Volg LLTB op Twitter!

Nieuws over Provinciaal Omgevingsplan Limburg

27-01-15LLTB concept-zienswijze Ontwerp Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2016
In het Provinciaal Natuurbeheerplan (NBP) worden de na te streven doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer weergegeven. Dit plan vormt het beleidskader voor de subsidieverlenin... Lees meer
13-01-15Provinciaal Natuurbeheerplan 2016 ter inzage
Provinciale Staten hebben op 12 december 2014 het POL2014 met bijbehorende Omgevingsverordening Limburg 2014 vastgesteld. Vanaf 15 januari 2015 staat het definitieve POL2014 met kaarten online op de w... Lees meer
26-08-14Laatste stand van zaken Ontwerp POL
Bijna 700 zienswijzen heeft de provincie ontvangen op het Ontwerp Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg. Op 9 september aanstaande worden de zienswijzen en de voorgestelde wijzigingen besproken in het... Lees meer
22-07-14Stand van zaken POL2014
De provincie Limburg is bezig met het beoordelen van de bijna 700 zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van de publicatie van het ontwerp POL in juni. Een groot deel van de zienswijzen ri... Lees meer
07-07-14POL2014: meer dan 600 zienswijzen ingediend
Het ontwerp POL2014, inclusief de Milieu Effect Rapportage (Plan MER), de Ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 en het ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma (PVVp) lagen onlangs ter i... Lees meer

Over Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014

POL2014

Elke 10 jaar stelt de provincie haar Omgevingsplan Limburg (POL) op. Het POL2014 bevat voor de gehele provincie de ruimtelijke indeling op het gebied van wonen, werken, recreatie, industrie, natuur en… de landbouw. Tevens gaat het plan over zaken als milieu en water, hoe we bijvoorbeeld de waterkwaliteit willen verbeteren en overstromingen voorkomen. In het POL2014 worden de zonering en het ontwikkelingsperspectief per zone vastgelegd. Deze zonering vormt de grondslag voor de toekenning van de agrarische bestemming met bijbehorende ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan. Bouwaanvragen worden vervolgens hieraan getoetst.

Daarnaast is vooral de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van groot belang. Van de aanvankelijk nog te ontwikkelen Ecologische Hoofdstructuur in Limburg wordt een flink deel geschrapt. Het ontwerp POL2014 verschaft duidelijkheid waar de provincie voornemens is om de EHS te schrappen.

De LLTB heeft zich sinds de grondclaimdiscussie in 2008 stevig ingespannen om voor de agrarische sector in het Omgevingsplan Limburg niet alleen waardering te krijgen, maar juist ook ruimte voor bedrijfsontwikkeling; geen onnodige provinciale regelgeving of grondclaims. Daar waar natuurontwikkeling nog plaatsvindt, ziet de LLTB een stevige rol weggelegd voor agrarisch natuurbeheer, waarvoor speciaal de stichting Natuurrijk Limburg is opgericht.

Onze inzet heeft ertoe geleid dat afspraken met de provincie zijn neergelegd o.a. in de Verklaringen van Roermond 2009 (zuinig ruimtegebruik) en 2010 (doorontwikkeling duurzame veehouderij).

Planning van de inspraak
De planning van de Provincie rondom de inspraak van het POL2014 ziet er als volgt uit:

 • 16 mei 2014: Publicatie + start inspraak Ontwerp POL 2014, via www.limburg.nl/pol2014
 • Algemene informatiebijeenkomsten van de Provincie Limburg voor alle burgers:
  • dinsdag 20 mei, 19.00 uur, Zuid-Limburg, locatie nog niet bekend
  • maandag 26 mei, 19.00 uur, Noord-Limburg, locatie nog niet bekend
  • woensdag 28 mei, 19.00 uur, Midden-Limburg, locatie nog niet bekend
 • 27 juni 2014: Einde inspraak
 • Juli - augustus 2014: Opstellen Nota van Zienswijzen
 • Begin september 2014: GS-besluit over Nota van Zienswijzen
 • 31 oktober 2014: Vaststellen POL 2014 door Provinciale Staten

LLTB ledenbijeenkomsten
Voorafgaand aan de drie algemene informatiebijeenkomsten van de Provincie zal de LLTB voor haar leden negen bijeenkomsten organiseren waar specifiek ingegaan zal worden op de aspecten die voor u als agrarisch ondernemer van belang zijn. Ook ligt de unieke LLTB verschillenkaart ter inzage, waar op perceelsniveau de herbegrenzing en de geschrapte delen van de EHS zijn ingekleurd. Aanmelden voor een van de LLTB ledenbijeenkomsten in uw regio kan hier.

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Bert Senden, tel. 0475-381735/mobiel 06-51490270/e-mail BSenden@lltb.nl

Specialist LLTB

Bert Vergoossen klein

Bert Vergoossen
Projectleider belangenbehartiging
tel. (0475) 381887
fax: (0475) 333243