Noord-Limburg

LLTB neemt niet langer deel aan transitie Nationaal Park De Meinweg

25 apr 2022

De LLTB regio Midden heeft besloten om niet langer actief deel te nemen aan de stuurgroep die een visie opstelt over de transitie van Nationaal Park De Meinweg (NP De Meinweg). De voorwaarden die op voorhand worden gesteld aan het 'NP De Meinweg nieuwe stijl' zijn zodanig dat er nauwelijks nog perspectief overblijft voor agrarische bedrijven. Op dit moment verlaat de LLTB de gesprekstafel.

Nationaal Park De Meinweg

Het huidige NP komt overeen met het N2000-gebied De Meinweg en is ongeveer 1.800 hectare groot. Die ambitie is dat dit moet uitgroeien naar een park van 10.000 tot 100.000 hectare met minimaal 50% natuur met een ondergrens van 5.000 hectare. Op de langere termijn wordt een doorontwikkeling van 75% nagestreefd.

Toekomst in gevaar voor land- en tuinbouwbedrijven

Het beoogde uitbreidingsgebied is gelegen tussen Echt en Venlo en bevat zo’n 400 agrarische bedrijven die tezamen 12.000 hectare landbouwgrond  in gebruik hebben. Met de ontwikkeling van het NP nieuwe stijl is er nog maar voor weinig land- en tuinbouwbedrijven een toekomst. In het toekomstige NP moet de bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven die overblijven vooral ten  dienste staan van de natuur en de biodiversiteit, d.w.z. grondgebonden, kleinschalige, natuurinclusieve landbouwbedrijven. Deze bedrijven zijn bij voorbaat niet toekomstbestendig omdat het ontbreekt het aan enig zicht op een verdienmodel.

De LLTB blijft open staan voor een constructief gesprek met stakeholders over een toekomstgerichte land- en tuinbouw die een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven in het gebied waar wel een verdienmodel aan ten grondslag ligt. Op dit moment verlaat de LLLTB de gesprektafel, maar bij nieuwe of andere ontwikkelingen staat de Land- en Tuinbouwbond open voor het gesprek.

Pagina delen