ik nog een Master of Science opleiding in Management gevolgd. Na mijn studie heb ik het veilingwezen van groenten en fruit vanuit diverse invalshoeken leren kennen. Vanuit de LLTB hoop ik als projectleider belangenbehartiging een steentje bij te kunnen dragen aan een positieve toekomst voor agrarische ondernemers in Limburg.

Profiel: Ledenzaken, goed werkgeverschap
Gebieden: Verenigingszaken, ledenzorg, arbeid

Annemie Hermans

Annemie Hermans klein

De tuinbouwsector houdt me al ruim 20 jaar geboeid, aanvankelijk via het studieclubwerk en daarna als beleidsmedewerker glastuinbouw en belangenbehartiger bedekte teelten bij LLTB. Zo werk ik de laatste periode namens LLTB intensief mee aan de Versnellingsagenda Tuinbouw. Wat me drijft en boeit is met en voor ondernemers die uitdagingen aan te gaan en met leden en in samenwerking met beleidsmakers, dienstverleners en ketenpartijen resultaten te behalen. De focus voor activiteiten en projecten in belangenbehartiging ligt op intensieve vormen van tuinbouw.

Profiel: Glas
Thema's: Plantaardig intensief
Gebieden: Vakgroep Plantaardig Intensief, Landelijk, Project Samengestelde Vakgroep

Harrie Deckers

Harrie Deckers klein

Sinds 1987 werk ik aan agrarische zaken. Eerst bij de overheid (rijk en provincie Limburg) en sinds 2001 bij de LLTB. Mijn expertise ligt op de aspecten duurzaamheid en innovatie en daarmee zal ik me ook in de toekomst bezig houden. Ik zal me met name richten op belangenbehartiging en coördinatie van projecten op terreinen als geur, ammoniak, humane gezondheid en marktinnovaties (dierlijk én plantaardig). 

Profiel: Duurzaamheid, Kennis 
Thema's: Milieu/Energie, Kennis/Innovatie/Onderwijs 

John Caubergh

John Caubergh

De passie voor de koeien is mij met de paplepel ingegoten. Van jongs af aan ben ik bij het wel en wee van de melkveehouderij betrokken.
De laatste vijf jaar op professionele basis door met initiatieven en de behartiging van ledenbelangen, samen met het bestuur van de vakgroep, de melkveehouderij in Limburg te ondersteunen bij de ontwikkeling van deze boeiende sector van de nederlandse landbouw.

Profiel: Melkveehouderij

Robert van Appeldoorn

Robert van Appeldoorn 236.JPG

Na de middelbare tuinbouwschool ben ik mede-eigenaar in maatschapsverband geweest van eerst een groente- en later een snijbloemenkwekerij. Aansluitend heb ik HBO–logistiek en HBO-privaatrecht behaald.

Bij LTO Glaskracht heb ik als netwerk coördinator de groentegewassen radijs, bladgewassen, biologische vruchtgroente en komkommer begeleid.

In de nieuwe functie als netwerkcoördinator onbedekte teelten bij de LLTB zal allereerst met de vakgroep worden afgestemd op welke manier bestaande of nieuwe netwerken kunnen worden gefaciliteerd; ook het horen van leden aan de keukentafel is hierin belangrijk.

Profiel: Netwerk coördinator

Gebieden: Plantaardig

Johan van Diepen

Johan van Diepen klein

Sinds 1998 werk ik aan agrarische zaken. Eerst bij een accountantskantoor en in de veevoersector daarna in de advisering en sinds 2013 bij de LLTB. Mijn expertise ligt in de veehouderij en dan voornamelijk de intensieve veehouderij. Daarmee zal ik me ook in de toekomst bezighouden. Ik richt me met name op belangenbehartiging en betrokken zijn bij projecten die de intensieve veehouderij raken. Daarnaast houd ik me bezig met internationale zaken op het gebied van de veehouderij. 

Profiel: Rundvee, Varkens/Pluimvee
Thema's: Dierlijk Extensief en Dierlijk Intensief, Mineralen
Gebieden: Vakgroep Dierlijk Extensief, Vakgroep Dierlijk Intensief, Internationaal, Project Samengestelde Vakgroep 

Harm Kossen

Harm Kossen klein

Ik ben een groentje bij de LTTB; ik werk er pas sinds 2012 en zet mij met hart en ziel in voor zichtbare resultaten (agrarisch) natuurbeheer door boeren en particulieren. Vanuit een zeer breed uiteenlopende portefeuille die de gehele multifunctionele landbouw en faunaschade omvatte, is mijn aandacht nu vooral gericht op alles wat onze leden kunnen doen voor hun omgeving. 
Daarbij gaat het er met name om wat Natuurrijk Limburg in de uitvoering kan doen en wat beleid vraagt. Dat loopt van watermaatregelen tot agrarisch natuurbeheer.

Profiel: Natuur
Thema's: Natuur
Gebieden: - 

Roel Boots

MVB20151005-0004

Mijn link met de agrarische sector start bij bloemen- en plantenveiling FloraHolland. In 2009 maakte ik de overstap naar de communicatieafdeling van de LLTB en iets later ook naar LLTB-dochter Grooh Communicatie. Als communicatieadviseur en sparringpartner ben ik vaak in een vroeg stadium betrokken bij uiteenlopende projecten. Voor de pers ben ik als woordvoerder het eerste aanspreekpunt. 
Ik zie een aantal communicatieve uitdagingen voor de sector en de LLTB als belangenbehartiger. Denk aan het verder gestalte geven van de dialoog met de samenleving.

Profiel: PR en communicatie