Volg LLTB op Twitter!

Contributienota Varkenshouderij

Biggen

We hebben binnen de POV afspraken gemaakt over de contributie. Om te komen tot één bedrag, dat gelijk is voor alle varkenshouders in Nederland, worden de basiscontributie en de contributie die afhankelijk is van de bedrijfsgrootte voor alle leden varkenshouders gelijk getrokken.

Bent u LLTB-lid én POV-lid? Dan ontvangt u alleen de contributienota van LLTB. De LLTB betaalt hiervan de betreffende contributie door aan LTO Nederland en aan de POV.

Behoefte aan samenwerking groeide

De varkenshouders waren verenigd in verschillende organisaties zoals NVV, ZLTO, LLTB, LTO Noord. Gaandeweg ontstond de behoefte aan meer samenwerking en één krachtig varkensgeluid. Inmiddels waren ook de productschappen opgeheven waardoor (de financiering van) onderzoek en innovatie ingewikkelder werd. In december 2016 mondde dit uit in de intentieovereenkomst tot samenwerking tussen NVV, LTO Nederland en de drie regionale LTO’s.

Goed voor LLTB-leden varkenshouders

Met deze samenwerking betaalt u op één plek contributie en door de samenwerking tussen POV, ZLTO en LTO Nederland worden op alle niveaus uw belangen uitstekend behartigd.

 • Sectorale landelijke belangenbehartiging voor varkenshouders, denk aan beleid en uitvoering op sectorale beleidsterreinen als welzijn & gezondheid van varkens, onderzoek & innovatie en sectorpromotie, uitvoering geven aan Actieplan Vitalisering Varkenshouderij etc. (POV)
 • Internationaal: lobby, internationaal beleid, afstemming met internationale organisaties etc. (LTO Nederland)
 • Op thema’s die van belang zijn voor varkenshouders én andere boeren en tuinders (intersectoraal). Denk aan werkgeverschap, bodem, duurzaamheid, water etc. (LTO Nederland en regionale LTO’s)
 • Regionaal (Limburg) en lokaal. Denk aan ondersteuning op en rond uw locatie, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, vergunningen of regionaal milieubeleid, maar ook de nieuwsvoorziening via onder andere Nieuwe Oogst. En natuurlijk de sociale kant, een bruisende vereniging. (LLTB)

Dus als LLTB-of POV-lid profiteert u van alle kennis en kunde van POV, LLTB en LTO die u goed kunt gebruiken in uw bedrijf én weet u zeker dat uw belangen als varkenshouder in goede handen zijn.

De opbouw van de contributie ziet er als volgt uit:

 1. Basiscontributie van €409
  Een vast bedrag voor provinciale, regionale en lokale belangenbehartiging door LLTB. Deze is opgebouwd uit de basiscontributie, nieuwsvoorziening (abonnement Nieuwe Oogst en digitale nieuwsvoorziening) en een toeslag Varkenshouderij van €100,29 (voor varkenshouders met 15 of meer NGE). 
 2. NGE-tarieven
  Daarnaast is er een variabel deel van de contributie dat wordt bepaald door de grootte van het bedrijf. Dit variabele deel bestaat uit:
  • €3,75 per NGE voor nationale sectorale belangenbehartiging door POV
  • €0,62 per NGE voor internationale en intersectorale nationale belangenbehartiging door LTO Nederland
   • Deze contributie (samen €4,37) vindt u als één NGE-tarief terug op uw contributienota.
  • €1,28 per NGE voor onderzoek & innovatie en sectorpromotie door POV (voorheen door productschappen geïnd). Nu heeft de POV rechtstreeks invloed op de besteding van deze middelen. Dit bedrag zal apart worden geïnd door de POV en vindt u niet op de LLTB contributienota terug.

Plafond voor contributie

LLTB/ZLTO/LTO Noord houden bij de contributie rekening met een plafond. Het nieuwe maximum wordt €2.224 (NB: €1,28 per NGE voor onderzoek & innovatie en sectorpromotie, de voormalige productschaps-activiteiten, vallen buiten het plafond).