Volg LLTB op Twitter!

Over Duurzame veehouderij

LIMBURGSE VEEHOUDERIJ DE BESTE VAN NEDERLAND

Samen werken aan een duurzame toekomst
De Nederlandse consument is gesteld op zijn karbonade, biefstukje, kip, eitje en glaasje melk. Tegelijkertijd plaatst de burger vragen bij de wijze van productie. Er mag geen twijfel bestaan over dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en de landschappelijke inpassing van stallen.

De Provincie Limburg en de LLTB hebben die handschoen opgepakt. In een overeenkomst worden tal van maatregelen aangekondigd om de Limburgse veehouderij te laten uitgroeien tot de meest duurzame en innovatieve van Nederland. Die overeenkomst is getiteld Verklaring van Roermond 2010, Innovatieagenda duurzame veehouderij. Kortweg VvR 2010.

Het gaat om tastbare maatregelen waarover tal van maatschappelijke organisaties, overheden, kennisinstellingen en ketenpartijen kunnen meepraten. In direct contact met de ondernemers op het platteland. Het is een unieke kans om daadwerkelijk mede vorm te geven aan de toekomst van de intensieve dierhouderij in Limburg.

Vijf doelstellingen
Aan het tot standkomen van deze verklaring is uitvoerig onderzoek en overleg met maatschappelijke organisaties en gemeenten voorafgegaan. Daaruit kwamen de volgende doelstellingen naar voren:

1. Excellent ondernemerschap
Het kunnen voldoen aan maatschappelijk wensen is mede afhankelijk van individueel ondernemerschap. Het opzetten van kennisnetwerken, samenwerkingsstructuren en cursussen ondernemerschap zijn enkele van de maatregelen die tot excellent ondernemerschap moeten leiden. Ook het ontwikkelen van een gedragcode voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de agrarische sector hoort in deze categorie.

2. Samenwerking in de keten en met maatschappelijke groeperingen
Er is winst te halen door samenwerking in de hele keten: van veevoer, transport, stalconcept, machinebouw en mestmanagement tot voedselverwerking en marktbenadering. Ook bijvoorbeeld financiers en adviseurs spelen hierin een rol. En daar rond omheen geven maatschappelijke organisaties en overheden mede richting aan de discussie over de intensieve dierhouderij. De VvR 2010 brengt al deze partijen bij elkaar om samen na te denken over verbeterpunten in de keten. Vele kleine stapjes maken zichtbare vooruitgang.

3. Limburg als beste duurzaam en gezond buitengebied
De Limburgse agrarische sector neemt signalen uit de samenleving serieus. En zet meteen een paar stappen extra door te investeren in kwaliteit. Het gaat dan om humane gezondheid, dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Bedrijfsontwikkelingen moeten duurzaam zijn, waarbij moderne stalsystemen en technieken zorgen voor beter dierenwelzijn, minder emissies en minimale risico’s. Teams van deskundigen gaan voor deze thema’s concrete voorstellen ontwikkelen.

4. Draagvlak in de samenleving van plattelandsgemeenten
Limburg komt niet vol te staan met megastallen. Onze provincie leent zich daar niet voor. Anderzijds moet er wel ruimte zijn om te kunnen investeren in verantwoorde groei. Niet alleen om bedrijfseconomische redenen, maar ook omdat daarmee ook op alle fronten kwaliteitswinst kan worden gehaald. Het gaat dan dus om maatwerk. Welke afspraken kunnen we maken over een duurzaam toekomstperspectief voor de intensieve dierhouderij in Limburg? Wat zijn daarbij de randvoorwaarden? Die vragen staan centraal in het VvR-proces.

5. Verhoging van de toegevoegde (economische) waarde
Groei door schaalvergroting is geen wet van meden en perzen. Er doen zich kansen voor in nevenactiviteiten, productdifferentiatie en nieuwe marktsegmenten. De VvR brengt experts bij elkaar die de Limburgse veehouders helpt in te spelen op bijvoorbeeld voedingtrends en innovatiekennis, met elkaar laat samenwerken en in contact brengt met partijen om te komen tot een eerlijke ‘schapprijs’. Het produceren met een toegevoegde waarde moet de komende tien jaar leiden tot een omzetverhoging van 250 miljoen euro.

Van idee naar uitwerking
De doelstellingen zijn vertaald in een innovatieagenda die vier pakketten van maatregelen omvat. Deze zijn opgebouwd rondom de volgende thema’s:

  • Markt en economie 
  • Sturen op kwaliteit
  • Communicatie en beeldvorming
  • Leren leren

Het is de bedoeling om van daaruit te komen tot een gezamenlijke visie en een ambitieus maar haalbaar uitvoeringsprogramma (wat, wanneer, wie). Een stuurgroep onder regie van de Provincie en inzet van de LLTB, gemeenten en maatschappelijke organisaties zal invulling geven aan dit proces. Daarnaast gaat een denktank met topvertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders gevraagd en ongevraagd adviseren.

Specialist LLTB

Harrie Deckers klein

ir. Harrie Deckers 
Projectleider belangenbehartiging 
tel. (0475) 381 831
fax (0475) 333 243