Volg LLTB op Twitter!

05-08-2019LIWA – oproep voor goede ideeën en suggesties

Extra maaien

De Limburgse Integrale WaterAanpak, kortweg LIWA, vormt een basis voor het volgende Provinciaal Waterprogramma en het Waterbeheerprogramma van provincie en waterschap, maar ook voor omgevingsvisies van gemeenten. Belangrijke vraag is dan ook welke maatregelen de land- en tuinbouw in LIWA onderzocht willen hebben.

LIWA is de opvolger van Nieuw Limburgs Peil uit 2007, destijds uitgevoerd door Waterschap Peel en Maasvallei. In deze aanpak wordt nagedacht over maatregelen tegen verdroging, wateroverlast en behoud dan wel verbetering van waterkwaliteit voor heel Limburg. LIWA richt zich op het inschatten van de effecten en de haalbaarheid van deze maatregelen. Provincie en waterschap ontwikkelden hiervoor een model, waarmee bouwstenen (scenario’s) worden doorgerekend. Resultaten uit LIWA worden gebruikt om de beleidsmatige inzet voor de periode 2022-2027 te bepalen.

Aan tafel zitten stakeholders als gemeenten, terreinbeherende organisaties, drinkwaterbedrijf WML en de LLTB. In het eerste halfjaar heeft de LLTB door vier klankbordgroepen met Waterschap Limburg gesproken over mogelijke ideeën en suggesties over wat we kunnen en willen met LIWA. In de volgende fase wil de LLTB meer de diepte in; nadenken over het uitwerken van concrete, praktijkgerichte ideeën om water vast te houden waar het kan, wateroverlast te voorkomen en kwaliteit in acht te nemen.

Hierbij willen we expliciet onze achterban raadplegen. Vanuit de praktijk zijn er ongetwijfeld goede ideeën, waarmee de land- en tuinbouw kan bijdragen aan de oplossing voor de watervraagstukken. Heeft u goede ideeën of suggesties – op hoofdlijn of in detail? Stuur deze dan naar Twan Gielen, projectleider Water bij de LLTB.

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen