Volg LLTB op Twitter!

Contributienota Varkenshouderij

Biggen

Als lid varkenshouder ontvangt u de contributienota later dan gepland. Dat komt doordat de contributie is veranderd voor varkenshouders. Dat is een direct gevolg van de oprichting van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en haar samenwerking met de LLTB.

We hebben binnen de POV afspraken gemaakt over de contributie. Om te komen tot één bedrag, dat gelijk is voor alle varkenshouders in Nederland, worden de basiscontributie en de contributie die afhankelijk is van de bedrijfsgrootte voor alle leden varkenshouders gelijk getrokken.

Bent u LLTB-lid én POV-lid? Dan ontvangt u alleen de contributienota van LLTB. De LLTB betaalt hiervan de betreffende contributie door aan LTO Nederland en aan de POV.

Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV): wat betekent dit voor u als LLTB-lid?

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) gaat samen met LTO Nederland en de regionale LTO’s (ZLTO, LTO Noord en LLTB) de belangen van varkenshouders vormgeven. Hieronder staat kort hoe deze samenwerking tot stand is gekomen, wat de voordelen zijn voor varkenshouders en wat dit voor de contributie betekent.

Behoefte aan samenwerking groeide

De varkenshouders waren verenigd in verschillende organisaties zoals NVV, ZLTO, LLTB, LTO Noord. Gaandeweg ontstond de behoefte aan meer samenwerking en één krachtig varkensgeluid. Inmiddels waren ook de productschappen opgeheven waardoor (de financiering van) onderzoek en innovatie ingewikkelder werd. In december 2016 mondde dit uit in de intentieovereenkomst tot samenwerking tussen NVV, LTO Nederland en de drie regionale LTO’s.

Goed voor LLTB-leden varkenshouders

Met deze samenwerking betaal je op één plek contributie en door de samenwerking tussen POV, ZLTO en LTO NL worden op alle niveaus uw belangen uitstekend behartigd.

 • Sectorale landelijke belangenbehartiging voor varkenshouders, denk aan beleid en uitvoering op sectorale beleidsterreinen als welzijn & gezondheid van varkens, onderzoek & innovatie en sectorpromotie, uitvoering geven aan Actieplan Vitalisering Varkenshouderij etc (POV)
 • Internationaal: lobby, internationaal beleid, afstemming met internationale organisaties etc. (LTO Nederland)
 • Op thema’s die van belang zijn voor varkenshouders én andere boeren en tuinders (intersectoraal). Denk aan werkgeverschap, bodem, duurzaamheid, water etc. (LTO Nederland en regionale LTO’s)
 • Regionaal (Limburg) en lokaal. Denk aan ondersteuning op en rond jouw locatie, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, vergunningen of regionaal milieubeleid, maar ook de nieuwsvoorziening via o.a. Nieuwe Oogst. En natuurlijk de sociale kant, een bruisende vereniging. (LLTB)

Dus als LLTB-of POV-lid profiteer je van alle kennis en kunde van POV, LLTB en LTO die je goed kunt gebruiken in jouw bedrijf én weet je zeker dat jouw belangen als varkenshouder in goede handen zijn.

Contributie: bij hoge ambities hoort een hogere contributie

Voor varkenshouders verandert de contributie in verband met de oprichting van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). POV en de regionale LTO’s hebben afspraken gemaakt over de contributie. De basiscontributie en de contributie die afhankelijk is van de bedrijfsgrootte, worden voor alle leden varkenshouders gelijk getrokken. Kort samengevat: de ambities van de varkenshouders zijn fors, de wens om samen een krachtig varkensgeluid te laten horen is groot en daarbij hoort dat de contributie hoger is dan deze was. We hebben er uitgebreid over gesproken en hebben gemerkt dat er voldoende draagvlak voor is. LLTB steunt de ambitie van de varkenshouders en daarmee steunt LLTB ook de nieuwe tarieven. We hebben ons uiterste best gedaan om de betaalbaarheid te waarborgen door:

 • het vaste deel van de contributie (€399) laag te houden;
 • ervoor te zorgen dat dit jaar de leden met een toeslag varkenshouderij géén regiocontributie hoeven te betalen voor het hoofdverantwoordelijk lid (wordt betaald door LLTB);
 • de ondergrens voor de toeslag Varkenshouderij te leggen op 15 NGE.

De opbouw van de contributie ziet er als volgt uit:

 1. Basiscontributie van €399
  Een vast bedrag voor provinciale, regionale en lokale belangenbehartiging door LLTB. Deze is opgebouwd uit de basiscontributie, nieuwsvoorziening (abonnement Nieuwe Oogst en digitale nieuwsvoorziening) en een toeslag Varkenshouderij van €105,33 (voor varkenshouders met 15 of meer NGE). Leden van LLTB, ZLTO, LTO Noord en POV betaalden allemaal een andere basiscontributie. De afspraak is dat zij allemaal hetzelfde gaan betalen. Hierdoor gaat het vaste deel van de LLTB contributie (basiscontributie, nieuwsvoorziening en toeslag) voor varkenshouders omhoog naar de afgesproken €399,00.
 2. NGE-tarieven
  Daarnaast is er een variabel deel van de contributie dat wordt bepaald door de grootte van het bedrijf. Dit variabele deel bestaat uit:
  • €3,75 per NGE voor nationale sectorale belangenbehartiging door POV
  • €0,63 per NGE voor internationale en intersectorale nationale belangenbehartiging door LTO Nederland
   • Deze contributie (samen €4,38) vindt u als één NGE-tarief terug op uw contributienota.
  • €1,08 per NGE voor onderzoek & innovatie en sectorpromotie door POV (voorheen door productschappen geïnd). Nu heeft de POV rechtstreeks invloed op de besteding van deze middelen. Dit bedrag zal apart worden geïnd door de POV en vindt u niet op de LLTB contributienota terug.

Plafond voor contributie

LLTB/ZLTO/LTO Noord houden bij de contributie rekening met een plafond. Het nieuwe maximum wordt €1.974 (NB: €1,08 per NGE voor onderzoek & innovatie en sectorpromotie, de voormalige productschaps-activiteiten, vallen buiten het plafond).