Volg LLTB op Twitter!

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacy statement zetten wij uiteen hoe LLTB omgaat met de door ons beheerde persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door LLTB
Voor LLTB is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. LLTB respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan LLTB verschaft of die wij anderszins over uw verkrijgen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen of die anderszins tot u te herleiden zijn. De persoonsgegevens die wij van u verwerken hebben te maken met uw lidmaatschap. U kunt in dat kader denken aan uw contactgegevens (naw-gegevens), uw lidmaatschapsgegevens (lidnr, lidmaatschapshistorie, contributiehistorie, etc.) en gegevens over uw bedrijf.

Doeleinden van de verwerking
Deze persoonsgegevens worden door LLTB verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • voor het beheer van de ledenadministratie;
 • voor het innen van contributie;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om uw belangen te kunnen behartigen;
 • voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van LLTB (zoals belangenbehartiging van de leden);
 • om u te kunnen informeren over de activiteiten van LLTB;
 • om u te (kunnen) voorzien van voordelen die gepaard gaan met het lidmaatschap van LLTB;
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van LLTB;
 • voor het naleven van wettelijke en statutaire verplichtingen, alsmede verplichtingen voortvloeiend uit reglementen;
 • voor het ten behoeve van leden aangaan van zogenaamde ledencontracten;
 • voor eventuele conflictbemiddeling.

Aanvullende diensten LLTB
Het lidmaatschap van LLTB brengt diverse voordelen met zich mee. De uitvoering hiervan ligt veelal in handen van aan LLTB gelieerde ondernemingen. Om die aanvullende diensten te kunnen verlenen, is het noodzakelijk dat bepaalde gegevens aan deze ondernemingen worden doorgegeven. Het betreft de volgende ondernemingen.

LTO Ledenvoordeel B.V. is een dochteronderneming die alle ledenvoordeelacties voor LLTB verzorgt.

AgriPers B.V. is een dochteronderneming en de uitgever van ledenblad “Nieuwe Oogst”. Ook verzorgt AgriPers de digitale producten van Nieuwe Oogst .
LTO Seizoensarbeid B.V. is een dochteronderneming die diensten verzorgt op het gebied van het in dienst nemen en hebben van (tijdelijk) buitenlands personeel.

Al deze aan LLTB gelieerde ondernemingen verwerken uw persoonsgegevens verder conform hun eigen privacybeleid. U kunt dit beleid opvragen bij deze organisaties of nalezen op betreffende websites.

Doorgifte van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden, behalve de hiervoor beschreven doorgifte aan de aan LLTB gelieerde ondernemingen, niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u LLTB daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

LLTB verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van de website LLTB.nl in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of de website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

 • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van LLTB en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten;
 • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die u beschikbaar stelt kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die niet gerelateerd zijn aan LLTB.

Vragen en recht op inzage, correctie en verzet
U heeft het recht uw gegevens in te zien. U hoeft hiervoor slechts een verzoek in te dienen, een motivatie voor de inzage is niet vereist. Wij zullen vervolgens binnen enkele weken u een overzicht verstrekken van uw gegevens waarover wij beschikken.

Ook kunt u aan ons verzoeken uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Voor dit verzoek is wel een motivatie vereist, zodat wij uw verzoek goed kunnen beoordelen. Ook hier geldt dat wij in principe binnen enkele weken een beslissing zullen nemen.

Verder kunt u zich verzetten tegen de uitwisseling van uw gegevens met de aan ons gelieerde ondernemingen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zullen wij deze uitwisseling staken en de aan ons gelieerde ondernemingen vragen uw gegevens te verwijderen. Realiseert u zich wel dat u na een dergelijk verzoek niet langer in aanmerking komt voor de door deze ondernemingen aangeboden diensten die exclusief aan LLTB-leden worden aangeboden. Zij kunnen dan immers niet langer toetsen of u lid bent van LLTB of niet.

Verder kunt u zich tot ons wenden met (andere) vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop LLTB uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen met de LLTB Informatielijn: 0900 46365582. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen: LLTB, t.a.v. Informatielijn, Postbus 960, 6040 AZ Roermond. Indien u informatie over onze producten of diensten niet op prijs stelt, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen privacy statement
LLTB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Cookies
Deze website maakt gebruik van diverse soorten cookies
Klik hier voor meer informatie.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van deze site, dan kunt u een e-mail sturen naar info@lltb.nl.
Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Wij doen er alles aan om de wetgeving van 5 juni 2012 aangaande de privacy en het gebruik van cookies na te leven. Mocht u toch onderdelen aantreffen die wij zijn vergeten, gelieve ons daarvan in kennis te stellen per mail info@lltb.nl.