Volg LLTB op Twitter!

Nieuws over mest en mineralen

19-07-19Werkbezoek Slim Bemesten
Het ministerie van LNV heeft recent een subsidie verleend voor continuering van het project Slim Bemesten. Het project heeft tot doel op lössgronden de nitraatnormen te halen door middel van bemesten ... Lees meer
11-02-19Wijzigingen mestaanwending per 2019
Het uitrijdseizoen gaat weer bijna van start. Vanaf zaterdag 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden op gras- en bouwland. Via het Besluit Gebruik Meststoffen is er wel een aantal zaken ge... Lees meer
21-01-19Alle mesttanks met gps uitrusten, een brevet van onvermogen?
Het lijkt erop dat het ministerie van LNV door signalen van mestfraude de verkeerde weg in slaat. Wat is er aan de hand? Vorig jaar maart hebben de veehouders na veel inspanningen uiteindelijk de dero... Lees meer
18-12-18Doet u al mee aan een eerlijke mestketen?
Het is inmiddels een jaar geleden dat er via de media veel aandacht kwam voor de gang van zaken in de mestketen. LTO Nederland, POV, Cumela, TLN en Rabobank hebben afgesproken met het ministerie van L... Lees meer
13-11-18Aanpak eerlijke mestketen
Een jaar geleden kwam er via de media veel aandacht voor de gang van zaken in de mestketen. LTO Nederland, POV, Cumela, TLN en Rabobank hebben afgesproken met het ministerie van LNV om aan de slag te ... Lees meer

Over mest en mineralen

Mest

Het mestbeleid is een onderwerp dat alle sectoren in de land- en tuinbouw raakt. Of het nu gaat om veehouderij waarbij mest wordt geproduceerd en op eigen of andermans grond wordt aangewend, of om plantaardige sectoren waar bemesting nodig is als input om gewassen te kunnen laten groeien. Bemesting is nodig om landbouwgebruik van gronden mogelijk te maken, tegelijkertijd kan bemesting ook een impact hebben op de omgeving.

Om het lezers met specifieke informatiewensen makkelijk te maken, hebben we dit algemene mestdossier onderverdeeld in twee subdossiers:

Het mestbeleid in Nederland is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Nederland heeft zich in het kader van deze richtlijn gecommitteerd om specifieke doelen op het gebied van nitraat in grond-, val- en oppervlaktewater te behalen. Om deze doelstellingen te behalen is er in Nederland een systeem ingevoerd bestaande uit gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, gebruiksvoorschriften over de manier waarop mest mag worden aangewend, een stelsel van dierrechten en zijn er regels over het transport van mest ingesteld.

De mestmarkt staat echter onder druk en er zijn een aantal redenen om te streven naar een nieuwe balans in de mestmarkt. De redenen voor een nieuwe balans zijn de groeiende vraag naar bemesting op maat, het zo efficiënt mogelijk benutten van mineralen, milieukundige motieven, het voorkomen en afschaffen van dierrechten en de kansen voor mestverwaarding. De LLTB en LTO Nederland streven daarom langs drie lijnen naar een nieuwe balans:

  • Aansturen op een betere benutting van grondstoffen door dieren via het zogenaamde voerspoor;
  • Goede en verbeteren mogelijkheden plaatsing van mest in Nederland en
  • Verwerken van mest die niet geplaatst kan worden in Nederland.
 

Wat betreft de plaatsing van mest op landbouwgrond is in 2013 de onderhandeling tussen Nederland en de Europese Commissie over het volgende Actieprogramma belangrijk. De onderhandelingen bepalen de gebruiksnormen en de gebruiksvoorschriften in de komende jaren. De Limburgse landbouw heeft de afgelopen jaren, ondanks de droge grondsoorten, duidelijk grote stappen voorwaarts gemaakt op het gebied van waterkwaliteit.

 
De LLTB acht het mede daarom onverstandig om in het volgende Actieprogramma de gebruiksnormen verder te korten. In de praktijk staat het verlagen van gebruiksnormen op gespannen voet om op een duurzame manier te kunnen telen. Het behoud van de bodemvruchtbaarheid is namelijk essentieel om op termijn goed te kunnen blijven ondernemen. Wel zou de overheid in samenwerking met de sector kunnen inzetten op een samenhangend pakket aan innovatie om de waterkwaliteit zo nodig verder te verbeteren. Bijvoorbeeld via innovatie in teeltsystemen, nieuwe meststoffen en toedieningstechnieken en aandacht voor het verdienmodel.

Op het gebied van mestverwerking werkt de LLTB onder andere samen met mestverwerkingscoöperatie Comiva. Tevens is de LLTB aangesloten bij het Projectbureau Lokale Mestverwerking.

Specialist LLTB

Jeroen Achten klein

ir. Jeroen Achten
Projectleider belangenbehartiging
tel. 0475-381833
fax 0475-381847