Volg LLTB op Twitter!

08-01-2019Nieuwsbrief Platform Melkgeitenhouderij

melkgeiten.JPG

In de negende nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is onder meer aandacht voor de regiobijeenkomsten van het Platform Melkgeitenhouderij, de enquête over het Kiemgetal onderzoek en de financiering van Boerderijeducatie.

Regiobijeenkomsten Platform Melkgeitenhouderij

In het najaar zijn er drie regiobijeenkomsten geweest om te informeren en discussiëren over de Staat van de Geitenhouderij, Strategische Agenda en Verantwoorde Groei Melkgeitenhouderij. NGZO en de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij hebben samen invulling gegeven aan de bijeenkomsten.

Strategische Uitvoeringsagenda
Via een interactieve manier hebben geitenhouders hun mening kunnen geven over mogelijke projecten die invulling geven aan de strategische uitvoeringsagenda:

  • Onderzoek naar mogelijkheden van 100% regionale voeding op basis van reststromen
  • Ontwikkeling van een gedragscode
  • Inventarisatie naar de behoefte aan ondersteuning bij lopende acties voor geitenvlees

Op alle projecten is over het algemeen positief gereageerd.

Verantwoorde Groei Melkgeitenhouderij
Geitenhouders geven aan dat de sector zelf de regie moet nemen in de discussie omtrent verantwoorde groei. Tijdens de bijeenkomsten is er een goede discussie geweest over de manier waarop de sector de regie kan of moet nemen.

Wilt u ook meedenken met de invulling van de Strategische Agenda of Verantwoorde Groei Melkgeitenhouderij? Geef u dan op bij Caroline Schakel, info@platformmelkgeitenhouderij.nl.   

Enquête Kiemgetal Onderzoek

Afgelopen oktober is de enquête Kiemgetal Onderzoek verspreid onder professionele melkgeitenhouders in het kader van het onderzoeksproject ‘duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk’. Het doel van de enquête is het in kaart brengen welke voeding-gerelateerde factoren samenhangen met een hoog kiemgetal in de melk. In totaal zijn er meer dan 150 enquêtes ingeleverd. Een heel goed resultaat! Namens alle partners van het project, wil de Faculteit Diergeneeskunde graag iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan de enquête.

Uit de voorlopige data blijkt dat twee-derde van de geitenhouders heeft aangegeven afgelopen jaar een kiemgetal probleem te hebben gehad. Iets minder dan de helft hiervan gaf aan dat het om een moeilijk op te lossen probleem ging. De betrokkenheid om het hoge kiemgetal in de sector aan te pakken is groot, velen hebben aangegeven interesse te hebben om mee te werken aan vervolgonderzoek.

De komende periode zullen de resultaten van de enquête gekoppeld worden aan de melkkwaliteitsgegevens van de tankmelk en verder worden geanalyseerd. Dan zal duidelijk worden of er aanknopingspunten zijn om het kiemgetal op een duurzame manier onder controle te houden. Ook zijn er verschillende andere onderzoeken in gang gezet die nu en in de komende periode uitgevoerd gaan worden. In de loop van het komend jaar zullen er dus veel resultaten beschikbaar komen, die dan uiteraard ook met de sector worden gedeeld.

Financiering boerderijeducatie

Afgelopen bestuursvergadering heeft het Platform Melkgeitenhouderij besloten om een bedrag te reserveren voor het vergoeden van melkgeitenhouderijlessen bij educatieboeren lid van het platform Boerderijeducatie Nederland. In de begroting van 2019 is per bedrijf is er een financiering van max 8 lessen gereserveerd á €120,- excl btw.

Eerste melkgeitenbedrijf maximale score duurzaamheidsprogramma

Sinds 2016 werken geitenzuivelaars en geitenhouders samen aan verduurzaming binnen de Duurzame GeitenZuivelKeten (DGZK). Sinds april 2018 is de DGZK volledig operationeel. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend en heeft het eerste melkgeitenbedrijf de maximale score weten te realiseren binnen het duurzaamheidsprogramma. De eerste resultaten laten bovendien zien dat duurzaamheid al heel gewoon is binnen de sector.
 
Punten verdienen

De aanpak van de DGZK bestaat uit zeven onderdelen. Per onderdeel zijn punten te verdienen, afhankelijk van inspanning en prestatie, met een maximum van honderd. Bedrijven krijgen punten op het gebied van levensduur van de geiten, het gebruik van antibiotica op het bedrijf en het percentage bokjes dat op het bedrijf wordt grootgebracht. Met een energiescan krijgen geitenhouders inzicht in hun energieverbruik. Daarnaast kunnen geitenhouders punten verdienen als ze in het bezit zijn van een zoönosekeurmerk en actief de interactie met de omgeving opzoeken.
 
De eerste resultaten

Inmiddels heeft een grote groep geitenhouders haar kengetallen op het gebied van duurzaamheid  inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kunnen geitenhouders onderling kengetallen en kennis uitwisselen en zo werken aan het optimaliseren van bepaalde thema’s. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat veel geitenhouders het al ontzettend goed doen op het gebied van duurzame bedrijfsontwikkeling en dierenwelzijn en hier zeer bewust mee bezig zijn. Veel melkgeitenbedrijven werken al met energiebesparende maatregelen en een flink aantal bedrijven heeft de zorg voor de bokjes geoptimaliseerd door ze op het eigen bedrijf groot te brengen voor ze geslacht worden. Ook blijkt uit de eerste resultaten dat veel geitenhouders het belangrijk vinden om transparant te zijn over hun bedrijf en actief de verbinding te zoeken met de samenleving. Verder wordt  binnen de geitenzuivelfabrieken hard gewerkt aan energiebesparende maatregelen.
 
Duurzaamste bedrijf

Inmiddels heeft de DGZK ook een mijlpaal te vieren, het eerste melkgeitenbedrijf heeft het maximale aantal van 100 punten gescoord binnen het duurzaamheidsprogramma. Dit familiebedrijf uit Zelhem, dat wordt gerund door vader Reint, moeder Annie, zoon Dennis, schoondochter Hilde en dochter Linda, werd in het zonnetje gezet met een geiten aardewerk servies en een dinerbon. De familie beschikt al een aantal jaren over het zoönosekeurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat je je bewust bent van mogelijke risico’s op zoönosen die elke diergroep met zich mee brengt. Het keurmerk krijg je wanneer je, samen met de dierenarts, probeert deze risico’s uit te sluiten of zo klein mogelijk te maken. Annie Roekevisch: “We hebben een camping bij huis en vinden het logisch dat je goed kijkt naar mogelijke risico’s en deze bij voorkeur uitsluit.” Ook fokt de familie zeer succesvol haar eigen bokjes op tot ze slachtrijp zijn. Dennis Roekevisch: “Dat kan alleen doordat we daarvoor ruimte hebben in de vergunning. Voor veel geitenzuivelbedrijven is dit momenteel lastig vanwege de groeistoppen in diverse provincies.” Dat het de familie vervolgens ook lukt om zo veel bokjes succesvol groot te brengen, komt volgens Annie vooral door de zorg en aandacht die de kleinste dieren krijgen op het bedrijf en het extra personeel dat wordt aangetrokken tijdens het aflamseizoen.

Op de vraag hoe het kan dat ze zo goed scoren en tot nu toe het meest duurzame geitenbedrijf van Nederland zijn, reageert de familie erg nuchter. Reint Roekevisch: “We doen eigenlijk niets bijzonders”. Het feit dat de familie Roekevisch, net als veel van hun collega’s, zo goed scoort en dit zelf eigenlijk maar heel gewoon vindt, laat zien dat duurzaamheid een onlosmakelijk onderdeel is van het produceren van lekkere geitenzuivel en dat deze met veel zorg voor mens en dier wordt geproduceerd.

Wijziging bestuur Platform Geitenhouderij

Per 1 januari 2019 neemt Wim Brilman afscheid als bestuurslid van het Platform Melkgeitenhouderij. De afgelopen twee jaar heeft Wim een bijdrage geleverd aan de oprichting van het Platform. ‘Met deze samenwerking tussen NGZO en de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij laten we zien dat we ons gezamenlijk willen inzetten voor thema’s die belangrijk zijn voor de sector.’ Wim blijft nog wel bestuurlijk actief bij de NGZO en binnen de stuurgroep van de DGZK.

Evert Schilstra neemt per 1 januari 2019 het stokje van Wim Brilman over. Evert is bestuurslid bij de NGZO en managing director bij Ausnutria. ‘We moeten binnen het Platform het belang van de totale keten dienen. De geitenhouders, de inzamelaars en verwerkers, ieders kennis en ervaring moet goed vertegenwoordigd zijn. Ik hoop me te kunnen inzetten voor een verantwoorde groei en een goed bestaansrecht van de sector. De consument moeten we ook niet uit het oog verliezen. We produceren voor een markt. Het waarborgen van kwaliteit en voedselveiligheid is daarin het belangrijkste.’

Vooruitblik 2019

Ook het komende jaar zet het Platform zich in voor het in stand houden en verder door ontwikkelen van het productiepotentieel van de geitenzuivelketen. Dit doen we onder andere door:

  • Het vaststellen van de Strategische Uitvoeringsagenda en start projecten die hier uit voortvloeien
  • In kaart brengen activiteiten sector voor het Ministerie van LNV (jaarverslag)
  • Inzet DGZK
  • Project integrale duurzame huisvesting
  • Vormen van een visie op verantwoorde groei sector
Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Rundvee- en schapenhouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen