Volg LLTB op Twitter!

Nieuws over mestwaardering

08-07-14Mestinvesteringsfonds voorziet in behoefte
Het Mestinvesteringsfonds is sinds mei vorig jaar operationeel en inmiddels zijn maar liefst 85 verzoeken binnengekomen voor een achtergestelde lening om daarmee de financiering van het mestverwerking... Lees meer
01-07-14Hoeveel mest kunnen de Nederlandse mestverwerkers verwerken?
Alle mestverwerkers, nu en in de toekomst, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit. Dit initiatief van Projectbureau Lokale Mestverwerking en B... Lees meer
27-06-14Onderzoek naar mestverwerking
Wageningen UR is betrokken bij twee EU-projecten, waarin nieuwe en verbeterde technieken voor mestverwerking worden ontwikkeld en jonge mensen worden opgeleid. Om dat goed te kunnen doen is kennis en ... Lees meer
13-05-14Eisen voor monomestinstallaties ter commentaar voorgelegd
Het ontwerp van de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 9766 ‘Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting, mestverwerking en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal’ is ter comment... Lees meer
24-12-13Invoering van de mestverwerkingsplicht per 1 januari 2014
De Eerste Kamer heeft op 17 december 2013 met een brede meerderheid ingestemd met de wijziging van de Meststoffenwet en daarmee is de laatste horde genomen voor de invoering van de mestverwerkingsplic... Lees meer

Mestcheck

Mestcheck.nl

Met dit initiatief vande LLTB, Agrifirm Exlan en Accon avm krijgt u binnen een paar stappen inzicht in de gevolgen van het nieuwe mestbeleid voor uw bedrijf en advies over de oplossingsrichtingen.

Nog niet alle gegevens waarmee het programma rekent zijn definitief. Deze rekentool wordt daarom regelmatig geactualiseerd. Kom dus nog eens terug om met de nieuwste gegevens te kunnen rekenen.

>> www.mestcheck.nl

Over mestwaardering

Rijenbemesting

Het mestbeleid is een onderwerp dat alle sectoren in de land- en tuinbouw raakt. Of het nu gaat om veehouderij waarbij mest wordt geproduceerd en op eigen of andermans grond wordt aangewend, of om plantaardige sectoren waar bemesting nodig is als input om gewassen te kunnen laten groeien.

De mestmarkt staat echter onder druk en er zijn een aantal redenen om te streven naar een nieuwe balans in de mestmarkt. De redenen voor een nieuwe balans zijn de groeiende vraag naar bemesting op maat vanuit de plantaardige sectoen, het zo efficiënt mogelijk benutten van mineralen, milieukundige motieven, het voorkomen en afschaffen van dierrechten en de kansen voor mestverwaarding. Het streven naar een betere balans op de mestmarkt is niet alleen de inzet van de LLTB, maar is ook de lijn van andere organisaties in de agrarische sector en de Rijksoverheid.

De LLTB en LTO Nederland streven daarom langs drie lijnen naar een nieuwe balans:

  1. Minder mineralen (samenstelling veevoer, verbetering benutting, voermanagement);
  2. Meer plaatsingsruimte (beschikbaarheid mest, bemesting op maat, nieuwe afzet, geen kunstmest);
  3. Verwerken en verwaarden (export, groene energie, herwinnen grondstoffen).

Het verwerken en verwaarden van mest maakt dus onderdeel uit van de strategie om te komen tot een betere balans in de mestmarkt. De LLTB en LTO Nederland zetten zich er voor in dat het nieuwe beleid op het gebied van mest verwerken en verwaarden op een goede manier wordt ingevuld en ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid verkrijgen over de regelgeving. Daarbij wijst de LLTB ook op zaken die geregeld moeten worden om het verwerken en verwaarden van rundvee- en varkensdrijfmest tot een succes te maken.
Om ondernemers die willen investeren in mestverwaarding te faciliteren is de LLTB aangesloten bij het Projectbureau Lokale Mestverking en heeft de LLTB meegewerkt aan de opstart van het landelijke Mestinvesteringsfonds. Het projectbureau is een samenwerking van een aantal partijen en kan worden ingeschakeld bij de ontwikkeling van mestverwerkingsinitiatieven. Het projectbureau beschikt over alle benodigde expertises op het gebied van de ontwikkeling van mestverwerkingslocaties. Het Mestinvesteringsfonds is een gezamenlijk initiatief van een groot aantal voerleveranciers en LTO Noord, ZLTO, LLTB en NVV. Het doel van het fonds is om financiering van kansrijke initiatieven te ondersteunen danwel mogelijk te maken. Het fonds participeert niet zelf maar voorziet in achtergesteld vermogen zodat financiering mogelijk wordt.

De LLTB werkt tot slot samen met mestverwerkingscoöperatie Comiva bij de ontwikkeling van coöperatieve mestverwerkingslocaties in de regio zuidoost Nederland. Daarbij wordt onder andere gewerkt aan een locatie in Venray.

Relevante websites over mestverwaarding:

 

Specialist LLTB

Harry Kager
Harry Kager 
Beleidsmedewerker Duurzaamheid
tel. (0475) 381825 
fax (0475) 333 243