Water

Uitslagen monstername Royal GD

4 aug 2021

Bij de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant is op veel plaatsen slib achtergebleven. Om een advies te kunnen uitbrengen over de effecten van dit slib op de diergezondheid, heeft Royal GD op vijf plaatsen langs de Geul, Roer en Maas monsters genomen.

Wateroverlast

De uitslagen laten zien dat er verhoogde concentraties van zink en lood worden aangetroffen. De organische depositie van bijvoorbeeld Polychloorbifenylen (PCB’s) is binnen de normale grenzen.

De effecten van een verhoogde zinkopname vallen bij herkauwers erg mee. Zink remt de opname van koper. Dit zou op bedrijven met een al krappe kopervoorziening en chronische blootstelling tot klinische verschijnselen van kopergebrek kunnen leiden. De gevonden lood-concentraties zijn te laag voor acute intoxicatie. Chronische blootstelling kan wel voor problemen zorgen.

Het slib dat is achtergebleven, is vet en regent niet gemakkelijk weg. De beschreven uitslagen leiden tot het volgende advies:

  • Voorkom opname van slib: laat dieren niet grazen op deze percelen. Onderploegen van gewassen met veel slibdepositie kan zonder risico, ook afvoer (naar bijvoorbeeld een vergistinginstallatie) is mogelijk. Opname van zink en lood in de plant is niet aan de orde.

  • Wanneer er geen zichtbaar slib op het gras is achtergebleven: zorg bij het maaien en kuilen voor een zo beperkt mogelijk gehalte aan ruwe as. Onderzoek de kuil voor u deze gaat voeren aanvullend op zware metalen.

  • Wanneer er zichtbaar slib is achtergebleven op het gras en de maisplant: wees zeer voorzichtig en voer het gewas bij twijfel af.

De genomen monsters geven een kwalitatieve inschatting van het risico. Ze vormen geen basis voor eventuele juridische procedures. Monstername door een gecertificeerd bedrijf is in dat geval noodzakelijk om als bewijslast te kunnen dienen.

Pagina delen

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht