Volg LLTB op Twitter!

29-08-2019Stand van zaken PAS melkvee

Koe

De landbouwsectoren hebben in 2014 met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de ‘Overeenkomst generieke maatregelen PAS’ gesloten. Deze overeenkomst had als doel een reductie in ammoniakemissie te realiseren van ten minste 10 kiloton ten opzichte van het jaar 2014 in de landbouw.

Een groot deel van deze emissiereductie opgave ligt bij de melkveehouderij. Van de ruimte die ontstaat als gevolg van de reductie zou 56 procent beschikbaar komen voor ontwikkelingen in de veehouderijsector.

Door het vallen van de PAS zijn diverse problemen ontstaan voor de melkveehouderijsector en andere sectoren. LTO is samen met de andere partijen in de keten (NMV, NAJK, NZO en ZuivelNL) op zoek naar oplossingsrichtingen voor de ontstane situatie. We zijn in gesprek gegaan met minister Schouten om onze ideeën op hoofdlijnen te bespreken, naast andere plannen voor verduurzaming in de sector.

Als we kijken naar de ammoniakemissie van de melkveehouderij sinds de jaren ’90, dan is deze sterk gedaald. De laatste jaren kende de trend van de ammoniakemissie in de landbouw wel weer een stijging die vooral werd veroorzaakt door een uitbreiding van de melkveestapel, welke deels is gecompenseerd door meer emissiearme huisvesting.

Om deze trend weer om te keren en verdere reductie van ammoniakemissie voor elkaar te krijgen, hebben we ook LNV nodig. Belangrijk voor de vakgroep Melkveehouderij is bijvoorbeeld dat bestaande systemen voor het bepalen van emissies worden erkend. Dit zodat we de resultaten van genomen maatregelen ook aantoonbaar kunnen maken en daarmee bijvoorbeeld ook voer- en managementmaatregelen kunnen verzilveren.

Daarnaast is een systematiek met drempelwaarden noodzakelijk om het in de praktijk werkbaar te houden. Bijvoorbeeld in geval beweiden en bemesten of voor een groot gedeelte van de bedrijven die destijds een melding hebben gedaan. Tegelijkertijd willen we dat er aandacht wordt besteed aan onzekerheden over de meet- en berekensystematiek. Binnen bovenstaande reductieopgave is de vakgroep van mening dat een gebiedsgerichte aanpak een bijdrage kan leveren aan de problematiek rond de natuurgebieden.

Komend najaar tijdens de ledenronde gaan we hierover samen met u verder in gesprek.

Dit is een bericht van LTO Nederland voor de sectorgroep Melkveehouderij.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Rundvee- en schapenhouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen