Volg LLTB op Twitter!

22 mrt 2013Agrarisch natuurbeheer binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

wandelen
Dat de herziening van het GLB leeft onder de toekomstige collectieven voor agrarisch natuurbeheer blijkt uit de zeer druk bezochte ‘Landelijke ANV dag’ afgelopen donderdag in Nijkerk. Bijna 300 vertegenwoordigers van ANV’s, overheden en andere belanghebbenden hebben kennis genomen van de stand van zaken, de uitgangspunten, de organisatie en de praktische uitwerking van het toekomstig beheer van natuur, water en landschap.

Het gaat hierbij niet allen om eigen belangen, maar vooral om maatschappelijke belangen. Collectiviteit is de trend en tevens de rode draad bij de uitvoering van het beheer. Nederland is hierin al jarenlang uniek in de wereld en komt steeds meer in beeld bij de andere lidstaten.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Gelderland en portefeuillehouder agrarisch natuurbeheer binnen het IPO gaf de ‘kick-off’ van het dagprogramma. Hij stelt dat het lijkt alsof het agrarisch natuurbeheer beperkt effect heeft gehad. Zeker in een tijd van bezuinigingen komt de vraag op of het geld niet anders moet worden besteed. Van Dijk zou dit een verkeerde ontwikkeling vinden. Hij wil het agrarisch natuurbeheer juist versterken en stelt de vraag hoe het beheer beter en effectiever kan worden uitgevoerd, meer oplevert met tegelijkertijd een lagere uitvoeringslast. De huidige ANV’s zijn hier belangrijker bij dan ze zich op dit moment beseffen. Rijk en provincies zijn in gesprek hoe zij het samen gaan oppakken. Ze spreken dezelfde taal en zijn op weg naar hetzelfde doel. Ze zien in het ieder geval een belangrijke rol weggelegd voor de ANV’s.

Rob van Brouwershaven, directeur Natuur en Biodiversiteit van het Ministerie van Economische Zaken geeft vervolgens bij zijn inleiding aan dat de Minister vanuit de samenleving vorm wil geven aan het agrarisch natuurbeleid. De samenleving zal in gesprek moeten gaan om tot een gezamenlijke visie te komen. Er wordt daarbij gesteld dat moet worden ingezet op vereenvoudiging van het stelsel, een centrale positie voor het gebied, effectiviteit en lagere uitvoeringskosten. De toekomstige collectieven zullen deze doelen als eindbegunstigden en via een centraal loket moeten realiseren. Collectieven bestaan uit mensen uit de streek die samen, op basis van een gebiedsvisie, iets voor het gebied willen realiseren. Het ministerie zegt bij monde van de Staatssecretaris volmondig ‘ja’ tegen het agrarisch natuurbeheer en de ANV’s.
Van Brouwershaven geeft aan dat wordt gestreefd naar één stelsel voor agrarisch natuurbeheer voor zowel binnen als buiten de EHS.

De gebiedsofferte zal de basis zijn voor de uitvoering van maatschappelijke diensten. Op termijn zal worden ingezet op een verdere uitbreiding van doelen van verschillende overheden. Het betreft vooral doelen met betrekking tot natuur, water en landschap. Daarbij wordt bovendien gedacht aan totale integraliteit van de gebiedsoffertes. Dit alles moet wel passen bij de bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan de realisatie van doelen gericht op de biodiversiteit, het behoud van landschap en het verbeteren van de bodem en waterkwaliteit. Het is hierbij meegenomen als doelen met doelen kunnen worden gerealiseerd. De streek is hierbij vooral zelf aan zet. Bij de bottom-up ontwikkeling zal optimaal gebruik worden gemaakt van lokale kennis en energie.

Van de huidige ANV’s wordt in hun nieuwe functie als professioneel regionaal collectief veel verwacht. Het ministerie heeft de gezamenlijke koepels gevraagd deze maand een plan van aanpak in te dienen voor de noodzakelijke professionaliseringsslag.

De directeur Natuur gaf ook mee dat het agrarisch natuurbeheer vooral gekoppeld zal zijn aan doelbereik. De doelen worden daarbij fors naar boven bijgesteld. Daarbij kan uitvoering alleen plaatsvinden in gebieden waar het agrarisch natuurbeheer effectief is. Geld wordt daar ingezet waar de door de overheid gestelde doelen te realiseren zijn. Het Rijk bepaalt de doelen. Het nader differentiëren van de doelen en het aanwijzen van de gebieden zal, zoals het er nu uitziet, door de provincies gebeuren. De uitvoering verloopt in alle gevallen via collectieven. Hierbij zal door de collectieven moeten worden bepaald hoe de Europese - en de maatschappelijke - doelen kunnen worden vertaald in de gebiedsofferte en hoe het beheer in het gebied wordt uitgevoerd.

Na de presentaties is in een achttal workshops een doorkijk gegeven naar de praktische uitvoering.

De dag werd afgesloten met de uitreiking van de Bronzen Grutto aan ANV Hei, Heg & Hoogeind. De Bronzen Grutto is een stimuleringsprijs, uitgereikt door Vogelbescherming Nederland, voor het meest effectieve initiatief met betrekking tot agrarisch natuurbeheer.
Dossiers
Dit artikel staat onder het volgende dossier
GLB
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen