Volg LLTB op Twitter!

03-09-2019Nieuws van de LTO-vakgroep Vleesveehouderij

vleesvee 2

In deze nieuwsbrief willen wij u kort informeren over een aantal dossiers die momenteel volop onder de aandacht van de LTO-vakgroep Vleesveehouderij zijn.

Eerder hebben wij u in onze nieuwsbrieven geïnformeerd over de Internetconsultatie Ontwerpregeling van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter actualisatie van bijlage D (excretieforfaits). Afgelopen weken is er door de vakgroep en de ondersteuning vanuit LTO Nederland veel tijd en energie gestoken in het formuleren van een inhoudelijke reactie. De algemene (met onder andere de vleesveehouderij specifieke-) reactie van LTO Nederland kunt u hier inzien.

Op vrijdag 30 augustus heeft op verzoek van LTO Nederland inmiddels een inhoudelijke consultatie plaatsgevonden. Wat er met de uitkomsten van de consultatie zal worden gedaan is aan de minister. De verwachting is dat hierover binnen een aantal weken duidelijkheid zal zijn. Wij zullen u via de nieuwsbrieven informeren over het vervolg.

Voortgang project “Bewust natuurlijke luxe”

Vanaf de start is de LTO-vakgroep Vleesveehouderij betrokken bij dit project met als doel het aantal natuurlijke geboorten in de sector te bevorderen. De eerste fase van het project is inmiddels succesvol afgerond. De besluitvorming over het vervolg van dit project is inmiddels gestart en is grotendeels afhankelijk van financiering vanuit de sector en de overheid. De vakgroep Vleesveehouderij is vertegenwoordigd in de stuurgroep en nauw betrokken bij het project en de voortgang hiervan.

GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU)

LNV heeft erkend dat het niet haalbaar is om vanaf 2021 een nieuw GLB te hebben inclusief bijbehorende regels. Daarmee is ook meer tijd om informatie bij de achterban op te halen. Dit najaar zal een link worden verspreid via de kanalen van onder andere LTO en branche- en vaktechnische organisaties. Via de link worden ondernemers opgeroepen mee te doen met een enquête en naderhand mee te praten over concrete voorstellen.

Dit wordt onder andere ondersteund door de website www.glbuitdepraktijk.nl. Deze gaat waarschijnlijk half september live en bevat informatie over het GLB zelf, de enquête, een agenda met te houden bijeenkomsten, interviews met ondernemers en andere relevante informatie en links.

De LTO-vakgroep Vleesveehouderij zal tijdens de winterbijeenkomsten ook de nodige aandacht aan het GLB schenken. In maart 2020 moet er voor iedere sector een plan liggen met een SWOT-analyse en een concreet voorstel voor een set maatregelen die bijdraagt aan de doelen van het GLB. De inzet van de vakgroep Vleesveehouderij is gericht op het maximaal haalbare voor de sector waarbij financiële middelen terecht komen bij de vleesveehouder en niet bij derden.

IBR

De rundveesectoren in Nederland hebben jaren geleden gezamenlijk de wens uitgesproken een landelijke aanpak IBR te willen opstarten. LNV heeft daartoe inmiddels samen met de sectoren een AMvB in voorbereiding die leidt tot een landelijk aanpak IBR. Namens de vakgroep Vleesveehouderij is John van Can betrokken bij het bestuurlijke overleg tussen de verschillende rundveesectoren.

In de voorbereiding naar de AMvB is een aantal belangrijke zaken uit de nieuwe (concept) EU-regelgeving van de AHL naar boven gekomen die eerder niet voorzien waren en afwijken van de huidige EU regelgeving betreffende IBR. Dit riep de nodige vragen op die beantwoord moesten worden alvorens een besluit te kunnen nemen. De sectoren zijn momenteel in gesprek om op basis van de nieuwe situatie een gezamenlijk gedragen besluit te kunnen nemen. Binnenkort zullen wij u in deze nieuwsbrief informeren over de definitieve uitkomsten.  

Wat betekent het voor mij als vleesveehouder?

De aanvullende eisen die de provincie Noord-Brabant stelt aan de ammoniakreductie door veehouderij bedrijven, houdt de gemoederen nog steeds bezig. Dat geldt ook voor de vleesveehouderij. Moet ik emissiebeperkende maatregelen nemen? Hoe kan ik dat dan het beste doen? Hoe zit het met de vergunningverlening? Heel veel vragen waarvoor wij ZLTO-specialist Herman Litjens hebben uitgenodigd.

Hij zal ingaan op de huidige stand van zaken, heeft praktische tips en adviezen en gaat in op de juridische procedure van de ZLTO die nog steeds loopt tegen de Brabantse plannen. Alle leden vleesveehouders van ZLTO ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Noteer alvast de datum van maandag 30 september om 13.30 uur bij de ZLTO in ’s-Hertogenbosch. Meer info en opgave binnenkort via de website van ZLTO.

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

De LTO-vakgroep Vleesveehouderij heeft gesproken met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Deze organisatie is opgericht vanuit de verschillende veehouderijsectoren en wil verminderde zorg bij landbouwhuisdieren terugdringen en tijdig een halt toeroepen. Hiervoor is het loket afhankelijk van meldingen uit het veld. Een team van deskundigen bestaande uit onder andere veeartsen en agrarische bedrijfsadviseurs neemt iedere melding zorgvuldig in behandeling. Het loket adviseert en begeleidt de agrariërs, het legt geen boetes op. De vakgroep Vleesveehouderij adviseert om bij signalen van verminderde zorg voor dieren in uw omgeving contact op te nemen met het loket. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar deze website.

Met het oog op morgen

Vakgroep voorzitter Wouter Hartendorf is op 23 augustus te gast geweest in het radioprogramma Met het oog op morgen van de NOS. Het gesprek ging over het eten van vlees en de toekomst van de vleesveehouderij in Nederland. Via deze link kunt u het interview terugluisteren.

Dit is een bericht van LTO Nederland voor de sectorgroep Vleesveehouderij.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Rundvee- en schapenhouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen